PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių mokslų centro
Mokslo tarybos 2021 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. MT2021-N4

SOCIOLOGIJOS INSTITUTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sociologijos institutas (toliau – Institutas) yra viešo juridinio asmens Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – Centras) filialas, vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius šiuose nuostatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus.
2. Institutas turi oficialų blanką, kitą atributiką ir sąskaitas banke.
3. Instituto veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) ir kitais įstatymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais.
4. Instituto buveinė – A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS, TEISĖS IR PAREIGOS
5. Instituto veiklos tikslai ir rūšys atitinka Centro veiklos tikslus ir mokslinės veiklos kryptis. Pagrindiniai fundamentiniai, taikomieji tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi šiose srityse: visuomenės raida ir socialinė nelygybė; socialinė politika, gerovės valstybė ir darbo rinka; demografinės struktūros ir procesai; regionų socialinė ir ekonominė raida.
6. Instituto veiklos sritis – vykdyti socialinių mokslų srities mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus.
7. Instituto veiklos tikslai:
7.1. vykdyti šalies visuomenės ir ūkio darniai plėtrai svarbius ilgalaikius fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, kurti socialines inovacijas ir dalyvauti jų įgyvendinimo procese;
7.2. dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
7.3. bendradarbiauti su valdžios institucijų, visuomenės, verslo ir socialinių partnerių atstovais: vykdyti mokslinių tyrimų bei socialinių inovacijų užsakomuosius darbus, teikti ekspertines konsultacijas ir moksliniais tyrimais paremtas rekomendacijas Lietuvos viešosios politikos rengėjams ir vykdytojams;
7.4. rengti mokslininkus, prisidėti rengiant specialistus bei įgyvendinti veiklas kompetencijos tobulinimo srityje;
7.5. skleisti visuomenei mokslo žinias, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos visuomenės ir ekonomikos, užtikrinančios socialinės gerovės augimą, kūrimo.
8. Instituto veiklos rūšys – socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (kodas 72.20.20) ir su jais susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti (kitos veiklos rūšys), doktorantūra (kodas 85.42.30), kitas niekur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
9. Institutas turi teisę:
9.1. siekdamas tikslų ir uždavinių įgyvendinimo inicijuoti mokslinių tyrimų kryptis ir tematikas;
9.2. leisti mokslo ir kitą literatūrą, pasirinkti būdus, kaip skelbti savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus;
9.3. kartu su universitetais Mokslo ir studijų įstatymo (ir kitų teisės aktų) nustatyta tvarka rengti mokslininkus, padėti rengti specialistus;
9.4. skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų naudojimą ūkio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo srityse;
9.5. organizuoti mokslinius renginius, mokymą, atlikti ekspertizes, teikti savo mokslinių tyrimų srities konsultacijas ir kitas paslaugas pagal sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
9.6. valdyti, naudoti turtą ir disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;
9.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
9.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis naudotis Instituto mokslo ir kitų darbuotojų kūrybinės veiklos rezultatais;
9.9. nustatyti Instituto teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai tai reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai;
9.10. savo veiklai plėtoti naudoti visus teisėtus finansinius išteklius;
9.11. siekiant spręsti kylančius mokslinės veiklos, ūkinius ar socialinius uždavinius, palaikyti nuolatinius ar laikinus ryšius, bendradarbiauti su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, taip pat kitais asmenimis;
9.12. planuoti savo veiklą, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytas ribas;
9.13. organizuoti Instituto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, stažuotes;
9.14. dalyvauti nacionalinėse, tarptautinėse ir kitose mokslinėse bei sklaidos programose, projektuose;
9.15. skelbti viešai, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams, Institute atliekamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių finansuojamų mokslo darbų rezultatus;
9.16. teisės aktų nustatyta tvarka įgyti kitų teisių.
10. Instituto pareigos:
10.1. užtikrinti akademinės bendruomenės narių akademinę laisvę:
10.1.1. mokslo veiklos metodų pasirinkimo laisvę, atitinkančią pripažįstamus mokslo etikos principus;
10.1.2. kūrybos ir intelektinio darbo autorių teises, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse;
10.1.3. suvaržymų ar sankcijų netaikymą dėl minčių ir įsitikinimų, išreikštų mokslinės veiklos rezultatuose, išskyrus tuos atvejus, kai jų skelbimas pažeistų Lietuvos Respublikos įstatymus;
10.1.4. lygias galimybes ir nediskriminavimą rengiant ir viešinant mokslinės veiklos rezultatus, siekiant mokslinio pripažinimo, vienodas galimybes moterims ir vyrams pasiekti aukščiausias pozicijas Institute, sėkmingai plėtoti karjerą, derinti darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus;
10.2. vykdyti Centro direktoriaus(-ės) patvirtintą Mokslinės veiklos planą;
10.3. laiku teikti informaciją Centrui ir kitoms valstybinėms institucijoms, kurios reikia jo valdymui bei veiklos stebėsenai atlikti;
10.4. organizuoti mokslinių padalinių darbą, rūpintis savo darbuotojų darbo sąlygomis;
10.5. pagal įstatymus tvarkyti Instituto ūkinės ir finansinės veiklos apskaitą, teikti Centrui informaciją apie šią veiklą;
10.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą, saugojimą, naudojimą ir perdavimą valstybiniams archyvams ar atitinkamiems jų funkcijų ir teisių perėmėjams;
10.7. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas prievoles.

III. INSTITUTO VALDYMAS
11. Instituto valdymo organas yra Centro direktoriaus pavaduotojas – Instituto vadovas (toliau – Vadovas), kuris vadovauja Institutui, veikia jo vardu, jam atstovauja ir atsako už jo veiklą.
12. Vadovo pareigas gali užimti socialinių mokslų daktaro laipsnį turintis arba mokslų daktaro laipsnį turintis ir socialinių mokslų srityje dirbantis asmuo.
13. Vadovas skiriamas penkerių metų kadencijai. Vadovas gali būti paskirtas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
14. Vadovą iš Instituto mokslininkų (išimtis galima šių nuostatų 18 punkte numatytu atveju) skiria ir atleidžia Centro direktorius.
15. Paskelbęs Vadovo atranką, Centro direktorius sudaro 5 asmenų Vadovo atrankos komisiją, į kurios sudėtį pagal pareigas įeina LSMC direktorius (komisijos pirmininkas) ir keturi deleguoti nariai:
15.1. vienas Instituto darbuotojų atstovas, deleguotas Instituto darbo tarybos, arba, jei jos nėra, Instituto darbuotojams atstovaujančios profsąjungos, o jei tokios profsąjungos nėra – visuotinio Instituto darbuotojų susirinkimo;
15.2. du Instituto skyrių vedėjai, deleguoti Instituto skyrių vedėjų;
15.3. vienas Institutui atstovaujantis Mokslo tarybos narys, deleguotas Institutui atstovaujančių Mokslo tarybos narių.
16. Vadovo atranka paskelbiama ir organizuojama likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki Vadovo kadencijos pabaigos ar numatomo Vadovo pasitraukimo iš pareigų dėl kitų priežasčių.
17. Vadovo atrankos komisijos posėdis kviečiamas ne anksčiau kaip po 12 savaičių ir ne vėliau nei po 14 savaičių nuo Vadovo atrankos paskelbimo.
18. Atrankai neįvykus dėl to, kad Instituto mokslininkai nepareiškė noro dalyvauti atrankoje, ar neatrinkus tinkamo kandidato, Centro direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų skelbia pakartotinę viešą atranką, kurioje gali dalyvauti ne tik Instituto mokslininkai.
19. Kol nėra paskirtas Vadovas, šias pareigas laikinai eina buvęs Vadovas, o jam atsisakius arba kai jis atleistas iš darbo dėl kaltės – Centro direktorius paskiria kitą mokslininką iš Instituto, kuris sutinka laikinai vykdyti šias funkcijas.
20. Atleidus iš Vadovo pareigų, nesant jo kaltės, išmokama 1 VDU išeitinė išmoka, jis turi teisę grįžti į prieš tai buvusias ar analogiškas pareigas, atitinkančias jo mokslinę kvalifikaciją, o tokios galimybės nesant – jam pasiūlomos kitos jo mokslinę kvalifikaciją atitinkančios pareigos.
21. Vadovo funkcijos:
21.1. užtikrinti, kad Instituto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Centro įstatus, šiuos nuostatus;
21.2. leisti įsakymus, atstovauti Institutui santykiuose su trečiaisiais asmenimis jam suteiktų įgaliojimų ribose;
21.3. užtikrinti asmenų lygias galimybes ir nediskriminavimą Institute;
21.4. tvirtinti Instituto struktūrą, darbuotojų pareigybes ir jų skaičių, darbuotojų pareiginius nuostatus jam suteiktų įgaliojimų ribose;
21.5. priimti darbuotojus (išskyrus šių nuostatų 26 p. minimus mokslo darbuotojus) į darbą Institute arba projekto vykdymui ir atleisti iš jo, nustatyti Instituto darbuotojų darbo užmokestį teisės aktų nustatyta tvarka, skatinti darbuotojus, koordinuoti tinkamą pareigų vykdymą, užtikrinti saugias darbo sąlygas jam suteiktų įgaliojimų ribose;
21.6. skirti darbuotojus Instituto padalinių, mokslo grupių vedėjų ar vadovų funkcijoms vykdyti;
21.7. teikti Centro direktoriui Instituto mokslinės veiklos ir finansines ataskaitas, pajamų ir išlaidų sąmatas, jų vykdymo apyskaitas ir kitus dokumentus;
21.8. dalyvauti Centro Direktorato veikloje;
21.9. organizuoti Instituto veiklos savianalizę;
21.10. atsakyti už Instituto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
21.11. tvirtinti Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą;
21.12. pritarus Direktorato posėdyje teikti Centro Mokslo tarybai svarstyti pasiūlymus dėl pagrindinių Instituto mokslinių veiklos sričių, šių nuostatų keitimo;
21.13. atlikti kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
22. Pagal susitarimą dėl darbo funkcijų gretinimo, Vadovas tuo pačiu metu vykdo ir direktoriaus pavaduotojui pagal Centro direktoriaus funkcijų pasiskirstymo sritis pavestas atitinkamas funkcijas. Pavaduotojo funkcijos gali būti peržiūrimos ne dažniau nei kas 2 metus ir/arba pasikeitus Centro direktoriui.
23. Dalį savo teisių ir pareigų Vadovas įsakymu gali perduoti savo pavaduotojams ir/ar kitiems Instituto darbuotojams.

IV. INSTITUTO DARBUOTOJAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
24. Instituto personalą sudaro mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai bei administracijos darbuotojai.
25. Mokslo darbuotojų pareigybės yra šios: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, tyrėjas, jaunesnysis mokslo darbuotojas ir mokslininkas stažuotojas.
26. Į mokslo darbuotojų pareigas, išskyrus mokslininko stažuotojo pareigas, asmenys priimami Mokslo tarybos nustatyta mokslo darbuotojų konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarka, kiti darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Mokslo ir studijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Instituto mokslo darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:
27.1. dalyvauti konkursuose mokslo darbuotojo pareigoms eiti;
27.2. dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti, įvairių lygių mokslo ir studijų fondų paramai gauti ir disponuoti gaunamomis lėšomis;
27.3. dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
27.4. inicijuoti naujus mokslinius tyrimus, ruošti metodikas, teikti siūlymus mokslinės veiklos plano projektui;
27.5. dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, iš jų ir esančiose užsienyje;
27.6. gauti iš valstybės institucijų informaciją, kurios reikia jų moksliniam darbui (jeigu ši informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);
27.7. dirbti individualiai arba telktis į kūrybines grupes;
27.8. kitas teises, numatytas teisės aktuose.
28. Mokslo darbuotojai privalo:
28.1. skelbti savo mokslinius darbus nurodydami instituciją;
28.2. ugdyti mokslinę kvalifikaciją;
28.3. laiku ir tinkamai vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus bei kitus įsipareigojimus bei pavedimus pagal Instituto vykdomos mokslinės veiklos sritis, įgyvendinant Instituto veiklos tikslus;
28.4. užtikrinti tyrimų rezultatų mokslinį objektyvumą ir kokybę;
28.5. laikytis akademinės etikos normų;
28.6. gerbti Instituto ir kitų darbuotojų mokslinius interesus, saugoti Institute sukurtus kūrinius ar jų dalis, be Vadovo ir autoriaus teisių turėtojo leidimo jų neperduoti tretiesiems asmenims;
28.7. laikytis LR įstatymų, kitų teisės aktų, Centro įstatų, šių nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų vidaus norminių dokumentų reikalavimų.
29. Instituto darbuotojai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Instituto darbuotojams garantuojamos visos teisės ir socialinės garantijos, kurias nustato įstatymai, ir sudaromos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
31. Į mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus ir mokslo darbuotojus, kuriuos Institutas pakvietė dirbti ne ilgiau kaip 2 metams pagal terminuotą ar ilgiau pagal projektinę darbo sutartį, pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai. Neatestuotas asmuo atleidžiamas.
32. Instituto darbuotojai turi teisę dalyvauti nagrinėjant ir sprendžiant su jų kompetencija, pareigomis ar darbu susijusius klausimus.
33. Instituto doktorantai naudojasi darbo vietomis, studijuojančiųjų teisėmis, lengvatomis ir socialinėmis garantijomis, nustatytomis Mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose.
34. Instituto darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises gali ginti ir jų interesams atstovauti darbo taryba ir/ar profesinė sąjunga.

V. INSTITUTO TURTAS IR LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMASINSTITUTO TURTAS IR LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMAS
35. Institutas valstybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
36. Instituto lėšų šaltiniai:
36.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;
36.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos doktorantūrai;
36.3. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;
36.4. pajamos iš mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų;
36.5. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas;
36.6. valstybės fondų lėšos;
36.7. tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;
36.8. lėšos, gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
36.9. lėšos, gautos už mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą;
36.10. kitos teisėtai įgytos lėšos.
37. Institutas turi sąskaitas banke savo veiklai bei mokslinių tyrimų ir kitų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams atlikti bei įplaukoms gauti.
38. Visas lėšas Institutas planuoja ir naudoja teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamas ir išlaidas Institutas naudoja pagal patvirtintą sąmatą įstatymų nustatyta tvarka.

VI. NUOSTATŲ KEITIMAS
39. Centro direktorius teikia Mokslo tarybai tvirtinti Instituto nuostatus ir jų pakeitimus

VII. PEREINAMOSIOS NUOSTATOS
40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260, kuriuo Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos teisės institutas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas nuo 2021 m. sausio 1 d. sujungimo būdu buvo reorganizuoti į Lietuvos socialinių mokslų centrą išlaikant buvusių Institutų veiklos tęstinumą, taip pat Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1162 redakcija) patvirtinto Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašo 3.1.2. p., Centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-39 paskirtų Institutų vadovų kadencijos pradžia laikoma 2021 m. sausio 4 d.
41. Nuo šių nuostatų patvirtinimo dienos netenka galios 2020 m. gruodžio 22 d. Instituto nuostatai.

LSTC MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO NAUJA REDAKCIJA

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus
2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-27

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti Lietuvos socialinių tyrimų centro (toliau – Centro) mokslo darbuotojų pareigas bei Centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per penkerių metų kadenciją.

1.2. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu[1], Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. Nr. V-362 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 patvirtintu „Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu“.

1.3. Į Centro mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie:

1.3.1. Atlieka mokslinius tyrimus ir juos skelbia:
1.3.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose;
1.3.1.2. mokslo straipsniuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose);
1.3.1.3. mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose);
1.3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo darbų analitinėse recenzijose mokslo, kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.3.1.5. pranešimuose, ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir (ar) nacionalinėse mokslinėse konferencijose, ir (ar) tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose seminaruose.

1.3.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
1.3.2.1. rengia (ir sudaro) periodinius ar vienkartinius recenzuojamus mokslo leidinius, rengia mokslinius šaltinių leidimus, mokslinius vertimų leidimus;
1.3.2.2. dalyvauja rengiant svarbiausius (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.; rengia mokslinius duomenynus, mokslo išteklių publikacijas (duomenų bazes, sisteminius šaltinių katalogus, žodynus, tipologinius ir teminius žemėlapius), mokslo bibliografijos leidinius;
1.3.2.3. dalyvauja tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  plėtros projektuose (yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris, vadovas ar vykdytojas);
1.3.2.4. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų narys), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys);
1.3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.

1.3.3. Užsiima ugdomąja ir (ar) mokslo sklaidos veikla:
1.3.3.1. rengia mokslininkus: vadovauja doktorantams, dalyvauja doktorantūros studijų ir daktaro disertacijų gynimo procese, vadovauja podoktorantūros stažuotėms ir pan.
1.3.3.2. yra parengęs mokomųjų knygų ir (ar) metodinių priemonių, mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.3.3.3. yra skaitęs viešų paskaitų;
1.3.3.4. užsiima reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones, yra sukūręs tradicinių ar skaitmeninių mokslo sklaidos šaltinių, visuomenei aktualių duomenų bazių, užsiima jų priežiūra, ir pan.

1.3.1.–1.3.3. punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautinio lygio mastu pripažinti moksliniai darbai (pvz., monografijos publikuotos tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose[2], bei straipsniai, publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS).

[1] Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr.XI-242 Pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 nauja redakcija). 2016 m. birželio 29 d., XII-2534, Vilnius. Įstatymas paskelbtas: TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20555. Suvestinė redakcija nuo 2018-06-19.

[2] Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla (leidėjas) nuolat leidžia ir tarptautiniu mastu platina daugelio šalių mokslininkų mokslo (kultūros, profesinius) darbus, tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikia informaciją apie leidyklos pobūdį internetu. Leidyklos (leidėjo) tarptautiškumą įvertina LSTC Atestavimo ir konkursų komisija.

II. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, VIEŠO KONKURSO BŪDU SIEKIANTIEMS UŽIMTI LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

2.1. Mokslininkas[1], pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas turi:
2.1.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 18 mokslo straipsnių ir (ar) knygų skyrių recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 15 tarptautinio lygio[2] mokslo straipsnių, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 5 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);

Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti:
1) atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų;
2) turėti vadovavimo moksliniams tyrimams patirties: būti vadovavęs tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms;
3) turėti mokslininkų rengimo patirties: būti vadovavęs doktorantui.

2.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas turi:
2.2.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 12 mokslo straipsnių ir (ar) knygų skyrių recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 3 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);

Be to, mokslininkas turi:
1) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent keturis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų;
2) būti vadovavęs tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams moksliniams tyrimams ir (ar) eksperimentinės plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomos mokslinių tyrimų programoms arba būti vadovavęs rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas;
3) ir (ar) būti vadovavęs doktorantui.

2.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas turi:
2.3.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;

Be to, mokslininkas turi:
1) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte įvardintų darbų ir būti dalyvavęs bent trijose iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintose veiklose.

2.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir būti paskelbęs 2 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Prioritetas teikiamas tiems, kurie studijuoja doktorantūroje arba rengia disertaciją eksternu.

Tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 2 autoriniai lankai (autoriniai lankai gali būti sumuojami) prilyginami 2 moksliniams straipsniams, publikuotiems leidiniuose  įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS).

Lietuvos ir kitose užsienio leidyklose išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 4 autoriniai lankai, prilyginami 1 tarptautinio lygio mokslo straipsniui.

Trijuose užsienio mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos publikacijos prilyginamos 1 tarptautinio lygio mokslo straipsniui, 3 mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos publikacijos prilyginamos 1 moksliniam straipsniui recenzuojamame mokslo leidinyje.

2.5. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį vertina Lietuvos socialinių tyrimų centro Atestavimo ir konkursų  komisija (toliau – Komisija). Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus ir įvertina jų rezultatus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei pretendentų įdirbį LSTC tyrimų tematikoje, Komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus, kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28d. įsakymu Nr. V-340 patvirtintiems reikalavimams „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

[1] Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, Nr.XI-242).

[2] Tarptautinio lygio mokslo straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse yra paskelbtas Lietuvos ar užsienio mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį arba kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai, kuriame skelbiami įvairių šalių mokslininkų tyrimo rezultatai.

III. LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ATESTACIJAI PER PENKERIŲ METŲ KADENCIJĄ (ĮSKAITOMI TIK CENTRUI PRISKIRTI DARBAI)

3.1. Per 5 metų kadenciją vyriausiasis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.1.1. a) paskelbti ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 5 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 3 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);
3.1.1. b) rengti mokslininkus;
3.1.1. c) vadovauti tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms arba vadovauti rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas (ne daugiau nei vieną kadenciją);
3.1.1. d) būti atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.2. Per 5 metų kadenciją vyresnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.2.1. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 6 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš pastarųjų ne mažiau, kaip 2 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);
3.2.1. b) vadovauti ir (ar) dalyvauti vykdant tarptautinius ir (ar) nacionalinius mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros projektus ir (ar) institucijų vykdomose mokslinių tyrimų programose arba vadovauti rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas (ne daugiau nei vieną kadenciją);
3.2.1.  c) ir (ar) rengti mokslininkus;
3.2.1. d) būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent keturis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.3.Per 5 metų kadenciją mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.3.1. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius arba 1 publikuotą leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);
3.3.1. b) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte ir būti dalyvavęs bent trijose 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintose veiklose.

3.4. Per 5 metų kadenciją jaunesnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.4.1. Rengtis studijuoti arba studijuoti doktorantūroje;
3.4.2. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose arba 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;
3.4.2. b) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkto darbų ir (ar) būti dalyvavęs 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintose veiklose.

3.5 Darbuotojų atestacijai užskaitomi tik atestacijos laikotarpiu paskelbti atestuojamo asmens mokslo ir kiti mokslinės veiklos darbai su Centro prieskyra.

3.6. Asmenų mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį, mokslo darbų reikšmingumą vertina Lietuvos socialinių tyrimų centro Atestacijos ir konkursų komisija (toliau – Komisija). Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei darbuotojų įdirbį LSTC tyrimų tematikoje, Komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus, kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos patvirtintiems 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 reikalavimams „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

P R I E D A S

MOKSLINIO DARBO KRŪVIO MAŽINIMAS

Mokslinio darbo krūvis mažinamas atitinkamai darbuotojo užimamo etato daliai.

 Už mokslo organizacinį ir pedagoginį darbą Centre kvalifikacinis krūvis sumažinamas iki:

 • programos/projekto vadovui – 10%;
 • tęstinių Centro leidinių vyr. redaktoriui – 20%, atsakingam sekretoriui – 25% (kai leidinio periodiškumas ne mažiau kaip 2 numeriai per metus);
 • kitų Centro tęstinių leidinių vyr. redaktoriui – 15%, atsakingam sekretoriui – 20%;
 • straipsnių rinkinių, kolektyvinės monografijos, mokslo studijos vyr. redaktoriui (sudarytojui) – 15%;
 • tarptautinės ar valstybinės reikšmės konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 15 %;
 • kitos konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 10 %;
 • doktoranto moksliniam vadovui – 5%;
 • tarybos daktaro disertacijai ginti nariui, konsultantui, oponentui – 3%;
 • privalomo ar pasirenkamo doktorantūros studijų dalyko dėstytojui – 3%.

Už mokslo administracinį darbą kvalifikacinis krūvis sumažinamas iki:

 • Centro Mokslo tarybos pirmininkui ir sekretoriui – 10 %;
 • Centro padalinio vadovui – 10%;
 • darbas Centro direkcijos pavedimu Valstybinėse komisijose (priklausomai nuo jų trukmės ir darbų apimties) – 5%;
 • darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose nuolatinėse komisijose (priklausomai nuo jų trukmės ir darbų apimties) – 5%;
 • darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose kitose komisijose – 2%.

Pastabos:

 1. Susumavus visas nuolaidas, jos negali viršyti 50% minimalių pareigybių normatyvų;
 2. Kvalifikacinio darbo krūvio sumažinimą, atsižvelgiant į skirtingas programų, projektų vadovų, komisijose dirbančių asmenų darbo sąnaudas, nustato Direktorius.

Dokumentas parsisiuntimui pdf formatu.