PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1796
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 854 redakcija)

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos socialinių tyrimų centras (toliau – Centras) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
2. Centro steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Centras yra viešasis juridinis asmuo, kurio misija – vykdyti valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. Centras turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo ženklą ir kitą atributiką, taip pat sąskaitų banke.
3. Centro savininkė yra Lietuvos Respublika. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija (išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė). Švietimo ir mokslo ministerijos kaip Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kituose teisės aktuose.
4. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
5. Centro buveinė – Vilnius, A. Goštauto g. 11.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS, TEISĖS IR PAREIGOS
6. Centro veiklos tikslai:
6.1. užtikrinti valstybės socialinių mokslų sričių tarptautinio lygio kompetenciją, vykdyti šalies ūkio, socialinės apsaugos, užimtumo, kultūros, švietimo ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius socialinių mokslų srities socialinių, ekonominių, demografinių ir kultūros procesų mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus;
6.2. bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą;
6.3. dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
6.4. konsoliduoti Lietuvos šiuolaikinės sociologijos ir ekonomikos mokslinius tyrimus, dalyvauti tenkinant šalies ūkio augimo ir aukščiausiosios kvalifikacijos mokslininkų rengimo poreikius;
6.5. bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis rengiant mokslininkus ir specialistus;
6.6. skleisti visuomenei, diegti į kultūrą, švietimą, socialinę apsaugą, socialinę ir ūkinę veiklą mokslo žinias, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
6.7. palaikyti kūrybinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, mokslininkais;
6.8. dalyvauti atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, programų ir kitas Centro kompetenciją atitinkančias ekspertizes, teikti mokslines konsultacijas, vykdyti mokymus;
6.9. plėtoti sociologijos, demografijos, visuomenės (žmogaus) geografijos, socialinės gerovės, žmogiškųjų išteklių plėtros, profesinių standartų, profesinių standartų ir kvalifikacijų sistemos, užimtumo ir darbo rinkos sričių teorinius, strateginius ir taikomuosius mokslinius tyrimus;
6.10. teikti Lietuvos viešosios politikos rengėjams ir vykdytojams inovatyvias mokslo žinias;
6.11. vykdyti valstybės viešosios politikos projektų ekspertinį vertinimą;
6.12. sutelkti šalies ekonomistus, sociologus, demografus, visuomenės (žmogaus) geografus ir kitus specialistus socialinių mokslų proveržiui ir konkurencingumui tarptautinėje mokslo aplinkoje skatinti;
6.13. užtikrinti Centre vykdomų tyrimų mokslinį inovatyvumą, didelį produktyvumą ir platų taikomumą šalies socialinei ekonominei ir demografinei raidai vertinti ir prognozuoti.
7. Centro mokslo kryptys – sociologija (kodas – 05S) ir ekonomika (kodas – 04S), kurios aprėpia šias mokslinės veiklos kryptis:
7.1. žmogaus socialinės raidos tyrimai;
7.2. socialinės gerovės tyrimai;
7.3. sociodemografiniai tyrimai;
7.4. užimtumo ir darbo rinkos tyrimai;
7.5. etnosocialiniai tyrimai.
8. Centro veiklos sritis – socialinių mokslų srities moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.
9. Centro veiklos rūšys – socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (kodas – 72.20.20) ir su jais susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti (kitos veiklos rūšys) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877).
10. Centras turi teisę:
10.1. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas, darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką;
10.2. atlikdamas savo misiją, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
10.3. organizuoti konferencijas, leisti mokslo ir kitą literatūrą, pasirinkti būdus, kaip skelbti savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus;
10.4. kartu su universitetais Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka rengti aukštos kvalifikacijos mokslininkus, padėti rengti specialistus;
10.5. skatinti naudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus ūkyje, socialiniame ir kultūriniame gyvenime;
10.6. vykdyti ekspertizes, mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, teikti mokslines konsultacijas ir kitas paslaugas savo mokslinių tyrimų srityje pagal sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;
10.7. sudaryti su aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institutais, tarptautinėmis institucijomis, kitomis įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis bendradarbiavimo ar kitokias sutartis;
10.8. organizuoti Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
10.9. organizuoti Centro mokslo darbuotojų ir doktorantų stažuotes užsienyje;
10.10. organizuoti mokslinius renginius;
10.11. realizuoti mokslinę produkciją;
10.12. savarankiškai tvarkyti mokslo, leidybos, ūkio ir finansų reikalus, laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
10.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti turtą ir juo disponuoti;
10.14. teisės aktų nustatyta tvarka įgyti kitų teisių.
11. Centras privalo:
11.1. vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, skleisti mokslo žinias;
11.2. užtikrinti akademinės bendruomenės narių akademinę laisvę;
11.3. informuoti steigėją, Švietimo ir mokslo ministeriją ir visuomenę apie mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, savo finansinę, ūkinę veiklą ir lėšų naudojimą;
11.4. laiku teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), kurios reikia mokslo ir studijų sistemai valdyti ir jos stebėsenai atlikti;
11.5. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas prievoles.
12. Centro ir jo darbuotojų teisėms į intelektinės veiklos rezultatus mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio nuostatos.

III. CENTRO VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, SKYRIMAS IR ATLEIDIMAS
13. Centro valdymo organai yra Centro mokslo taryba (toliau – Mokslo taryba) ir Centro direktorius.
14. Mokslo taryba atlieka šias funkcijas:
14.1. tvirtina perspektyvinį Centro veiklos planą;
14.2. Centro direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Centro struktūrą ir jos pakeitimus, svarsto Centro direktoriaus pateiktus pasiūlymus dėl Centro įstatų keitimo;
14.3. tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką, nagrinėja apeliacijas dėl jų atestavimo rezultatų;
14.4. svarsto ir tvirtina Centro mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;
14.5. svarsto Centro direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Centras įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;
14.6. svarsto ir teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl Centro bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos;
14.7. Centro direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina dokumentus, reglamentuojančius Centro atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Centre atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe;
14.8. prižiūri mokslininkų rengimą doktorantūroje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų vykdymą, kontroliuoja mokslininkų rengimo kokybę;
14.9. Centro direktoriaus teikimu sudaro nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu;
14.10. rengia ir teikia Centro direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą;
14.11. svarsto ir priima nutarimus mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo klausimais;
14.12. svarsto ir rekomenduoja spaudai Centro vardu leidžiamus leidinius;
14.13. svarsto kitus mokslinę veiklą ir vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
14.14. svarsto ir priima nutarimus mokslinių tyrimų klausimais;
14.15. sprendžia kitus svarbius su Centro moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra susijusius klausimus;
14.16. atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas.
15. Mokslo taryba sudaroma 5 metams iš Centro mokslo ir administracijos darbuotojų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovų.
16. Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:
16.1. Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip 5 nariai – Centre nedirbantys asmenys, kurių po vieną narį skiria Švietimo ir mokslo ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
16.2. rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja Centro direktorius pagal savo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą; informacija paskelbiama Centro ir Lietuvos mokslo tarybos interneto tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos;
16.3. kandidatuoti į Mokslo tarybos narius gali Centro mokslo ir administracijos darbuotojai, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovai;
16.4. kandidatus kelia Centro mokslo ir administracijos darbuotojai ir Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys;
16.5. Mokslo tarybos narius renka Centro mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.
17. Mokslo taryba tvirtina savo darbo reglamentą. Mokslo tarybos darbui vadovauja Mokslo tarybos pirmininkas, renkamas iš Mokslo tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių. Mokslo tarybos pirmininku negali būti renkamas Centro direktorius. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas ir Mokslo tarybos sekretorius renkami iš Mokslo tarybos pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos narių balsų dauguma.
18. Mokslo tarybos posėdžiai paprastai yra atviri, darbotvarkė skelbiama iš anksto. Mokslo tarybai nutarus, posėdis gali būti uždaras. Mokslo tarybos nariams apie šaukiamą Mokslo tarybos posėdį pranešama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Šaukti posėdį turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas, Centro direktorius arba ne mažiau kaip 1/3 Mokslo tarybos narių. Posėdžiui pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininkas, o kai jo nėra, – jo pavaduotojas.
19. Centro direktoriaus teikiamus pasiūlymus klausimais, kuriems pagal šiuos įstatus reikia Mokslo tarybos pritarimo, Mokslo taryba turi teisę atmesti, jeigu daugiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsuoja prieš pasiūlymą. Centro direktorius pakartotinai teikti Mokslo tarybai tvirtinti pasiūlymą gali ne anksčiau kaip po mėnesio nuo svarstymo Mokslo taryboje dienos. Mokslo taryba turi teisę jį atmesti, jeigu ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių nepritaria pakartotinai teikiamam pasiūlymui. Šiuo atveju Centro direktorius turi teisę pakartoti teikimo procedūrą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pakartotinio svarstymo. Jeigu Mokslo taryba neatmeta Centro direktoriaus pasiūlymo pirmiau nurodyta balsų dauguma, Mokslo tarybos pirmininkas turi pasirašyti Centro direktoriaus teikiamą pasiūlymą.
20. Mokslo tarybos nutarimai, išskyrus klausimus, šiuose įstatuose nurodytus kaip svarstomus Centro direktoriaus teikimu, laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokslo tarybos pirmininko balsas. Mokslo tarybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Mokslo tarybos narių.
21. Centro direktorius veikia Centro vardu ir jam atstovauja. Centro direktorių viešo konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais. Centro direktoriaus kadencijos trukmė – 5 metai.
22. Centro direktoriaus funkcijos:
22.1. užtikrinti, kad Centro veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, šiuos įstatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
22.2. leisti įsakymus, atstovauti Centrui sprendžiant klausimus su trečiaisiais asmenimis;
22.3. priimti į darbą ir atleisti iš jo Centro darbuotojus (išskyrus šių įstatų 25 punkte nustatytus atvejus); skelbti darbuotojų atestavimą ir konkursų pareigoms eiti tvarką;
22.4. tvirtinti Centro darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus;
22.5. nustatyti Centro darbuotojų darbo užmokestį teisės aktų nustatyta tvarka, skatinti darbuotojus, skirti jiems drausmines nuobaudas, užtikrinti saugias darbo sąlygas;
22.6. teikti Mokslo tarybai svarstyti pasiūlymus dėl pagrindinių Centro mokslinės veiklos krypčių, Centro įstatų keitimo, tvirtinti ir tikslinti Centro strateginį veiklos planą, Centro veiklos metines ataskaitas, pajamų ir išlaidų sąmatas, jų vykdymo apyskaitą, kitus dokumentus;
22.7. organizuoti Centro veiklos savianalizę ir prireikus pasiūlyti atlikti Centro veiklos ekspertinį vertinimą;
22.8. teikti Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl Centro įstatų keitimo;
22.9. atsakyti už Centro finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
22.10. tvirtinti Centro pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą;
22.11. kontroliuoti mokslinių tyrimų planų ir programų, sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
22.12. organizuoti Centro vykdomų mokslinių tyrimų koordinavimą, taip pat bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis;
22.13. dalyvauti Mokslo tarybos veikloje;
22.14. atlikti kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
23. Dalį savo teisių ir pareigų Centro direktorius įsakymu gali perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Centro darbuotojams.
24. Centras turi Mokslo tarybos tvirtinamus padalinius.
25. Centro padalinių vadovus skiria Centro direktorius Mokslo tarybos pritarimu.
26. Centras nuolat atlieka mokslinės veiklos savianalizę.
27. Centre atliekamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių finansuojamų mokslo darbų rezultatai skelbiami viešai, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.
28. Centre sudaroma visuomeninės priežiūros institucija – Centro priežiūros taryba.
29. Centro priežiūros taryba sudaroma iš įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovų.
30. Centro priežiūros tarybos sudarymo tvarką ir sudėtį tvirtina Centro direktorius, atsižvelgdamas į Mokslo tarybos pasiūlymus.
31. Centro priežiūros tarybos funkcijos – svarstyti Centro veiklos rezultatus ir teikti Centro direktoriui ir (ar) Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl Centro veiklos gerinimo. Centras užtikrina Centro priežiūros tarybai darbo sąlygas ir sudaro galimybę gauti informaciją apie Centro veiklą, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.
32. Centro priežiūros taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

IV. CENTRO DARBUOTOJAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
33. Centro personalą sudaro mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, administracija ir kiti darbuotojai.
34. Mokslo darbuotojų pareigybės yra šios: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslininkas stažuotojas. Jų kvalifikacinius reikalavimus nustato Mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos mokslo tarybos nutarimais.
35. Centro administracijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Centro direktorius.
36. Centro darbuotojų teisės ir pareigos:
36.1. dalyvauti nagrinėjant ir sprendžiant visus su jų kompetencija, pareigomis ar darbu susijusius klausimus;
36.2. dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti, mokslo ir studijų fondų paramai gauti ir disponuoti gaunamomis lėšomis;
36.3. dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
36.4. gauti iš valstybės institucijų informaciją, kurios reikia jų moksliniam darbui (jeigu tokia informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);
36.5. dalyvauti svarstant pasiūlymus dėl šių įstatų pakeitimų ir Centro veiklos plano projekto;
36.6. dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, iš jų ir esančiose užsienyje;
36.7. dirbti savarankiškai arba telktis į kūrybines grupes;
36.8. savarankiškai skelbti savo mokslinius darbus;
36.9. turėti kitas teises ir pareigas, nustatytas teisės aktuose.
37. Centro darbuotojams užtikrinamos visos teisės ir socialinės garantijos, kurias nustato įstatymai, ir sudaromos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
38. Centro darbuotojai, susiję su moksline veikla, privalo:
38.1. ugdyti mokslinę kvalifikaciją šiuose įstatuose nurodytose mokslinės veiklos kryptyse;
38.2. atlikti šiuose įstatuose nustatytas pareigas ir funkcijas;
38.3. laikytis Akademinės etikos kodekso;
38.4. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų, Centro darbo tvarkos taisyklių.
39. Centro darbuotojai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

V. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS
40. Centras jam perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
41. Centro lėšų šaltiniai:
41.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;
41.2. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;
41.3. pajamos, gautos iš ūkinės, mokslinės veiklos, taip pat už teikiamas paslaugas;
41.4. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;
41.5. valstybės fondų lėšos;
41.6. tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;
41.7. lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818);
41.8. kitos teisėtai įgytos lėšos.
42. Visas lėšas Centras planuoja ir naudoja teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamas ir išlaidas Centras naudoja pagal patvirtintą sąmatą įstatymų nustatyta tvarka.
43. Centro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina Centro įstatus ir jų pakeitimus.
45. Centro įstatų pakeitimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka teikia Švietimo ir mokslo ministerija.
46. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro internetiniame tinklalapyje www.lstc.lt, skelbimai apie konkursus pareigoms eiti ir rinkimus į Mokslo tarybą – ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje www.lmt.lt.

Informacija ruošiama

LSTC MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO NAUJA REDAKCIJA

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus
2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-27

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti Lietuvos socialinių tyrimų centro (toliau – Centro) mokslo darbuotojų pareigas bei Centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per penkerių metų kadenciją.

1.2. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu[1], Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. Nr. V-362 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 patvirtintu „Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu“.

1.3. Į Centro mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie:

1.3.1. Atlieka mokslinius tyrimus ir juos skelbia:
1.3.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose;
1.3.1.2. mokslo straipsniuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose);
1.3.1.3. mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose);
1.3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo darbų analitinėse recenzijose mokslo, kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.3.1.5. pranešimuose, ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir (ar) nacionalinėse mokslinėse konferencijose, ir (ar) tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose seminaruose.

1.3.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
1.3.2.1. rengia (ir sudaro) periodinius ar vienkartinius recenzuojamus mokslo leidinius, rengia mokslinius šaltinių leidimus, mokslinius vertimų leidimus;
1.3.2.2. dalyvauja rengiant svarbiausius (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.; rengia mokslinius duomenynus, mokslo išteklių publikacijas (duomenų bazes, sisteminius šaltinių katalogus, žodynus, tipologinius ir teminius žemėlapius), mokslo bibliografijos leidinius;
1.3.2.3. dalyvauja tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  plėtros projektuose (yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris, vadovas ar vykdytojas);
1.3.2.4. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų narys), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys);
1.3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.

1.3.3. Užsiima ugdomąja ir (ar) mokslo sklaidos veikla:
1.3.3.1. rengia mokslininkus: vadovauja doktorantams, dalyvauja doktorantūros studijų ir daktaro disertacijų gynimo procese, vadovauja podoktorantūros stažuotėms ir pan.
1.3.3.2. yra parengęs mokomųjų knygų ir (ar) metodinių priemonių, mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.3.3.3. yra skaitęs viešų paskaitų;
1.3.3.4. užsiima reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones, yra sukūręs tradicinių ar skaitmeninių mokslo sklaidos šaltinių, visuomenei aktualių duomenų bazių, užsiima jų priežiūra, ir pan.

1.3.1.–1.3.3. punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautinio lygio mastu pripažinti moksliniai darbai (pvz., monografijos publikuotos tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose[2], bei straipsniai, publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS).

[1] Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr.XI-242 Pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 nauja redakcija). 2016 m. birželio 29 d., XII-2534, Vilnius. Įstatymas paskelbtas: TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20555. Suvestinė redakcija nuo 2018-06-19.

[2] Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla (leidėjas) nuolat leidžia ir tarptautiniu mastu platina daugelio šalių mokslininkų mokslo (kultūros, profesinius) darbus, tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikia informaciją apie leidyklos pobūdį internetu. Leidyklos (leidėjo) tarptautiškumą įvertina LSTC Atestavimo ir konkursų komisija.

II. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, VIEŠO KONKURSO BŪDU SIEKIANTIEMS UŽIMTI LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

2.1. Mokslininkas[1], pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas turi:
2.1.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 18 mokslo straipsnių ir (ar) knygų skyrių recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 15 tarptautinio lygio[2] mokslo straipsnių, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 5 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);

Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti:
1) atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų;
2) turėti vadovavimo moksliniams tyrimams patirties: būti vadovavęs tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms;
3) turėti mokslininkų rengimo patirties: būti vadovavęs doktorantui.

2.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas turi:
2.2.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 12 mokslo straipsnių ir (ar) knygų skyrių recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 3 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);

Be to, mokslininkas turi:
1) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent keturis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų;
2) būti vadovavęs tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams moksliniams tyrimams ir (ar) eksperimentinės plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomos mokslinių tyrimų programoms arba būti vadovavęs rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas;
3) ir (ar) būti vadovavęs doktorantui.

2.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas turi:
2.3.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;

Be to, mokslininkas turi:
1) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte įvardintų darbų ir būti dalyvavęs bent trijose iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintose veiklose.

2.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir būti paskelbęs 2 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Prioritetas teikiamas tiems, kurie studijuoja doktorantūroje arba rengia disertaciją eksternu.

Tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 2 autoriniai lankai (autoriniai lankai gali būti sumuojami) prilyginami 2 moksliniams straipsniams, publikuotiems leidiniuose  įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS).

Lietuvos ir kitose užsienio leidyklose išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 4 autoriniai lankai, prilyginami 1 tarptautinio lygio mokslo straipsniui.

Trijuose užsienio mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos publikacijos prilyginamos 1 tarptautinio lygio mokslo straipsniui, 3 mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos publikacijos prilyginamos 1 moksliniam straipsniui recenzuojamame mokslo leidinyje.

2.5. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį vertina Lietuvos socialinių tyrimų centro Atestavimo ir konkursų  komisija (toliau – Komisija). Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus ir įvertina jų rezultatus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei pretendentų įdirbį LSTC tyrimų tematikoje, Komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus, kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28d. įsakymu Nr. V-340 patvirtintiems reikalavimams „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

[1] Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, Nr.XI-242).

[2] Tarptautinio lygio mokslo straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse yra paskelbtas Lietuvos ar užsienio mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį arba kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai, kuriame skelbiami įvairių šalių mokslininkų tyrimo rezultatai.

III. LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ATESTACIJAI PER PENKERIŲ METŲ KADENCIJĄ (ĮSKAITOMI TIK CENTRUI PRISKIRTI DARBAI)

3.1. Per 5 metų kadenciją vyriausiasis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.1.1. a) paskelbti ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 5 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 3 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);
3.1.1. b) rengti mokslininkus;
3.1.1. c) vadovauti tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms arba vadovauti rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas (ne daugiau nei vieną kadenciją);
3.1.1. d) būti atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.2. Per 5 metų kadenciją vyresnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.2.1. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 6 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 2 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);
3.2.1. b) vadovauti ir (ar) dalyvauti vykdant tarptautinius ir (ar) nacionalinius mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros projektus ir (ar) institucijų vykdomose mokslinių tyrimų programose arba vadovauti rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas (ne daugiau nei vieną kadenciją);
3.2.1.  c) ir (ar) rengti mokslininkus;
3.2.1. d) būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent keturis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.3.Per 5 metų kadenciją mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.3.1. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius arba 1 publikuotą leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);
3.3.1. b) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte ir būti dalyvavęs bent trijose 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintose veiklose.

3.4. Per 5 metų kadenciją jaunesnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.4.1. Rengtis studijuoti arba studijuoti doktorantūroje;
3.4.2. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose arba 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;
3.4.2. b) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkto darbų ir (ar) būti dalyvavęs 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintose veiklose.

3.5 Darbuotojų atestacijai užskaitomi tik atestacijos laikotarpiu paskelbti atestuojamo asmens mokslo ir kiti mokslinės veiklos darbai su Centro prieskyra.

3.6. Asmenų mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį, mokslo darbų reikšmingumą vertina Lietuvos socialinių tyrimų centro Atestacijos ir konkursų komisija (toliau – Komisija). Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei darbuotojų įdirbį LSTC tyrimų tematikoje, Komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus, kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos patvirtintiems 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 reikalavimams „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

P R I E D A S

MOKSLINIO DARBO KRŪVIO MAŽINIMAS

Mokslinio darbo krūvis mažinamas atitinkamai darbuotojo užimamo etato daliai.

 Už mokslo organizacinį ir pedagoginį darbą Centre kvalifikacinis krūvis sumažinamas iki:

 • programos/projekto vadovui – 10%;
 • tęstinių Centro leidinių vyr. redaktoriui – 20%, atsakingam sekretoriui – 25% (kai leidinio periodiškumas ne mažiau kaip 2 numeriai per metus);
 • kitų Centro tęstinių leidinių vyr. redaktoriui – 15%, atsakingam sekretoriui – 20%;
 • straipsnių rinkinių, kolektyvinės monografijos, mokslo studijos vyr. redaktoriui (sudarytojui) – 15%;
 • tarptautinės ar valstybinės reikšmės konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 15 %;
 • kitos konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 10 %;
 • doktoranto moksliniam vadovui – 5%;
 • tarybos daktaro disertacijai ginti nariui, konsultantui, oponentui – 3%;
 • privalomo ar pasirenkamo doktorantūros studijų dalyko dėstytojui – 3%.

Už mokslo administracinį darbą kvalifikacinis krūvis sumažinamas iki:

 • Centro Mokslo tarybos pirmininkui ir sekretoriui – 10 %;
 • Centro padalinio vadovui – 10%;
 • darbas Centro direkcijos pavedimu Valstybinėse komisijose (priklausomai nuo jų trukmės ir darbų apimties) – 5%;
 • darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose nuolatinėse komisijose (priklausomai nuo jų trukmės ir darbų apimties) – 5%;
 • darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose kitose komisijose – 2%.

Pastabos:

 1. Susumavus visas nuolaidas, jos negali viršyti 50% minimalių pareigybių normatyvų;
 2. Kvalifikacinio darbo krūvio sumažinimą, atsižvelgiant į skirtingas programų, projektų vadovų, komisijose dirbančių asmenų darbo sąnaudas, nustato Direktorius.

Dokumentas parsisiuntimui pdf formatu.

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO IR KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO TVARKOS NAUJA REDAKCIJA

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus
2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-12

Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos socialinių tyrimų centro įstatais.

1. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojai į pareigas renkami viešo konkurso būdu ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Vyriausiųjų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų kadencija – 5 metai, mokslo darbuotojų – 4 metai, jaunesniųjų mokslo darbuotojų – 3 metai.

2. Pretendentai į Lietuvos socialinių tyrimų centro jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas gali būti renkami ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jeigu per tą laiką jaunesnysis mokslo darbuotojas įstoja į doktorantūrą ar apsigina daktaro disertaciją, jis gali būti renkamas trečiai kadencijai.

3. Jeigu mokslo darbuotojo pareigos steigiamos konkrečiam moksliniam darbui atlikti (konkretiems mokslo tyrimams vykdyti ar kitai mokslo užduočiai), mokslo darbuotojas gali būti kviečiamas dirbti LSTC ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui pagal terminuotą darbo sutartį, jei konkretus mokslinis tyrimas ar projektas trunka ilgiau, sutartis pratęsiama kas metai. Šiems mokslo darbuotojams Tvarkoje numatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.

4. Projekto paraišką rengusiai grupei laimėjus išorinio finansavimo konkursą, paraiškoje įrašyti tyrėjų grupės nariai projekto vykdymui įdarbinami Centro direktoriaus įsakymu be papildomo konkurso.

5. Mokslo darbuotojų atestacijas ir konkursus pareigoms eiti skelbia Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius, o juos organizuoja Centro mokslo tarybos sudaryta Atestavimo ir konkursų komisija (toliau – Komisija).

6. Konkursai mokslo darbuotojų ar kitų tyrėjų pareigoms eiti skelbiami viešai Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki pageidaujančiųjų dalyvauti konkurse dokumentų priėmimo pabaigos. Viešame konkurso skelbime gali būti išsamiai aprašytas būsimojo darbo pobūdis.

7. Centre dirbančio asmens, einančio mokslo darbuotojo pareigas atitiktis Centro nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams vertinama jį atestuojant per kadenciją (darbuotojui pageidaujant, į kadencijos laikotarpį neįskaitomas buvimo motinystės ir vaiko priežiūros atostogose laikotarpis).

8. Vadovaudamasi Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nurodytais reikalavimais Komisija įvertina atestuojamo / dalyvaujančio konkurse asmens mokslinio darbo apimtį, jo mokslinių darbų atitikimą mokslinei produkcijai, šių darbų pripažinimo lygį bei mokslinį reikšmingumą. Vertingiausiais laikomi darbai, atitinkantys Instituto, į kurio pareigybes pretenduojama, mokslinių tyrimų kryptis bei tarptautiniu mastu pripažinti moksliniai darbai.

9. Darbuotojai atestuojami vadovaujantis kadencijos, už kurią atestuojami, pradžioje galiojusiu Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašu.

10. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kadencijos pabaigoje. Neatestuotas asmuo atleidžiamas iš darbo.

11. Į aukštesnes mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu. Konkurse pareigoms užimti Centro mokslo darbuotojai dalyvauja juos atestavus už ankstesnėse pareigose atliktus darbus.

12. Centro mokslo taryba direktoriaus ar padalinio vadovo argumentuotu teikimu gali skelbti neeilinį mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo atestavimą.

13. Mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo neeilinis atestavimas gali būti paskelbtas ne anksčiau kaip po dviejų metų, kai jis eina atitinkamas pareigas.

14. Mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas apie numatomą neeilinį atestavimą informuojamas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki jo.

15. Jeigu atestavimo metu nustatoma, kad mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas neatitinka jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų, jis atleidžiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka.

16. Neatestuotas darbuotojas vienerių metų laikotarpiu negali dalyvauti konkurse tai pačiai pareigybei.

17. Prieš 3 mėnesius (į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) iki mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo kadencijos pabaigos Centro direktorius skelbia viešą konkursą šioms pareigoms eiti.

18. Sudarant Atestavimo ir konkursų komisiją vadovaujamasi Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso (OL L 075/67, 2005), taip pat šiais reikalavimais:
18.1. mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atestaciją ir konkursus vykdo ne mažiau kaip iš 5 mokslininkų sudaroma Komisija;
18.2. ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių turi būti mokslininkai, atitinkantys vyriausiojo mokslo darbuotojo (profesoriaus) ir (arba) vyresniojo mokslo darbuotojo (docento) pareigybių kvalifikacinius reikalavimus;
18.3. ne mažiau kaip trečdalis Komisijos narių turi būti kitų institucijų mokslininkai;
18.4. rengiant konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti, į Komisiją turi būti įtrauktas bent vienas tarptautinis ekspertas;
18.5. Komisijos susitikime su pretendentais gali dalyvauti Centro direktorius ir institutų direktoriai. Jie pasišalina vykstant Komisijos svarstymams bei balsavimui.

19. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių ir jeigu už sprendimą balsuoja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Komisija kiekvienam konkurso dalyviui (atestuojamajam) užpildo nustatytos formos konkurso/atestavimo lapą (1 priedas), kuriame pateikiamas Atestavimo ir konkursų komisijos sprendimas. Komisijos sprendimai teikiami svarstyti ir tvirtinti Centro mokslo tarybai.

20. Mokslo taryba Komisijos sprendimą tvirtina atviru balsavimu. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė visų Mokslo tarybos narių.

Priedas

Anketa

Mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos nauja redakcija pdf formatu.

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro Mokslo tarybos
2017 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. MT-2

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO EMERITŪROS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos socialinių tyrimų centro (toliau – Centro) Emeritūros nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Centro Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo sąlygas, tvarką ir dalyvavimo Centro mokslinėje ir kitoje veikloje garantijas.

2. Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo įstatymas);
2.2. Lietuvos socialinių tyrimų centro įstatais (toliau – Įstatai).

3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. Mokslininkas emeritas – įstatymuose nustatytą pensinio amžiaus ribą pasiekęs ir su Centru sudarytą darbo sutartį nutraukiantis mokslininkas, kuriam už ypatingus mokslo ir veiklos nuopelnus Centro Mokslo taryba (toliau- Mokslo taryba) suteikė Mokslininko emerito vardą (statusą);
3.2. Emeritūros komisija – Mokslo tarybos pirmininko teikimu Mokslo tarybos nutarimu sudaryta komisija, kuri svarsto kandidatų, kuriems siūloma suteikti šiuose Nuostatuose numatytą Mokslininko emerito vardą (statusą), kandidatūras ir teikia išvadą Centro Direktoriui (toliau – Direktorius).

II. MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO TVARKA
4. Šiuose Nuostatuose numatytą vardą (statusą) suteikia Mokslo taryba Emeritūros komisijos teikimu.

5. Kandidatūros šiuose Nuostatuose numatytam vardui (statusui) suteikti pateikiamos Emeritūros komisijai (toliau – Komisija), kurią sudaro nariai pagal pareigas (ex officio), Mokslo tarybos skiriami du skirtingų Centre plėtojamų mokslo sričių atstovai. Komisijos nariai pagal pareigas (ex officio) yra Direktorius, Centro Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir Centro Mokslo tarybos pirmininkas. Mokslo tarybos pirmininkas ex officio yra Komisijos pirmininkas. Mokslo tarybos skirtų Komisijos narių kadencija sutampa su Mokslo tarybos kadencija. Komisija pirmojo posėdžio metu iš Mokslo tarybos skirtų Komisijos narių išrenka Komisijos pirmininko pavaduotoją. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių.

6. Komisija Mokslo tarybai teikia tik tas kandidatūras, dėl kurių atitikties šiuose Nuostatuose keliamiems reikalavimams Komisija priėmė teigiamą išvadą. Mokslo tarybai kartu su Direktoriaus teikimu teikiama Komisijos išvada dėl kiekvienos kandidatūros atitikties keliamiems reikalavimams ir dokumentai apie kandidatą, kuriais remiantis Komisija priėmė išvadą.

7. Mokslo tarybos nutarimas suteikti šiuose Nuostatuose numatytą Mokslininko emerito vardą (statusą) priimamas atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsų dauguma.

III. CENTRO MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO IR DALYVAVIMO CENTRO VEIKLOJE SĄLYGOS
8. Kandidatas, kuriam siūloma suteikti Mokslininko emerito vardą (statusą), turi turėti ne trumpesnį kaip 30 m. mokslininko darbo stažą.

9. Kandidatas Mokslininko emerito vardui (statusui) teikimo metu turi būti ne jaunesnis kaip 65 metų.

10. Kandidatas, kuriam siūloma suteikti Mokslininko emerito vardą (statusą), turi būti vyriausiasis mokslo darbuotojas ne mažiau kaip tris kadencijas iš eilės Centre (įskaitant ir kitu pavadinimu buvusias Centro įstaigas) ėjęs šias pareigas.

11. Direktoriui iki kalendorinių metų gegužės 1 d. kandidatas pateikia šiuos dokumentus:
11.1. prašymą (1 priedas);
11.2. anketą (2 priedas);
11.3. mokslinės ir akademinės veiklos apžvalgą, pasirašytą Centro padalinio (instituto) vadovo;
11.4. gyvenimo aprašymą (Curriculum vitae);
11.5. visų mokslinių publikacijų sąrašą, patvirtintą mokslinio sekretoriaus (3 priedas);
11.6. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pretendento nuopelnus ir pripažinimą.

12. Emeritūros komisija, pritarusi kandidatūrai Mokslininko emerito vardui (statusui) suteikti, ne vėliau kaip per 2 savaites kandidatūrą pateikia Mokslo tarybai. Kartu su Emeritūros komisijos posėdžio protokolo išrašu Mokslo tarybai pateikiami visi dokumentai, nurodyti Nuostatų 11 punkte.

13. Sprendimą dėl Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo Mokslo taryba priima ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dokumentų gavimo.

14. Centro Direktoriaus ir Mokslo tarybos pirmininko pasirašytas Mokslininko emerito vardo (statuso) pažymėjimas įteikiamas 5 metų kadencijai Mokslo tarybos posėdyje.

15. Mokslininko emerito teisės:
15.1. Mokslininkas emeritas turi teisę savanoriškai dalyvauti atitinkamo padalinio (instituto) mokslinėje veikloje;
15.2. Mokslininkas emeritas turi teisę nemokamai naudotis Centro informacinėmis paslaugomis bei kita Centro infrastruktūra;
15.3. Mokslininkui emeritui gali būti suteikiama darbo vieta. Mokslininkui emeritui išsaugomas LSTC elektroninio pašto adresas. Jis įtraukiamas į LSTC bendruomenės sąrašus ir gauna LSTC naujienas; gali būti įtrauktas į LSTC komitetų veiklą, į Mokslininką emeritą gali būti kreipiamasi dėl konsultacijų. Jis gali būti kviečiamas į LSTC bendruomenės renginius.

16. Mokslininko emerito pareigos:
16.1. garsinti Centro vardą ir jo mokslo pasiekimus;
16.2. emeritūroje esant parengtų mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Centrą;
16.3. laikytis Centro mokslinės veiklos etikos kodekso.

17. Mokslininkui emeritui mokama Mokslo tarybos nustatyto dydžio mėnesinė išmoka. Mokslininkas emeritas turi teisę atsisakyti emerito išmokos. Centro Buhalterijos skyrius Mokslininkui emeritui pateikia išsamią informaciją apie išmokos mokėjimo tvarką.

18. Išmokos Centro mokslininkams emeritams mokamos iš Centrui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, dydis lygus 7 bazinėms socialinėms išmokoms atsižvelgiant į užimamo biudžetinio etato dalį per paskutiniuosius penkerius metus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose.

19. Mokslininkui emeritui mėnesinė išmoka pradedama mokėti nuo kito, po Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo ar darbo sutarties nutraukimo (jeigu darbo sutartis nutraukiama vėliau nei suteikiamas Mokslininko emerito vardas (statusas) datos, mėnesio pirmos dienos.

20. Informacija apie Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimą ar panaikinimą saugoma Centre, įregistravus Mokslininką emeritą Centro personalo duomenų bazėje.

21. Mokslininko emerito vardas (statusas) gali būti panaikintas:
21.1. jeigu asmuo pažeidžia šių nuostatų 16.2 ir (ar) 16.3 punktų nuostatas;
21.2. asmens prašymu.

22. Mokslininko emerito mirties atveju apie Mokslininko emerito mirtį atitinkamas padalinys (institutas) nedelsdamas raštu informuoja Centro administraciją.

23. Padalinio (instituto) vadovas apie galimus Mokslininko emerito dalyvavimo Centro veikloje sąlygų pažeidimus praneša Direktoriui. Direktorius, gavęs Komisijos išvadą apie padarytus pažeidimus, nurodytus šių nuostatų 16 punkte, teikia Mokslo tarybai siūlymą panaikinti Mokslininko emerito vardą (statusą). Mokslo taryba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma nusprendžia apie vardo (statuso) panaikinimą arba nepanaikinimą.

PRIEDAI

Prašymo emerito vardui gauti forma.
Anketos emerito vardui gauti forma.
Mokslinių publikacijų sąrašo forma.

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro
Direkcijos posėdyje
2018 m. vasario 22 d. protokolas Nr. D-6

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO (LSTC) LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Lietuvos socialinių tyrimų centras įgyvendina lygių galimybių ir pozityvių priemonių politiką LSCT darbuotojams, mokslininkams ir doktorantams priimant į darbą/doktorantūros studijas, suteikiant galimybes kelti kvalifikaciją, formuojant vienodus kriterijus atestuojant ir keliant į aukštesnes pareigas.

1. LSTC užtikrinamos šios lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės:
1.1. priimant darbuotoją į darbą, taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos;
1.2. priimamas darbuotojas yra supažindinamas su Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu;
1.3. darbuotojams sudaromos vienodos darbo sąlygos, galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos;
1.4. naudojami vienodi mokslininkų/administracijos darbuotojų darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš darbo kriterijai;
1.5. už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokamas vienodas darbo užmokestis;
1.6. taikomos priemonės, kad darbuotojas ir mokslininkas darbo vietoje, o doktorantas doktorantūros studijų metu nepatirtų diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos. LSTC draudžiama vadovams, darbuotojams, mokslininkams ir doktorantams diskriminuoti, persekioti, naudoti fizinę ar verbalinę prievartą prieš kitus LSTC darbuotojus dėl lyties, etniškumo, religijos, įsitikinimų, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir kt. pagrindų, įtvirtintų Lietuvos respublikos įstatymuose, siekiant be jokios priežasties pakenkti jų akademiniams pasiekimams ir galimybėms siekti karjeros, sumenkinti darbo rezultatus ar sukurti žeminančią ir priešišką aplinką.
1.7. imamasi tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą;
1.8. numatyti priemones derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, sudarant galimybes darbuotojams turėti lanksčius darbo grafikus.
1.9. darbuotojai turi teisę teikti skundą, prašymą, pranešimą LSTC Etikos komisijai dėl galimai darbuotojo patirtos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, nurodymo diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis (toliau – pranešimas) ir gauti motyvuotą atsakymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo pateikimo. Pranešimą gali pateikti ir tas darbuotojas, kuris tiesiogiai nepatiria diskriminacijos, bet turi informacijos/ įtarimų, kad prieš bendradarbį dėl jo/jos lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir/ar pilietybės, kaip numatyta LR Lygių galimybių įstatyme.

2. Siekti proporcingo moterų ir vyrų reprezentavimo LSCT valdymo struktūrose, steigiamų komisijų ar komitetų sudėtyje.

3. Jei yra gaunamas šio reglamento 1.9 punkte nurodytas pranešimas, LSTC Etikos komisija per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą, ištyrusi pranešime nurodytą informaciją, pateikia LSTC direktoriui motyvuotą išvadą, kurioje nurodoma, ar pranešimas pagrįstas ir tokiu atveju siūlomos konkrečios priemonės tiek pažeidėjo atveju, tiek apskritai, kad tokie atvejai nepasikartotų. Taip pat motyvuota išvada teikiama, jeigu pranešimas nepagrįstas.

4. Pranešimo tyrimo metu nurodyta komisija siekia užtikrinti, kad:
4.1. apskųstasis asmuo turėtų būti laikomas nekaltu iki tol, kol nebus priimtas sprendimas, kad jis išties padarė pažeidimą;
4.2. tyrimas būtų atliktas labai greitai, per trumpiausią terminą;
4.3. darbuotojui, pateikusiam pranešimą, būtų sudarytos visos galimybės teikti paaiškinimus, savo veiksmų vertinimo ir aiškinimo versiją;
4.4. būtų išsaugotas tyrimo diskretiškumas ir laikomasi konfidencialumo;
4.5. tyrimas būtų atliekamas objektyviai, neturint išankstinių vertinimų, nuomonių, pažiūrų.
4.6. atlikus tyrimą ir nustačius pažeidimus, numatyti priemones lygių galimybių pažeidimams pašalinti ir užtikrinti, kad darbuotojas ateityje nepatirtų diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių dėl pateikto skundo dėl diskriminacijos.

5. Paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones darbuotojams el. paštu ir/ar internete.

Šaltinis:
Lietuvos Respublikos Seimas. 2016. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 nauja redakcija. 2016 m. lapkričio 8 d. Nr. XII-2767.
Lietuvos Respublikos Seimas. 2016. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. XII-2768 nauja redakcija. 2016 m. lapkričio 8 d. Nr. XII-2767.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Lyčių galimybių politikos priemonių rekomendacijos.

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO MOKSLO TARYBOS DOKUMENTAI

MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS

 

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. galiojusi LSTC Mokslo tarybos sudėtis

Dr. Donatas Burneika (Mokslo tarybos pirmininkas)
Dr. Inga Blažienė (Mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja)
Dr. Jolanta Aidukaitė
Dr. Ramūnas Darulis (deleguotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Dr. Vladimiras Gaidys
Dr. Boguslavas Gruževskis
Ginvilė Jekentienė (deleguota LR Švietimo ir mokslo ministerijos)
Prof. dr. Irena Juozeliūnienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Lilija Kublickienė
Dr. Andrius Marcinkevičius
Dr. Aušra Maslauskaitė
Dr. Meilutė Taljūnaitė
Doc. dr. Rima Tamošiūnienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Dr. Eglė Vileikienė (Vidaus reikalų ministerija)
Dr. Laimutė Žalimienė