2013 metų leidiniai

Demokratizacijos procesų Lietuvoje sociologinė analizė

Mokslo studija

Vladas Gaidys, Ingrida Gečienė, Lilija Kublickienė, Eduardas Kęstutis Sviklas, Irena Šutinienė, Alina Žvinklienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 173 p.

Mokslo studijoje nagrinėjama demokratijos ir demokratizacijos samprata, įvertinama esamos demokratijos būklė Lietuvoje. Analizuojama žmogaus teisių situacija, moterų ir vyrų lygių teisių užtikrinimo klausimai. Nagrinėjama pilietinės politinės kultūros įsitvirtinimo situacija, ekonominės gerovės ir demokratizacinių pokyčių vertinimo klausimai. Pateikiama, ar Lietuvos gyventojai patenkinti demokratizacijos raida Lietuvoje, ko jie laukia iš ateities, kaip jie vertina praeitį. Studija parengta 2012 m. atlikto Lietuvos gyventojų reprezentatyvaus tyrimo pagrindu.

Leidinio turinys ir pratarmė.

Būsto politika ir visuomenės iniciatyvos mieste

Mokslo studija

Jolanta Aidukaitė, Anna Lipnevič, Saulius Nefas, Alvita Narkevičiūtė, Fausta Anulytė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2014, 208 p.

Šioje knygoje analizuojama būsto politikos raida ir problemos Lietuvoje nuo 1990 m. iki dabar. Daug dėmesio skiriama su būsto politikos sritimi susijusioms visuomeninėms iniciatyvoms – tokioms kaip daugiabučių namų bendrijų ir bendruomeninių organizacijų veikla, – pasireiškiančioms Vilniaus ir Kauno miestuose. Knygoje būsto politika tiriama tarpdisciplininiu požiūriu, derinami su būsto politikos tyrimų sritimi susiję sociologijos, viešojo administravimo bei iš dalies politologijos požiūriai, kurie Lietuvoje iki šiol nebuvo išplėtoti. Analizuojami unikalūs kiekybinio (daugiabučių namų savininkų bendrijų anketinės apklausos) ir kokybinio (ekspertų interviu su bendruomeninių organizacijų lyderiais ir kitais būsto politikos veikėjais) tyrimų duomenys.

Leidinio turinys ir pratarmė.

Leidinys pdf formatu.

Etniškumo studijos 2013/2: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 192 p.

Šio leidinio straipsniuose autoriai analizuoja istorinius ir dabartinius etninius procesus Pietryčių Lietuvoje ir juos lemiančius veiksnius, aptaria ligšiolinių šio regiono tyrimų būklę ir mėgina apibrėžti jų plėtotės ateityje teorines gaires.

Šis leidinys – tai galimybė kompleksiškai, sociologiniu, antropologiniu, geografiniu, teisiniu ir istoriniu požiūriu apžvelgti aktualius Pietryčių Lietuvos etninių grupių raidos, identiteto ir jo konstravimo klausimus, taip pat įvertinti etninių procesų Pietryčių Lietuvoje turinį, atsižvelgiant ne tik į visuomenėje, politinių partijų retorikoje ir žiniasklaidoje įsitvirtinusias nuomones, bet ir pačių etninių mažumų nuostatas.

Leidinio turinys ir pratarmė.

Lietuvos retai apgyventos teritorijos

Monografija

Vidmantas Daugirdas, Donatas Burneika, Edis Kriaučiūnas, Gintaras Ribokas, Saulius Stanaitis, Rūta Ubarevičienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013.

Šioje knygoje analizuojama būsto politikos raida ir problemos Lietuvoje nuo 1990 m. iki dabar. Daug dėmesio skiriama su būsto politikos sritimi susijusioms visuomeninėms iniciatyvoms – tokioms kaip daugiabučių namų bendrijų ir bendruomeninių organizacijų veikla, – pasireiškiančioms Vilniaus ir Kauno miestuose. Knygoje būsto politika tiriama tarpdisciplininiu požiūriu, derinami su būsto politikos tyrimų sritimi susiję sociologijos, viešojo administravimo bei iš dalies politologijos požiūriai, kurie Lietuvoje iki šiol nebuvo išplėtoti. Analizuojami unikalūs kiekybinio (daugiabučių namų savininkų bendrijų anketinės apklausos) ir kokybinio (ekspertų interviu su bendruomeninių organizacijų lyderiais ir kitais būsto politikos veikėjais) tyrimų duomenys.

Leidinio turinys ir pratarmė.

Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės

Lietuvos socialinė raida 2013 Nr.2

Liutauras Labanauskas, Karolis Žibas, Audra Sipavičienė, Mantas Jeršovas, Laurynas Radzevičius, Anna Lipnevič, Andrius Marcinkevičius, Meilutė Taljūnaitė, Eduardas Kęstutis Sviklas, Vladas Gaidys, Danutė Tureikytė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 165 p.

Lietuvos socialinė raida – tai Lietuvos socialinių tyrimų centro tęstinis mokslo leidinys, skirtas aktualių socialinių problemų Lietuvoje vertinimui ir inovacinių sprendimų paieškai. Leidinys tęsia Socialinių tyrimų instituto 2004 m. pradėtą leidinių, kuriuose analizuojama Lietuvos socialinė raida Europos Sąjungoje, ciklą. Leidinyje publikuojami remiantis mokslinių tyrimų rezultatais parengti originalūs teoriniai ir empiriniai moksliniai straipsniai, sistemiškai nagrinėjantys įvairių reiškinių įtaką šalies socialinei-ekonominei raidai. Leidinys leidžiamas kartą per metus.

Pirmosios leidinio dalies straipsniai skirti migracijos problematikai: analizuojami imigracijos į Lietuvą sovietmečiu vaizdinių susiformavimo priežastys ir pagrįstumas. Taip pat analizuojami atskirų tautų atstovų, socialinių grupių migracijos dabartiniai motyvai. Antroje leidinio dalyje siekta iš šiandienos pozicijų įvertinti pradiniame perėjimo iš totalitarinės į demokratinę visuomenę etape Lietuvoje susiklosčiusią situaciją.

Leidinys pdf formatu.

Vilniečių kultūrinio tapatumo raiškos profiliai

Gražina Maniukaitė, Arvydas Virgilijus Matulionis, Eugenija Krukauskienė, Eduardas Kęstutis Sviklas, Inija Trinkūnienė, Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 80 p.

Mokslo straipsnių rinkinyje nagrinėjamos kultūrinio tapatumo pasireiškimo formos, vilniečių savivokos formavimosi, saviidentifikacijos problemos, nagrinėjamas Vilniaus gyventojų santykis su miestu, požiūris į Vilnių ir vilniečius, vertybinių nuostatų ypatumai. Straipsniai parengti 1993 m. ir 2013 m. atliktų vilniečių tyrimų duomenų pagrindu.

Leidinio turinys ir trumpas aprašas.

Leidinys pdf formatu.

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai

Monografija

Romas Lazutka, Daiva Skučienė, Gediminas Černiauskas, Algirdas Bartkus, Jekaterina Navicke, Jolita Junevičienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 480 p.

Šioje monografijoje bandoma iš daugiadalykinės perspektyvos (sociologijos, ekonomikos, viešojo administravimo, politikos mokslų) išanalizuoti Lietuvoje veikiantį socialinį draudimą kitų šalių kontekste.

Leidinio turinys.

Leidinys pdf formatu.

Gerovės ir prokreacinės elgsenos vertinimas

Gyventojų studijos 2013 Nr. 5

Artūras Gataūlinas

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 76 p.

Remiantis Kartų ir lyčių tyrimo antrosios bangos duomenų struktūra sukurtas GPE indeksas, kurio kontekste į individo gerovę žvelgiama kaip į kompleksinį reiškinį, apimantį tiek subjektyvųjį, tiek ir objektyvųjį aspektus, ir laikomasi požiūrio, kad individų gerovę galima išreikšti įvairiomis jų gyvenimo sritimis. Šiuo indeksu siekiama individų gerovę apibūdinti daugiausia per prokreacinės elgsenos ir jai artimų demografinių bei socialinių ekonominių procesų prizmę.

Leidinio turinys ir trumpas aprašas.

Leidinys pdf formatu.

Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės?

Monografija

Vlada Stankūnienė, Aušra Maslauskaitė, Marė Baublytė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 264 p.

Monografijoje analizuojama šeimos politikos raida išsivysčiusiose šalyse, šeimos politikos įtaka gimstamumui, aptariamos Lietuvos šeimos politikos tendencijos. Remiantis statistine bei atrankinių tyrimų informacija, analizuojamas gimstamumo modelis bei jo kaita Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, o taip pat Lietuvos gyventojų prokreacinė elgsena, nuostatos, lūkesciai dėl paramos šeimai politikos.

Leidinio turinys ir pratarmė.

Leidinys pdf formatu.

Demografija ir mes. 2013 m. Nr. 10

Informacinis biuletenis

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013.

Demografija ir mes. 2013 m. Nr. 9.

Informacinis biuletenis

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013.

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS 2013 m. gruodžio mėn. išleido antrąjį leidinio „Socialinės politikos tyrimai trumpai“ numerį, kurio tikslas – skleisti socialinės politikos tyrimų rezultatus politikams, viešojo administravimo įstaigų specialistams, socialinės partnerystės judėjimo dalyviams ir visiems kitiems socialine politika besidomintiems skaitytojams.

Šiame leidinio numeryje pristatomos socialinės politikos tyrimų galimybės, kurias Lietuvai atveria mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliacinis modelis EUROMOD.

Leidinys pdf formatu.

Elitų Europa: tapatybių ir interesų kaleidoskopas

Monografija

Irmina Matonytė, Vaidas Morkevičius

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 282 p.

Knygos pagrindas – didelio tarptautinio mokslininkų kolektyvo keletą metų vykdyto tyrimo duomenų analizė ir interpretacija. Konkrečiai, 2005-2009 m. Europos Komisija iš Europos Sąjungos (toliau ES) 6 Bendrosios Programos finansavo mokslinį projektą„lntUne: Integruoti ar vieningi? Pilietybės paieškos„vis artimesnėje Europoje“. Lietuvos socialinių tyrimų centras (tada Socialinių tyrimų institutas, STI) buvo institucinis projekto partneris, o šios knygos autoriai -pagrindiniai projekto vykdytojai Lietuvoje. Knygoje atskleidžiama, kad, nepaisant demokratinės retorikos, pati ES atsirado ir vystosi kaip tam tikras „elito projektas“, t. y. ES steigimo, plėtros ir reformų iniciatyva priklauso ES valstybių narių elitams (politiniams, ekonominiams, žiniasklaidos, profesinių sąjungų ir pan.). Tačiau ES valstybių narių elitai „negieda viena gaida“, o atsiskleidžia kaip „polifoninė melodija“. ES fenomenas slypi Įvairovėje: veikėjų, vizijų, tapatybių, teisinių normų, pragmatiškų išskaičiavimų ir idealistinių lūkesčių. Knygoje kaip per judinamą kaleidoskopą atskleidžiamos vis naujos teorinių ir empirinių detalių konfigūracijos, susijusios tiek su šiuolaikine tapatybių ir elitų analize bendrai paėmus, tiek su Europos studijomis. Atskiruose knygos skyriuose aptariamas elitų tapatinimasis su ES projektu, elitų požiūriai į pilietybės sampratų ir praktikų kaitą ES, aprašoma, kaip elitai suvokia grėsmes ES ir kaip jie vertina ES viršvalstybinės valdysenos perspektyvas. Knyga skirta ne tik politikos, komunikacijos, Europos studijų bei sociologijos ir kultūrologijos specialistams, bet ir politikams, politikos apžvalgininkams bei pilietinei visuomenei, besidominčiai „Europos reikalais“.

Leidinio turinys ir trumpas aprašas.

Informuojame, jog šios knygos 1.1-1.2 skyriai yra parengti remiantis A.Švarplio disertacija „EUROPINĖS TAPATYBĖS FORMAVIMASIS EUROPOS SĄJUNGOJE“, apginta 2010 m.
http://www.delfi.lt/news/daily/education/akademikai-susipyko-informacija-viena-o-darbai-du.d?id=67042320.

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS 2013 m. rugsėjo mėn. išleido pirmąjį leidinio „Socialinės politikos tyrimai trumpai“ numerį, kurio tikslas – skleisti socialinės politikos tyrimų rezultatus politikams, viešojo administravimo įstaigų specialistams, socialinės partnerystės judėjimo dalyviams ir visiems kitiems socialine politika besidomintiems skaitytojams.

Leidinys pdf formatu.

Profesinė gerovė socialinio darbo paslaugų sektoriuje Lietuvoje

Monografija

Laimutė Žalimienė, Daiva Skučienė, Jolita Junevičienė, Artūras Gataūlinas

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 320 p.

Šioje knygoje analizuojama socialinį darbą dirbančių asmenų Lietuvoje profesinė gerovė. Profesinės gerovės vertinimui autoriai sukonstravo originalų modelį, integruodami organizacines paramos, darbo proceso teorines prieigas bei subjektyvios gerovės koncepciją, taip pat parengė klausimyną, kurio pagrindu 2011 m. pabaigoje buvo atlikta socialinių paslaugų įstaigose socialinį darbą dirbančių 789 asmenų anketinė apklausa. Pateiktoje analizėje gilinamasi, kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką profesinei gerovei socialinio darbo paslaugų sektoriuje apskritai ir atskiruose jo subsektoriuose, tokiuose kaip senelių, vaikų ar neįgaliųjų globa, vaikų dienos globos paslaugos, pagalba namuose ir kt.

Leidinio turinys ir trumpas aprašas.

Fiziniai ir technologijos mokslai Lietuvoje lyties aspektu. Nuo mokyklos suolo iki vadovaujančių pareigų

Mokslo studija

Aurelija Novelskaitė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 100 p.

Mokslo studijoje siekiama aprašyti žmogiškuosius išteklius fiziniuose ir technologijos moksluose lyties aspektu pasinaudojant kiekybiniais ir kokybiniais kelių iki šiol atliktų empirinių tyrimų duomenimis.

Leidinio turinys ir trumpas aprašas.

Leidinys pdf formatu.

2012 metų leidiniai

Lietuvos socialinė raida ekonomikos nuosmukio sąlygomis

Lietuvos socialinė raida 2012 Nr.1

Boguslavas Gruževskis, Rasa Zabarauskaitė, Vlada Stankūnienė, Audra Sipavičienė, Domantas Jasilionis, Vladas Gaidys, Romas Lazutka, Jolita Kazakevičiūtė, Aušra Maslauskaitė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012, 121 p.

Lietuvos socialinė raida – tai Lietuvos socialinių tyrimų centro tęstinis mokslo leidinys. Šiame leidinio numeryje autoriai nagrinėja, kokios įtakos vienai ar kitai socialinei sričiai turėjo 2008 m. Lietuvoje prasidėjusi ekonominė recesija.

Leidinio turinys ir trumpas aprašas.

Leidinys pdf formatu.

Gydytojų integracija ir karjeros projektavimas kintančiomis Lietuvos darbo rinkos sąlygomis

Meilutė Taljūnaitė, Arūnas Pocius, Liutauras Labanauskas, Anna Lipnevič

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012, 112 p.

Studija atskleidžia gydytojų profesijos pasirinkimo ir karjeros „kelių“ dinamiką. Nagrinėjami tokie reiškiniai kaip prieštaravimai tarp išsilavinimo, padėties darbo rinkoje ir profesijos prestižo bei gydytojų emigracija. Remiamasi mokslinės literatūros, statistinių duomenų bei ekspertų interviu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto absolventais-gydytojais (projekte dalyvavo 30 gydytojų) duomenimis.

Remiantis šio tyrimo rezultatais galės būti išsamiau įvertintas sveikatos priežiūros darbo rinkos ir užimtumo reguliavimo priemonių efektyvumas, tinkamumas ir dermė su Lietuvos Respublikos ūkio ir gyventojų poreikiais. Tyrimų rezultatai galės būti naudojami tobulinant ir formuojant darbo rinkos ir migracijos politiką, rengiant rekomendacijas darbdaviams, Lietuvos darbo biržai, švietimo ir mokslo institucijoms, apskričių administracijoms ir savivaldybėms.

Leidinio turinys.

Leidinys pdf formatu.

Skyrybų visuomenė: ištuokų raida, veiksniai, pasekmės

Gyventojų studijos 2012 Nr. 4

Aušra Maslauskaitė, Marė Baublytė

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Demografinių tyrimų institutas. Vilnius, 2012, 130 p.

Mokslo studija skirta skyrybų raidos, veiksnių ir pasekmių Lietuvoje tyrimui. Nors skyrybos Lietuvoje dažnos, tačiau iki šiol pakankamo mokslinio dėmesio nesusilaukė, todėl studijoje plačiai aptariamas šiuolaikinis skyrybų tyrimų mokslinis diskursas (teorijos, hipotezės ir tyrimų rezultatai). Studijoje nagrinėjamos sovietinėje ir šiuolaikinėje Lietuvoje vykusios skyrybos. Atskleidžiami skyrybų demografinės raidos periodai, nagrinėjami socialiniai ir demografiniai skyrybų veiksniai, jų kaita, tiriamos skyrybų pasekmės vaikų gyvenimo keliui bei patyrusiųjų skyrybas galimybės atkurti partnerystę. Studija skirta sociologijos studentams ir dėstytojams, taip pat visiems skaitytojams, besidomintiems Lietuvos šeimos kaita modernioje visuomenėje.

Leidinys pdf formatu.

Socioeconomic differences in adult mortality in Lithuania: a census-linked study

Gyventojų studijos 2012 Nr. 3

Domantas Jasilionis, Vlada Stankūnienė

Lithuanian Social Research Centre, Institute for Demographic Research. Vilnius, 2012, 96 p.

This book presents a comprehensive analysis of socioeconomic differences in adult mortality by causes of death in Lithuania. The analysis is based on high quality census-linked data. These data were obtained using a linkage between the 2001 population census and death records data for 2001–2005.

Leidinys pdf formatu.

Visuomenės pakraščių žmonės: praradimai ir viltys

Straipsnių rinkinys

Gražina Maniukaitė, Anelė Vosyliūtė, Vida Kasparavičienė, Elena Kocai, Larissa Titarenko

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012, 112 p.

Pateikiamame leidinyje sociologai analizuoja pakraščio žmonių problemas ir jų gyvensenos bruožus. Siekiama išsiaiškinti vertybių hierarchiją lemiančius veiksnius, marginalioms grupėms priklausančių asmenų požiūrį į dvasines vertybes, nagrinėjami sekuliarumo, tikėjimo, gyvenimo prasmės reiškiniai ir jų atspindys ypač vargingųjų visuomenės narių sąmonėje. Sociologiniu požiūriu tiriami rašytojo K. Sajos kūriniai – išryškinamos juose perteikiamos silpnųjų nuostatos teisingumo atžvilgiu ir jų ryšys su šiuolaikinės visuomenės etinėmis nuostatomis. Analizuojama benamystė kaip socialinis psichologinis reiškinys – benamių savastis, vertybės, lūkesčiai. Aptariamos atlikusių bausmę žmonių grįžimo į visuomenę problemos.

Leidinys pdf formatu.

Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė?

Jolanta Aidukaitė, Natalija Bogdanova, Arvydas Guogis

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012, 412 p.

Knygoje analizuojami veiksniai, kurie daro įtaką gerovės valstybės formavimuisi ir raidai Lietuvoje, tiriamos esamos gerovės valstybės ištakas ir išryškinami jai būdingi bruožai. Lietuvos gerovės valstybės raida analizuojama kitų Europos ir pasaulio valstybių kontekste. Ypatingas dėmesys skiriamas detaliai prieš tai buvusių bei esamų socialinės apsaugos struktūrų analizei bei administracinio, mokslinio, politinio ir ekonominio elito žinių, patirties bei nuostatų socialinės politikos atžvilgiu tyrimui. Pirmą kartą gerovės valstybės raida Lietuvoje ištiriama sistemiškai (sekant pokyčius laike ir identifikuojant jų priežastis) ir visapusiškai (tiriami tiek ekspertų požiūriai, tiek ir istorinių bei globalių veiksnių įtaka), atskleidžiami ją formuojantys veiksniai bei jai būdingi bruožai, ištiriamos jos ištakas.

Leidinys pdf formatu.

Demografija ir mes. 2012 m. Nr. 8

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012

Demografija ir mes. 2012 m. Nr. 7

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012

Demografija ir mes. 2012 m. Nr. 6

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012

Demografija ir mes. 2012 m. Nr. 5

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2012

2011 metų leidiniai

Socialinė raida ir politika

Aktualūs socialinės politikos klausimai 2011/9

Algis Šileika, Boguslavas Gruževskis, Inga Blažienė, Rasa Zabarauskaitė, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Arūnas Pocius, Genovaitė Dambrauskienė, Laimutė Žalimienė, Teodoras Medaiskis

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2011, 288 p.

Knygoje skirtingais aspektais atsiskleidžia Darbo ir socialinių tyrimų instituto (DSTI) 20-ties veiklos metų patirtis, tiriant socialinės gerovės, gyventojų užimtumo bei socialinės apsaugos politikos klausimus.

Knygoje autoriai panaudoja įvairiais metais atliktų tyrimų medžiagą, parodydami, kad neišspręstos socialinės problemos niekur nedingsta ir kad jų neigiamos pasekmės bėgant laikui tik gilėja.

Leidinys pdf formatu.

Tapsmas suaugusiuoju: jaunimo socialinė branda Lietuvoje

Gyventojų studijos 2011 Nr. 2

Sigita Kraniauskienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Demografinių tyrimų institutas. Vilnius, 2011, 144 p.

Remiantis antrosios Kartų ir lyčių tyrimo bangos duomenimis studijoje nagrinėjamas jaunimo parėjimas į socialinę brandą Lietuvoje nuo XX a. penktojo dešimtmečio iki XXI a. pirmojo dešimtmečio. Studijoje nagrinėjama socialinės brandos kalendoriaus kaita, tranzicijos tvarkaraščio pokyčiai. Taip pat analizuojama tranzicijos ivykių, kaip antai išėjimo iš tėvų namų, darbinio debiuto, edukacijos baigimo, pirmosios partnerystės ir santuokos bei pirmojo vaikos gimimo, sekų struktūros kaita. Nagrinėjama, kaip per minetą laikotarpį keitėsi nusistovejusi šių įvykių eilės tvarka skirtingose jaunimo gimimo kohortose. Studijoje bandoma atsakyti į klausimą, kiek perejimą į socialinę brandą Lietuvoje paveikė destandartizacija, veikianti ir kitų šalių jaunimo perėjimą į socialinę brandą.

Leidinys pdf formatu.

Suaugusių Lietuvos gyventojų socioekonominiai mirtingumo skirtumai

Gyventojų studijos 2011 Nr. 1

Domantas Jasilionis, Vlada Stankūnienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Demografinių tyrimų institutas. Vilnius, 2011, 108 p.

Mokslo studijoje pateikiama detali Lietuvos gyventojų mirtingumo socioekonominių skirtumų analizė pagal mirties priežastis. Analizei naudota agreguota informacija, gauta taikant modernią gyventojų surašymo ir mirtingumo statistinių duomenų jungimo metodologija.

Leidinys pdf formatu.

Demografija ir mes. 2011 m. Nr. 4

Informacinis biuletenis

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2011

Demografija ir mes. 2011 m. Nr. 3

Informacinis biuletenis

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2011

Demografija ir mes. 2011 m. Nr. 2

Informacinis biuletenis

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2011

Demografija ir mes. 2011 m. Nr. 1

Informacinis biuletenis

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2011

2010 metų leidiniai

Socialiniai pokyčiai eurointegracijos procese 2

Straipsnių rinkinys

Leidinio atsakingas redaktorius – doc. dr. (HP) Vladas Gaidys

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2010, 192 p.

„Socialiniai pokyčiai eurointegracijos procese 2“ – tai tęstinis leidinys, skirtas Lietuvos dabarties problemų nagrinėjimui bendrame eurointegracijos kontekste. Knygoje pateikti Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkų darbai, kuriuose gvildenamos teorinės problemos apie tiek Lietuvai, tiek ir visai Europos Sąjungai būdingas socialines kultūrines tendencijas, pristatoma ir empirinė medžiaga: visuomenės nuomonės kaita, nūdienos aktualijos, pastarųjų metų sociologinių tyrimų įvairiose šalies gyvenimo srityse duomenys.

Leidinys skirtas įvairių sričių specialistams, besidomintiems sociologiniais Lietuvoje vykstančių permainų aspektais.

Leidinio autoriai: doc. dr. (HP) V. Gaidys, E. Krukauskienė, dr. L. Kublickienė, L. Kuzmickaitė, A. Lipnevič, dr. A. Novelskaitė, S. Rapoportas, I. Šutinienė, dr. E. Vileikienė, I. Trinkūnienė, dr. (HP) A. Žvinklienė. Daugelis Šių mokslo darbuotojų turi ilgamete sociologinių tyrimų patirtį. Jų darbai žinomi Lietuvos mokslo visuomenei, skelbiami prestižiniuose Šalies ir užsienio mokslo leidiniuose.

Leidinys pdf formatu.

Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai

Mokslo studija

Arvydas Virgilijus Matulionis, Gražina Maniukaitė, Inija Trinkūnienė, Eugenija Krukauskienė, Darius Liutikas

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Sociologijos institutas. Vilnius, 2010, 166 p.

Mokslo studijoje apibrėžiama studentijos vieta socialinėje struktūroje, apibudinami svarbiausi studentijos socialinio portreto bruožai, dėmesį koncentruojant į pačias studijas, tautinį ir kultūrinį tapatumą, socialinį mobilumą.

Leidinys pdf formatu.

Visuomenė: įvairovės link

Straipsnių rinkinys

Anelė Vosyliūtė, Eugenija Krukauskienė, Larisa Titarenko, Vida Kasparavičienė, Gražina Maniukaitė, Ilze Trapenciere, Elena Kocai, Natalija Tiamkova, Galina Trafimova, Valentina Jarskaja, Elena Jarskaja-Smirnova, irina Surkova

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Sociologijos institutas. Vilnius, 2010, 166 p.

Mokslo leidinyje analizuojami priešingi visuomenės sluoksniai — sėkmės lydimi, puoselėjantys materialinius bei kultūrinius siekius ir nesavarankiški, silpnieji, marginalai (daugiausia neįgalūs žmonės); autoriai – patyrę profesionalai {sociologai, psichologai), kelių salių atstovai. Anot A. Giddenso, modernybės sąlygomis visuomenė vis labiau diferencijuojasi; leidinio straipsniuose stengiamasi parodyti visuomenės grupių skirtybes. Pirmoje knygos dalyje tyrinėjami sėkmingo gyvenimo apibrėžtys ir siekiai: socialinių pokyčių, nepriklausomybės sampratų analizė, kultūrinio gyvenimo reikšmės, jaunuolių sėkmingo gyvenimo samprata. Antroje dalyje atsispindi humanistinės sociologijos atstovų rūpestis: kaip silpnieji, marginalai reaguoja į aplink gyvuojantį pasaulį, kokie jų interesai ir poreikiai, kodėl jie neatitinka idealių aukštesnio sluoksnio vaizdinių? Ar jie iki galo įgyvendina savo žmogiškąją esmę, savo individualybės idėjas, ar pasiekia gyvenimo pilnatvę kaip aktualią tikrovę, ar mato savo egzistencijos beviltiškumą?

Turtingųjų, šviesuolių gyvensenoje užtektinai vilties, materialinių vertybių, pramogų, siekių, džiaugsmo (nors kartais ir nelaimių), o silpnieji kupini kančios, jiems trūksta maisto, dėmesio, jie yra priklausomi.

Leidinys skiriamas visuomenotyros atstovams, sociologams tyrėjams, studentams.

Leidinys pdf formatu.

Lietuvos gyventojų politikos metmenys. Kartų ir lyčių tyrimo pamokos

Mokslo studija

Margarita Gedvilaite-Kordušienė, Domantas Jasilionis, Vylius Leonavičius, Jolanta Reingardė, Audra Sipavičienė, Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2010, 60 p.

Remiantis Kartų ir lyčių tyrimo rezultatais, gyventojų politikos teorinėmis prieigomis ir kitų šalių patirtimi, mokslinėje studijoje formuluojamos Lietuvos gyventojų politikos sudedamųjų dalių – šeimos politikos, visuomenės sveikatos politikos ir migracijos politikos – plėtros prioritetinių krypčių gairės; akcentuojamos pronatalistinė ir kartų solidarumo (šeimos politika), sveikos elgsenos (visuomenės sveikatos politika) ir grįžtamosios migracijos (migracijos politika) politikos veiksmų kryptys.

Leidinys pdf formatu.

2009 metų leidiniai

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

Monografija

Darius Liutikas

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2009, 240 p.

Monografijoje nagrinėjamas tradicinės religinės ir modernios sekuliarios piligrimystės ryšys su asmens vertybėmis ir jo tapatumu. Knygoje apibrėžiama piligriminės kelionės samprata, analizuojamas piligrimystės ir turizmo ryšys, nagrinėjamos pagrindinės piligrimų vertybės, kelionės motyvai, vertybės kelionės metu. Knygoje tiriami tapatumą įprasminantys kelionės geografiniai tikslai (šventos ir gerbiamos vietos, vertybiniu požiūriu artimi renginiai), jų formavimasis. Įvertinamos pagrindinės keliautojų elgesio tendencijos, kiti keliautojų tapatumo raiškos veiksniai. Analizuojant modernią piligrimystę ypatingas dėmesys skiriamas tautinio ir kultūrinio tapatumo kelionėms, sporto aistruolių kelionėms. Aptariama vertybinių kelionių asmeninė, kultūrinė, socialinė ir ekonominė reikšmė, piligriminių kelionių perspektyvos.

Leidinys pdf formatu.

Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas

Monografija

Natalija Kasatkina, Andrius Marcinkevičius

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2009, 359 p.

Šiuo leidiniu, remiantis įvairiais šaltiniais ir ligšioline istoriografija, siekiama išplėsti rusų tyrimų problematikos sampratą ir pateikti naują rusų padėties Lietuvoje 1918-1940 m. interpretaciją. Pamatas tokiai interpretacijai – socialinių aspektų analizė. Knygoje nagrinėjama, kaip rusų socialinę padėtį veikė demografiniai veiksniai, švietimo sistemos raida, rusų profesiniai įgūdžiai ir procesai darbo rinkoje, taip pat rusų visuomeninių organizacijų veikla. Rusų socialinės adaptacijos Lietuvoje eiga ir rezultatai apibendrinami ne integracijos ar neintegracijos sąvoka, bet akcentuojant sociologiniu požiūriu galimas adaptacijos variacijas. Atlikti tyrimai rodo, jog dauguma monografijoje nagrinėjamų problemų – savitas nūdienos socialinių aktualijų veidrodis, o rusų socialinės veiklos 1918-1940 m. patirtis – vertingas etninės grupės socialinių išteklių panaudojimo pavyzdys.

Leidinys pdf formatu.

The Baltic countries: Population, family and family policy

Editors – Vlada Stankūnienė and Domantas Jasilionis

Institute for Social Research. Vilnius, 2009, 286 p.

This monograph gives an overview of demographic trends and family policies in the three Baltic countries (Estonia, Latvia, and Lithuania) during the period 1989–2008. The changes in fertility, mortality, and international migration are systematically analysed in the monograph. Particular attention is given to the peculiarities of the changing family and family policies in the three countries. Household structures, family, and childbearing patterns are also examined in the monograph.

Leidinys pdf formatu.

Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės

Monografija

Atsakingos redaktorės ir sudarytojos – Vlada Stankūnienė ir Aušra Maslauskaitė

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2009, 560 p.

Remiantis tarptautinio Kartų ir lyčių tyrimo duomenimis ir kontekstine informacija, monografijoje kompleksiškai analizuojami Lietuvos šeimos, jos formų, santuokinės ir prokreacinės elgsenos, perėjimo į socialinę brandą pokyčiai, nagrinėjama dabartiniu metu sparčiai kintančio šeimos formavimo modelio kaita, gimstamumą ir sveikatą lemiantys veiksniai, tiriami santykiai tarp kartų ir lyčių, vertinamos demografinės elgsenos nuostatos ir perspektyvos.

Leidinys pdf formatu.

Lietuviai svetur: tautinio tapatumo išsaugojimas

Mokslo studija

Meilutė Taljūnaite, Liutauras Labanauskas

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2009, 162 p.

Studija parengta, remiantis Lietuvos ir užsienio šalių statistinių šaltinių ir politinių dokumentų tyrimais. Aptariami tautinio tapatumo, migracijos kontekstai, taip pat priešinguose rizikos ir saugumo bei visuomenės solidarumo poliuose esančių valstybių – Airijos, Ispanijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Norvegijos – migracijos rodikliai, kurie apibūdina minėtų valstybių tautų gyvavimą ir galią, atkreipiamas dėmesys į tuos socioekonominių reiškinių aspektus, kurie yra svarbūs tautiniam tapatumui išsaugoti. Taip pat aptariami imigrantų integracijos modeliai bei Lietuvos, kaip imigracijos valstybės, perspektyvos. Šia studija pradedamas naujas lietuvių tautinio tapatumo tyrimų etapas: į tautinį tapatumą žvelgiama kaip į demokratijos ir pilietybės „kalbą“.

Studija siekiama prisidėti prie tautinio tapatumo politikos tyrimų analizės. Tikimasi, kad ji bus naudinga sprendimų priėmėjams ir padės užtikrinti nuoseklią tautinio tapatumo politikos konstravimo tąsą.

Leidinys pdf formatu.

2008 metų leidiniai

Tyrėjų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą

Straipsnių rinkinys

Lilija Kublickienė, Liutauras Labanauskas, Anna Lipnevič, Aurelija Novelskaitė, Irena Šutinienė, Meilutė Taljūnaitė

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2008, 185 p.

Leidinio ir tyrimo finansinė parama gauta pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą vykdant tyrimą „Mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas spartinant Lietuvos mokslininkų integravimąsi į Europos Sąjungos mokslinį potencialą bei mažinant egzistuojantį atotrūkį tarp šalies ir Vakarų Europos mokslo institucijų“.

Leidinys pdf formatu.

Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai

Kolektyvinė monografija

Romas Lazutka, Laimutė Žalimienė, Daiva Skučienė, Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė, Lina Šumskaitė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2008, 248 p.

Šioje knygoje analizuojama tiek kategoriniu, tiek pajamų ir turto jvertinimo pagrindu teikiama socialinė parama Lietuvoje. Apsiribojama pinigine socialine parama ir išlaidų komunalinėms paslaugoms kompensacijomis, nesigilinant į socialinių paslaugų sritį.

Knygoje socialinė parama ir ją gaunančių šeimų padėtis nagrinėjama naudojant Statistikos departamento atliekamų namų ūkių biudžetų tyrimų duomenų bazes. Kiti duomenys buvo surinkti autorių atliktų originalių tyrimų metu, tiriant šeimų, kurios gauna socialinės paramos pašalpas, nuomonę apie gaunamą paramą. Taip pat pateikiami ir gausių šeimų socialinės paramos tyrimo rezultatai.

Tyrimai aprėpia 1999-2006 metus.

Leidinys pdf formatu.

2007 metų leidiniai

Socialinės grupės: iš praeities į dabartį

Mokslo studija

Leidinio mokslo redaktorė ir sudarytoja dr. Anelė Vosyliūtė

Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Vilnius, 2007, 404 p.

Socialinės grupės ir bendruomenės yra svarbūs visuomenes dariniai; čia vyksta žmonių veikla, asmenybės socializacija. Nagrinėjant socialinių grupių gyvavimą, galima išskirti didelę jų bruožų ir dėmenų, poveikio individui būdų įvairovę. Šios mokslo studijos autoriai – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos sociologai savo straipsniuose tyrinėja įvairius šių grupių ir bendruomenių bruožus; čia atskleidžiami ekonominių, kultūrinių, tautinių darinių, įvairių grupių (mokyklos, vaikų kaip TV žiūrovų, benamių, teistųjų, rizikos šeimų, homoseksualų, skirtingų kartų, ir kt.) ypatumai. Knygoje analizuojami ir tokie socialiniai dariniai, kaip virtuali studentų bendruomenė, lietuvių diaspora, piligrimai, įsibrovėliai, grupės miesto erdvėse ir kt., jų būklė ir tapatumo raida.

Straipsniams būdingas istorinis aspektas.

Leidinys pdf formatu.

2006 metų leidiniai

Kalėjimo įnamiai: grįžimo į visuomenę lūkesčiai

Kolektyvinė monografija

Anelė Vosyliūtė, Kristina Šiurkutė, Vaida Brusokienė, Gražina Maniukaitė, Vida Kasparavičienė

Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Vilnius, 2006, 133 p.

Pateikiamoje kolektyvinėje monografijoje autorės savo straipsniuose atskleidžia įvairiais istoriniais laikotarpiais su disciplinos visuomenės požymiais susijusio sluoksnio (kalinių) būklę bei gyvenseną pataisos namuose, jų adaptacijos ypatumus ir asmenybės bruožus. Remiamasi sociologijos teoretikų koncepcijomis apie socialinės kontrolės sukuriamą vadinamąją prievartos visuomenę, kur pagrindiniai veiklos stūmikliai yra disciplina, laisvės apribojimas, kontrolė. Kalėjimas analizuojamas kaip totalitarinė institucija, kurioje privalu laikytis drausmės (griežtos tvarkos, galiojančių formalių ir neformalių taisyklių, paklusnumo). Kalėjimo įnamių grupės yra susikūrusios bemaž vienodų vertybių, veiklos turinio bei kultūrinių normų pavyzdžiu, jų gyvenimo būdas yra ir ankstesnių elgesio modelių tąsa.

Leidinys pdf formatu.

2005 metų leidiniai

Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą (1988-2004 m.)

Monografija

Linas Šadžius

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2005, 516 p.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, vienas svarbiausių uždavinių – sukurti mūsų šalyje europinę, t. y. atvirą visuomenę, kuri nebijotų savo praeities, prisimintų ne tik pasiekimus, bet ir patirtas nesėkmes, padarytas klaidas. Todėl svarbu ne tik teoriškai apibendrinti praeitį, bet ir panaudoti sukauptą įvairiapusę patirtį.

Monografija, plačiąja prasme, skirta šalies ekonominės sistemos transformacijai, siaurąja – šiuolaikinės bankininkystės raidai sudėtingo perėjimo išcentralizuoto ūkio į rinkos ekonomiką ir integracijos į europines struktūras kontekste. Ši knyga dar kartą leis prisiminti, kaip buvo kuriami moderniosios bankininkystės pagrindai, kaip buvo sprendžiamos iškilusios problemos.

Šiuo darbu autorius nepretenduoja į galutinius ir neginčijamus apibendrinimus. Nuomonių įvairovė tik padės geriau atskleisti ir išsamiau apibūdinti pereinamojo laikotarpio problemas ir priimtų sprendimų pagrįstumą.

Monografija skirta visiems, pradedant bankininkystės srities darbuotojais, dėstytojais, politikais ir baigiant studentais. Tikimės, kad ši knyga gražiai įsiterps į knygų lentyną, skirtą šalies ekonomikos, finansų, bankininkystės raidai.

Leidinys pdf formatu.

Every child counts

Institute for Social Research. Vilnius, 2005, 87 p.

The present publication has been compiled on the basis of the material of the sociological study carried out in Lithuania (November 2004).

Leidinys pdf formatu.

2003 metų leidiniai

Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga

Straipsnių rinkinys

Leidinio sudarytoja ir atsakingoji redaktorė dr. Anelė Vosyliūtė

Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Vilnius, 2003, 212 p.

Ketvirtojoje tęstinio leidinio knygoje pateikiame sociologų bandymus apmąstyti kai kurių XXa. visuomeninės minties atstovų ir pokario sociologijos krypčių problematiką, idėjas, tyrimų turini ir rezultatus. Skelbiami straipsniai atspindi prieškario sociologijos idėjas (jaunosios kartos katalikų intelektualų socialines politines aspiracijas, V. Gustainio laisvos ir disciplinarinės visuomenės sampratą), čia analizuojami ir sovietinio meto sociologijos darbai (socialinės raidos Lietuvoje planavimo atvejai, administracinių rajonų ir kaimo teritorinių bendrijų tyrimų koncepcijos, tyrimų rezultatai). Tekstuose tyrinėjami XX a. 7 – 9 dešimtmečio jaunimo sociologijos srityje atlikti darbai, etnokultūrinio sąjūdžio idėjos, visuomenės nuomonės tyrimų, atliktų „Vilmorus“ centre 1993 – 2003 m., ypatumai bei kūno kultūros ir sporto sociologinių tyrinėjimų rezultatai.

Leidinys pdf formatu.

Socialinė atmintis: minėjimai ir užmarštys

Monografija

Eugenija Krukauskienė, Irena Šutinienė, Inija Trinkūnienė, Anelė Vosyliūtė

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2003, 152 p.

Socialinės atminties – praeities socialinės raiškos dabartyje – klausimais dabarties visuomenėse domimasi. Apie juos daug diskutuojama, bet drauge kalbama ir apie šiuolaikinio žmogaus ryšio su praeitimi praradimą. Studijoje aptariami visuomenės santykio su praeitimi dabartinėje Lietuvoje klausimai. Nagrinėjamos sovietinio laikotarpio socialinės atminties problemos, daugiausia dėmesio skiriant traumuojančių stalininio laikotarpio įvykių atminčiai. Aptariamos stalininio laikotarpio istorinių įvykių reikšmės individualioje ir kolektyvinėje juos pergyvenusių žmonių atmintyje, sovietinio laikotarpio atminties strategijos, kai kurios socialinės atminčių ir užmarščių formavimosi sąlygos, tremčių atminties ypatumai, erdvės reikšmės stalininio laikotarpio atmintyje. Analizuojamas ir santykio su praeitimi variantas, kai idealizuota tolima praeitis naudojama kaip dabar kuriamo „įsišaknijimo“ tapatumo simbolinis išteklius.

Leidinys pdf formatu.

Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas

Kolektyvinė monografija

Eugenija Krukauskienė, Lilija Kublickienė, Arvydas Matulionis, Sergėjus Rapoportas, Irena Šutinienė

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2003, 130 p.

Šiuo metu Lietuvos meninėje kultūroje vyraujantys menininkų profesinio likimo įvaizdžiai išreiškia normas, vertybes, ideologijas, kuriomis menininkai grindžia savo elgseną ir mąstymo būdą, lemiančius jų santykį su valstybe. Minėtos ideologijos dažnai nesutampa su tomis, kuriomis remiasi kultūros politikai: šis neatitikimas sąlygoja konfliktišką ir pilną nesusipratimų menininkų santykį su valstybe. Be to, perėjimo iš totalitarinės visuomenės į demokratinę, globalizacijos ir kitų procesų veikiama, įvaizdžių ir identifikacijų kaita yra būdingas šiuolaikinio menininkų ir valstybės santykio bruožas, neretai pats skatinąs konfliktus ir prieštaravimus.

Todėl knyga pašvęsta vienai svarbiausių santykio „menas — menininkas — valstybė“ problemų, būtent — giluminei šio sluoksnio atstovų identifikacijai su aplinka, kurioje jiems lemta gyventi ir kurti. Monografija nepretenduoja į analizės išsamumą, nes aprėpti visą galimų, su šia tema susijusių probleminių aspektų spektrą neįmanoma. Iš bendro tyrimo dalykų kontinuumo išskirtos kelios svarbios pozicijos: nagrinėjamos meninės nuostatos ir požiūriai į menininko kūrybinę sėkmę, skirtingų kartų menininkų požiūrio į valstybę ir pripažinimą ypatumai, menininkų aplinkos ir gyvenimo stiliaus savitumai, provincialumo sindromas kaip socialinė psichologinė menininkų charakteristika. Salia to pateikiamas ir kiekybiškai aprašytas bendras Lietuvos menininkų socialinės demografinės situacijos kontekstas.

Leidinys pdf formatu.

Jaunimo vertybinės orientacijos

Straipsnių rinkinys

Leidinio sudarytoja ir atsakingoji redaktorė dr. Anelė Vosyliūtė

Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Vilnius, 2003, 186 p.

Straipsnių rinkinyje nagrinėjami bendrieji jaunimo vertybinių orientacijų klausimai, požiūriai į darbo / bedarbystės problemas, analizuojamos jaunimo orientacijos į kultūros reiškinius, gyvenimo stilių, jaunimo, kaip disciplinarinės visuomenės narių ypatumai.

Leidinys pdf formatu.

Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga

Monografija

Natalija Kasatkina, Tadas Leončikas

Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2003, 288 p.

Šiuo darbu siekiama i įplėšti etninių mažumų problematikos sampratą: peržengti integracijos-neintegracijos dichotomiją ir išanalizuoti daugiau adaptacijos variacijų, kurias patiria etninių grupių nariai. Studijoje dėstoma, kaip suprantamos tokios individų adaptacijos strategijos, kaip integracija, asimiliacija, marginalizacija, separatizmas, ir kokį turinį jos įgyja individų gyvenime. Knygoje pristatyti duomenys ir pateikti svarstymai kreipia link išvados, jog, nepaisant sėkmingai išspręsto tautinių mažumų, kaip politinio iššūkio valstybingumui, klausimo, etninių grupių narių adaptacija tebeegzistuoja kaip socialinis iššūkis demokratiškai visuomenei.

Leidinys pdf formatu.

2002 metų leidiniai

Rytų Lietuva: visuomenės ir socialinių grupių raiška bei sąveika

Straipsnių rinkinys

Leidinio sudarytojas ir atsakingasis redaktorius doc.dr. Antanas Čiužas

Socialinių tyrimų institutas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2002, 362 p.

Straipsnių rinkinyje aptariama Rytų Lietuvos etninių procesų problematika. Nagrinėjama gyventojų užimtumas, gyvenimo lygis, migracijos procesai, taip pat kultūros ir švietimo problemos.

Leidinys pdf formatu.

2000 metų leidiniai

Lietuvos etninių grupių adaptacijos kontekstas ir eiga

Tyrimo modelis

Natalija Kasatkina, Tadas Leončikas

Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Vilnius, 2000, 45 p.

Šiame darbe siūlomas sociologinis etninių procesų tyrimo modelis. Etninių procesų turinio iš esmės neatskleidžia nei bendrosios nacionalizmo teorijos, nei atskirų etninių grupių empiriniai tyrimai. Šio projekto autoriai etninius procesus vertina analizuodami akultūracijos strategijas. Etninių grupių adaptacija nagrinėjama išskiriant du pagrindinius jos dėmenis: akultūracinius procesus ir prisitaikymą prie socialinių pokyčių (susijusių su rinkos ekonomikos ir demokratijos plėtra). Kartu su tyrimo modelio aprašymu pateikiamas klausimynas.

Leidinys pdf formatu.

Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 3 knyga

Straipsnių rinkinys

Leidinio sudarytoja ir atsakingoji redaktorė dr. Anelė Vosyliūtė

Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Vilnius, 2000, 226 p.

Trečiojoje tęstinio leidinio knygoje pateikiami filosofų ir sociologų bandymai apmąstyti kai kurių XIX ir XX amžių visuomeninės minties atstovų idėjas ir sociologijos krypčių problematiką. Kai kurie autoriai nagrinėja prieškarinio laikotarpio personalijų (Maironio, G. Petkevičaitės-Bitės, J. P. Aleksas, V. Kudirkos) socialines pažiūras, analizuoja jų keliamų socialinių problemų pobūdi. Straipsniuose aptariama nuosavybės samprata XX a. pr. lietuvių katalikų veikaluose, pateikiama lietuvių senojo tikėjimo idėjų raida, rašoma istorinės sociologijos, fiziokratistinių socialinių Apšvietos epochos orientacijų klausimais. Rinkinyje analizuojama gyventojų užimtumo ir nedarbo statistikos formavimosi bei darbo rinkos tyrimų raida, verslo tyrimų problemos bei rezultatai.

Leidinys pdf formatu.

Streaming towards social stability

Social Studies Vol. 4

Eds. Meilute Taljunaite, Raimo Blom, Harri Melin

Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, Department of Sociology and Social Psychology University of Tampere. Vilnius – Tampere, 2000, 275 p.

The aim of this series is to document the processes of economic, political and social changes in the Baltic societies after the restitution of their independence since the break down of former Soviet union and the effect these changes had. Historically new situation also presents a challenge to the social sciences themselves. The intent behind the volumes in this series is to provide the analysis of these transformation processes that will prove of interest for sociologists, historians, lawyers, economists, teachers, for a wider readership as well.

Leidinys pdf formatu.

Europos keliu. Lietuvos socialinis ir kultūrinis savitumas integruojantis į Europos Sąjungą

Leidinį sudarė Eugenija Krukauskienė

Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Vilnius, 2000, 152 p.

Leidinyje pateikiami Lietuvos gyventojų požiūriai į Europos Sąjungą, pasitelkiant visuomenės nuomonės tyrimo duomenis per pastarąjį dešimtmetį, atskleidžiant nuomonių pokyčius ir jų motyvus. Remiantis 1998-1999 m. sociologiniais tyrimais, nagrinėjamos apsisprendimo dėl narystės ES nuostatos, įvairių gyventojų grupių informuotumas apie ES, pasitikėjimas informacija, tapatinimosi su tam tikromis problemomis spektras. Išskiriamas studentų požiūris į ES, į patriotizmą ir savęs vertinimą. Taip pat analizuojamos paauglių nuostatos Europos integracijos atžvilgiu, pasitelkiant tarptautinio Europos lyginamojo paauglių tyrimo, atlikto 1994-1995 m. rezultatus. Etninio identiteto paieškos Vidurio ir Rytų Europos kraštuose pateikiamos remiantis 1997-1998 m. tarptautinio sociologinio tyrimo duomenimis. Kokybinių tyrimų rezultatai nagrinėjami Lietuvos ir Europos miestų bendrumo aspektu.

Leidinys pdf formatu.

Etniškumo studijos: teoriniai samprotavimai ir empiriniai tyrimai

Straipsnių rinkinys

Leidinio sudarytojos – Natalija Kasatkina ir Loreta Kuzmickaitė

Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Vilnius, 2000, 80 p.

Šis straipsnių rinkinys yra parengtas, vykdant Lietuvos etninių grupių adaptacijos konteksto ir eigos tyrimo programą, kurią finansuoja Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Leidinys pdf formatu.

1999 metų leidiniai

Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas

Monografija

Aleksandras Česnavičius, Audra Dargytė-Burokienė, Ingrida Gečienė, Irena Gudaitienė, Jolanta Paluckienė, Meilutė Taljūnaitė

Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Vilnius, 1999, 184 p.

Monografijoje šiuolaikinių socialinės stratifikacijos teorijų pagrindu konstruojami galimi Lietuvos visuomenės socialinės struktūros pažinimo kriterijai ir metodai. Taikant skirtingas teorijas vieno empirinio tyrimo duomenims parodomi skirtingi rezultatai.

Leidinys pdf formatu.

1995 metų leidiniai

Permainų metas: tapatumo ieškojimas

Teminis straipsnių rinkinys

Leidinio sudarytojas ir mokslinis redaktorius prof. hab. dr. Alfonsas Algimantas Mitrikas

Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. Vilnius, 1995, 120 p.

Pateikiamame skaitytojui straipsnių rinkinyje bandoma aptarti kai kuriuos socialinio identilikavimosi teorinius ir praktinius klausimus. Socialinio identifikavimosi problemomis buvo pradėta domėtis Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Socialinių pokyčių tyrimo skyriuje. Tyrinėjimų problematikos pasirinkimą lėmė tai, kad, pirma, socialinio identifikavimosi klausimai Lietuvoje buvo beveik netyrinėti, antra, jų aktualumas bei svarbumas dabartinių socialinių ekonominių permainų sąlygomis. Vargu ar butų galima suprasti socialinio gyvenimo ryšius ir jo pokyčių vyksmą bei su tuo susijusius prieštaravimus, jei neatsižvelgtume į tai, kokią poziciją socialiniame gyvenime užima žmogus, susitapatindamas su ja, kokia žmonių grupė jam yra sava ir kokia svetima, kas sąlygoja vienų ar kitų socialinių pozicijų pasirinkimą.

Straipsnių rinkinyje atsispindi įvairūs tos problemos aspektai, tačiau skaitytojas jame neras susisteminto socialinio identifikavimosi raiškos vaizdo. Tai tik pirmas bandymas aptarti keletą tos sudėtingos problemos klausimų. Todėl straipsnių rinkinys yra daugiau teorinio metodologinio pobūdžio. Tik D. Tureikytės, V. Gaidžio ir A. Kličiaus straipsniuose rasime empirinių duomenų analizę.

Leidinys pdf formatu.

Lithuanian Society In Social Transition

Edited by dr. Meilute Taljunaite

Institute of Philosophy, Sociology and Law, Lithuanian Sociological Association. Vilnius, 1995, 96 p.

1994 metų leidiniai

Kelias. II dalis

Straipsnių rinkinys

Redakcinė kolegija: V. Kasparavičienė, G. Maniukaitė (ats. redaktorė), A. Mikšys

Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. Vilnius, 1994, 115 p.

Straipsnių rinkinio antrojoje dalyje toliau plėtojama jaunimo verybių apsisprendimo ir pasirinkimo tema. Jei pirmojoje šios knygos dalyje daugiau dėmesio buvo skiriama brandesnio amžiaus asmenims, sulaukusiems 23-25 metų amžiaus (1989 m. apklausa), tai antroje dalyje nagrinėjami vidurinių mokyklų abiturientų vertybinių orientacijų ypatumai. Daugumoje straipsnių aptariami 1991 metais atlikto Vilniaus abiturientų sociologinio tyrimo rezultatai, bandoma atskleisti sudėtingos ekonominės ir politinės šalies situacijos, Lietuvos nepriklausomybės siekių vaidmenį formuojant jaunimo vertybines nuostatas. Išimtį sudaro du paskutinieji rinkinio straipsnai, kuriuose pateikiami vėliau (1993 metais) atliktos abiturientų apklausos duomenys, atspindintys tam tikrus išorinės aplinkos stabilizavimosi požymius ir atitinkamus poslinkius jaunimo sąmonėje.

Leidinys pdf formatu.