2021 m. gegužės 14 d. Lietuvos socialinių mokslų centre vyko sociologijos mokslo krypties doktorantės Viktorijos Baranauskienės daktaro disertacijos “Socioteritorinė atskirtis Lietuvos retai apgyventose teritorijose” gynimas.

Mokslo daktaro disertacija rengta 2016–2020 m. Lietuvos socialinių tyrimų centre pagal doktorantūros teisę, suteiktą Vytauto Didžiojo universitetui, Lietuvos socialinių tyrimų centrui (dabar Lietuvos socialinių mokslų centras) ir Kauno technologijos universitetui (2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160, įstatymo pakeitimas – 2021 m. sausio 18 d., Nr. V-75).

Pagal Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto reorganizavimo į Lietuvos socialinių tyrimų centrą sujungimo būdu sąlygų aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260, Lietuvos socialinių tyrimų centras nuo 2021 m. sausio 1 d. perėmė Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto teises ir pareigas.

Mokslinis vadovas:
Vyriaus. m. d. dr. Donatas Burneika (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija S 005) (nuo 2019 m. balandžio 1 d.);
Vyriaus. m. d. dr. Vidmantas Daugirdas (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija S 005) (iki 2019 m. vasario 17 d.).

Mokslo daktaro disertacija buvo ginama Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos socialinių mokslų centro ir Kauno technologijos universiteto sociologijos krypties taryboje.

Pirmininkas:
Prof. dr. Eglė Butkevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005).

Nariai:

  • Vyresn. m. d. dr. Inga Blažienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija S 005);
  • Prof. dr. Zaiga Krišjāne (Latvijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija S 005);
  • Vyresn. m. d. dr. Darius Liutikas (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija S 005);
  • Prof. dr. Saulius Stanaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005).

Anotacija

Ši daktaro disertacija nagrinėja socioteritorinės atskirties problemas retai gyvenamose Lietuvos kaimo vietovėse. Sparti tokių teritorijų periferizacija lėmė depopuliacijos procesus, o mažėjantis gyventojų tankis tokiose kaimo vietovėse lemia įvairių socialiai svarbių paslaugų įstaigų skaičiaus mažėjimą. Toks paslaugų tinklo nykimas didina atskirtį ir toliau mažina gyventojų skaičių. Nustatyta, kad periferinėse kaimo vietovėse gyvena apie 1/5 šalies gyventojų ir tai yra greičiausiai gyventojų netenkanti Lietuvos dalis. Dauguma šių vietovių gali būti priskirta retai apgyventoms teritorijoms, kur kaimo gyventojų tankis yra ≤ 12,5 gyv./km2. Tokių teritorijų daugėja ir artimoje ateityje beveik visos ne priemiestinės kaimiškos vietovės bus retai gyvenamos. Paslaugas teikiančios įstaigos yra netolygiai pasiskirsčiusios šalies teritorijoje, o jų nykimo tempai taip pat skiriasi. Vis didesnė viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų dalis koncentruojasi savivaldybių administraciniuose centruose, todėl periferinių seniūnijų, kuriose įstaigų tinklas ir taip retesnis, faktinė socioteritorinė atskirtis dar išauga. Vietos veikėjų sprendimai, bent trumpuoju periodu, nulemia kur ir kada konkrečios įstaigos yra uždaromos, todėl socioteritorinės atskirties procesus lemia ne tik depopuliacijos tempai. Ne visada šie sprendimai yra optimalūs atsižvelgiant į besiformuojančią apgyvenimo struktūrą ir vietovės geografinę padėtį. Įstaigų tinklo optimizavimas pagal naują geodemografinę realybę yra neišvengiamas, bet jis turi būti vykdomas atsižvelgiant į depopuliacijos ir gyventojų struktūros kaitos procesų teritorines charakteristikas bei gyvenviečių geografinę padėtį.