Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
NAUJIENOS

« Konkursai
« ArchyvasSKELBIAMAS KONKURSAS LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 "Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. P1-141 "Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigybei patvirtinimo" skelbia konkursą Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigybei:
1. būti nepriekaištingos reputacijos;
2. turėti mokslų daktaro laipsnį;
3. turėti ne mažiau kaip 3 metus vadovavimo patirties (vadovavęs stambiam, ne mažesniam nei 10 mokslininkų kolektyvui arba institucijos padaliniui, arba atskirai institucijai, arba didelės apimties tarptautiniam mokslinių tyrimų projektui (Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų programoje);
4. turėti ne mažiau kaip 3 metus dalyvavimo patirties tarptautinio lygio fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose;
5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su Centro veikla;
6. išmanyti Lietuvos mokslo ir studijų politiką bei strategiją;
7. žinoti Centro veiklą ir Centro valdymo principus;
8. žinoti šiuolaikinius vadybos metodus ir gebėti juos taikyti;
9. išmanyti Centro pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą;
10. gebėti efektyviai bendradarbiauti su viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis bei institucijomis vystant ir realizuojant Centro veiklos tikslus;
11 būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
12. išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos patvirtintus bei rengiamus strateginius dokumentus, susijusius su MTEP;
13. mokėti lietuvių kalbą (kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo", reikalavimus), išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
14. mokėti B2 lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) anglų kalbą. Kitų užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas.

Pretendentai į Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
4. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
5. pastarųjų 10 metų svarbiausių mokslinių darbų sąrašą;
6. Centro veiklos plano projektą 5 metams (kadencijos laikotarpiui) ir numatomus veiklos prioritetus;
7. informaciją apie dalyvavimą tarptautiniuose MTEP projektuose;
8. vadovavimo patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;
9. kitus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 17 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A.Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius.
Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą.
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170.

Paskelbimo data 2019-05-17.
ETNINĖ IR RELIGINĖ ĮVAIROVĖ: ĮTRAUKTIES STRATEGIJOS ĮMONĖSE

2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos "Įvairovės Chartija" su partneriais kviečia Jus į konferenciją, kurioje bus diskutuojama, kaip įmonės Lietuvoje užtikrina įvairovės valdymą darbo vietoje taikydamos skirtingas įtraukties strategijas. Nevyriausybinio sektoriaus patirtis ir praktika leis giliau pažvelgti į pažeidžiamų grupių įtraukimą į darbo rinką atsižvelgiant į platesnį integracijos politikos kontekstą Lietuvoje, o EBPO patirtis suteiks galimybę susipažinti su naujausiomis vyraujančiomis įtraukios darbo vietos kūrimo strategijomis Europoje. Konferencija skirta privačiam sektoriui bei atvira visoms suinteresuotosioms šalims, siekiančioms užtikrinti draugišką ir įtraukią darbo aplinką visiems kuriant ir įgyvendinant inovatyvias įtraukties priemones darbo vietoje.

Konferencija vyks: "Western Union Processing Lietuva", J. Balčikonio g. 9, 3 sektorius, Delta biurų pastatas, Vilnius.
Kvietimas į konferenciją
Konferencijos programa
2019 m. balandžio 18 d. vyko LSTC ir NATO Tarptautinio šiaurės rytų korpuso štabo (MNC NE) vadovybės susitikimas, kurio metu pristatyti LSTC vykdomi moksliniai tyrimai, aptartos tolesnio bendradarbiavimo kryptys.

Susitikimo akimirka:Dr. Andrzej Klimczuk atvira paskaita "Socialinės inovacijos senstančioms visuomenėms"

2019 m. balandžio 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre lankėsi dr. Andrzej Klimczuk (nepriklausomas mokslininkas; pastaruoju metu: Varšuvos Ekonomikos mokykla, Lenkija), dirbantis socialinės politikos srityje. Jis pristatė straipsnį "Social Innovations in Ageing: Challenges to Mainstreaming and Scaling Impact in the New Member States of the European Union", susijusį su jo redaguojama spaudai rengiama knyga "Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population" (Frontiers Media, Lausanne, Šveicarija). Taip pat jis pasidalino tyrimo rezultatų sklaidos patirtimi.

Susitikimo akimirkos:2019 m. balandžio 10 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre lankėsi JAV ambasados Lietuvoje asocijuotoji specialistė ekonomikos klausimais Ani Muradyan. Susitikimo metu LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto darbuotojai – dr. Boguslavas Gruževskis ir dr. Rasa Miežienė pristatė pagrindines demografines ir darbo rinkos tendencijas Lietuvoje bei aptarė klausimus, aktualius užsienio investuotojams, ieškantiems galimybių steigti ar plėtoti savo veiklą Lietuvoje. Susitikimo metu taip pat aptartos LSTC ir JAV ambasados Lietuvoje bendradarbiavimo galimybės.

Susitikimo akimirka:


2019 m. kovo 21 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre skaitytas LSTC direktorės Sarmitės Mikulionienės metinis pranešimas. Pranešimo pristatymą PowerPoint fomatu galite rasti čia.

Susirinkimo akimirka:


PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto
Kauno technologijos universiteto
Lietuvos socialinių tyrimų centro
Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
2019 m. kovo 25 d. posėdžio nutarimu Nr. 1


SOCIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR DOKTORANTŲ VADOVŲ KONKURSAS 2019 M.

Disertacijų tematikų konkursas

Kovo 25 d. skelbiamas konkursas sociologijos mokslo krypties (05 S) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

1. Socialinė raida ir kaita.
2. Globalizacijos sociologija.
3. Socialinė ir kultūrinė antropologija.
4. Socialinė geografija ir demografija.
5. Socialinė stratifikacija, nelygybė ir įvairovė.
6. Socialinė politika ir gyvenimo kokybė.

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus konkursui galima teikti nuo kovo 25 d. iki balandžio 26 d.


Doktorantų vadovų konkursas

Kovo 25 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai.) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV laisva forma;
- mokslinių publikacijų ir kitos mokslinės veiklos sąrašas;
- prašymas dalyvauti konkurse.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo kovo 25 d. iki balandžio 26 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
tel. (8 37) 209 815, (8 619) 21615
el. paštas: rasa.andrisiunaite@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
A. Goštauto g. 9 - 301 kab., LT-01108 Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Sandra Krutulienė
tel. (8 5) 210 2071, (8 655) 74440
el. paštas: moksline.sekretore@lstc.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–12.00 val.
Kauno technologijos universitetas
K. Donelaičio g. 73 - 423 kab., LT-44249 Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Reda Žilėnaitė
tel. (8 614) 16110
el. paštas: doktorantura@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.


Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki gegužės 31 d.

Dokumentai atsisiuntimui:
Prašymas dalyvauti konkurse
Disertacijos tematikos pagrindimas
Mokslinės veiklos sąrašas

VDU skelbimai apie konkursus
Sveikiname Virgilijų Rutkauską tapus 2018 m. LMA premijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtoju Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje.
Nuoroda: http://www.lma.lt/nugaletojai.Workshop organized by the Lithuanian Social Research Centre

"Challenges to the Welfare State Systems in Baltic and Nordic countries"

to be held on 19-20th of September 2019.


The aim of the workshop is to discuss challenges faced by welfare regimes in contemporary Baltic and Nordic societies, with a focus on the pension insurance and family support systems. Special attention will be paid to the latest developments from 2007 up to now. The economic and financial crisis was experienced in the Baltic and Nordic region in different years, and to different degrees, and policy measures implemented to overcome the crisis varied across countries. This period is also characterized by new demographic challenges, which can have long-term consequences for the future of the welfare state systems.

Contributions (in English) as original papers are invited regarding the following topics:
- Family policy and gender equality in the Baltic and Nordic countries;
- Pension protection in the Baltic and Nordic countries.

In addition to comparative papers, case studies will be also considered for presentation. The best papers presented at the workshop will be invited to be included in the edited volume "Challenges to the Welfare State Systems in Baltic and Nordic countries."

Confirmed keynote speaker:

Prof. Barbara Hobson, Stockholm University.


Time and place

When: 19/09/2019–20/09/2019.

Where: Lithuanian Social Research Centre, A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius (venue will be confirmed yet).

Workshop organizer and contact person: Jolanta Aidukaite (jolanta.aidukaite@lstc.lt).

Researchers interested in presenting full papers are invited to submit a title and abstract via email to: jolanta.aidukaite@lstc.lt.

The deadline for abstract submission: 18 of February 2019.


Notification of the decision: 4 of March.
Full papers due in: 1 of August 2019.

The number of participants will be limited. There is no registration fee, but participants are expected to cover their own accommodations and travel expenses. Coffee breaks and lunch will be provided free of charge to all participants whose papers will be accepted for presentation.


This workshop is financed by the Research Council of Lithuania (project No. S-MIP -17-130).2019 m. sausio 31 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre vyko mokslinis seminaras diskusija tema "SOCIALINIŲ PROBLEMŲ STEBĖSENA IR IŠŠŪKIAI SOCIALINEI POLITIKAI". Seminare dalyvavo Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nekilnojamo turto asociacijos bei konsultacinių įmonių atstovai. Seminare mokslininkai ir praktikai dalijosi įžvalgomis apie valstybės pagalbos apsirūpinant būstu tyrimus, Lietuvos jaunimo galimybes apsirūpinti būstu bei naujausias tendencijas jaunimo darbo rinkoje. Seminaro metu mokslininkai ir praktikai pažymėjo, kad būsto politikai Lietuvoje skiriamas nepakankamas dėmesys, trūksta aktyvesni valstybės dalyvavimo. Ypač tikslinga skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą didinant būsto prieinamumą skirtingoms gyventojų grupėms (labiausiai ne tik jaunimui, bet šeimoms su vaikais) bei įvairių alternatyvų būsto politikoje plėtrai. Seminaro dalyvių nuomone, nacionalinė būsto politika ne turi skatinti įsigyti būstą, bet turi siekti užtikrinti sąlygas naudoti tinkamos kokybės būstą (t.y. labiau plėtoti būsto nuomos kultūrą Lietuvoje).2019 m. sausio 28-30 dienomis LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas Boguslavas Gruževskis dalyvavo seminare "Responding to Future Skills Needs – the Power of Anticipation" Helsinkyje, Suomijoje. Seminarą organizavo Suomijos nacionalinė švietimo agentūra. Seminare buvo plačiai aptartos ekonomikos, darbo rinkos bei profesijų kaitos perspektyvos ateities ekonomikoje, pristatyti skirtingų šalių profesijų poreikio monitoringo sistemos. Sukaupta medžiaga bei užmegzti ryšiai leis panaudoti tai plėtojant LSTC mokslinę bei ekspertinę veiklą.2019 m. sausio 30 d. LSTC Etninių tyrimų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas Karolis Dambrauskas davė interviu lenkakalbei šalies žiniaslaidai apie artėjančius Vilniaus m. savivaldos rinkimus ir tautinių mažumų klausimus rinkimų kampanijos kontekste.
Interviu galite peržiūrėti čia.LSTC elektroninė biblioteka yra papildyta 1994-2018 metais Lietuvos socialinių tyrimų centro ir jo padalinių mokslininkų išleistais leidiniais. Peržiūrėti ar atsisiųsti leidinius galima paspaudus šią nuorodą.

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt