Jolanta Aidukaitė

Jolanta AIDUKAITĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gerovės valstybė; socialinė politika; šeimos politika; būsto politika ir socialiniai judėjimai mieste.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: jolanta.aidukaite@lstc.lt

Avin foto

Agnieška AVIN

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Socialinė nelygybė ir atskirtis, tautinių mažumų politika, romų bendruomenė, migracija ir (ne)mobilumas, vaikystės antropologija.

Kontaktai

Baranauskiene_foto1

Viktorija BARANAUSKIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų geografija, Lietuvos retai apgyventos teritorijos, socioteritorinė atskirtis, viešųjų paslaugų infrastruktūros tinklo kaita, periferizacijos ir metropolizacijos reiškinių tyrimai, regioninė politika, regioniniai skirtumai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: baranauskiene.viktorija@gmail.com

Inga Blažienė

Inga BLAŽIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Užimtumo ir darbo rinkos politika, darbo sąlygos, socialinis dialogas, kolektyviniai darbo santykiai.

Kontaktai

Tel.: (8 614) 93722, el. p.: inga.blaziene@dsti.lt

Giedrė Blažytė

Giedrė BLAŽYTĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Šiuolaikinės migracijos procesai; lyties aspektas migrantų integracijos procese; tarptautinės apsaugos gavėjų integracija; visuomenės nuostatos migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų atžvilgiu.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: blazytegiedre@gmail.com

Rūta Brazienė

Rūta BRAZIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Darbo rinkos politika; jaunimo, vyresnio amžiaus, socialiai pažeidžiamų asmenų situacija darbo rinkoje; jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką; nesaugus užimtumas; bendros užimtumo tendencijos ir užimtumo kokybė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2503, el. p.: ruta.braziene@dsti.lt

Donatas Burneika

Donatas BURNEIKA

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Regionų ir miestų tyrimai;  regioninis vystymasis ir regioninė politika; socialinė ir ekonominė geografija;  migracijų, socio-erdvinės segregacijos, suburbanizacijos, periferizacijos ir metropolizacijos reiškinių tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: donatas.geo@gmail.com

Karolis Dambrauskas

Karolis DAMBRAUSKAS

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Nacionalizmai; tautinių mažumų politika;  tautinės mažumos; posocializmo antropologija; valdysenos studijos; žemės grąžinimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: dambrauskas@ces.lt

Deimantas

Vytenis Juozas DEIMANTAS

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Gyvenimo ciklas, migracija, gimstamumas, gerovė ir lyčių skirtumai Centrinėje ir Rytų Europoje, depopuliacijos procesai ES.
 

Kontaktai

Monika Frejutė Rakauskienė

Monika FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Etniškumas, socialinė įtrauktis ir lygios galimybės; etninio, etno- konfesinio identiteto tyrimai; etninių mažumų pilietinis dalyvavimas ir nevyriausybinės organizacijos; etninio nepakantumo raiška ir etninių grupių reprezentacija spaudoje.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: monika@ces.lt

Inga Gaižauskaitė

Inga GAIŽAUSKAITĖ

Asocijuotoji mokslininkė

Mokslinių interesų sritys

Socialinių tyrimų metodologija ir tyrimų etika; demokratizacija; socialinio ir politinio pasitikėjimo tyrimai; gyvenimo kelio sociologija; akademinio sąžiningumo tyrimai.

Kontaktai

Margarita Gedvilaitė Kordušienė

Margarita GEDVILAITĖ-KORDUŠIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų senėjimas, kartų santykiai, šeima ir migracija, bevaikystė, šeimos ir lyčių politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: mgedvilaite@gmail.com

Boguslavas GRUŽEVSKIS

Boguslavas GRUŽEVSKIS

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų užimtumas, darbo rinka; nedarbas ir jo socialinės pasekmės; darbo rinkos politikos priemonės; draudimas nuo  nedarbo; užimtumo tarnybų veikla; socialinis dialogas; skurdo ir socialinės atskirties mažinimas; regioninė socialinė politika ir socialinės investicijos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2113, el. p.: boguslavas.gruzevskis@dsti.lt

Guobaite

Ramunė GUOBAITĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Individuali ir kolektyvinė darbo teisė, darbo laiko teisinis reguliavimas, darbo ir socialinės apsaugos teisės sąsajos, užimtumo teisė, atlikusiųjų bausmę asmenų, jaunimo užimtumas, industriniai santykiai.

Kontaktai

Tel.: (8 684) 68901, el. p.: ramune.guobaite@dsti.lt

Diana Janušauskienė

Diana JANUŠAUSKIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Tranzitologija; politinės partijos; saugumas; tautinės mažumos; diskriminacija; socialinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: diana.janusauskiene@lstc.lt

Jolita Junevičienė-min

Jolita JUNEVIČIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Senėjanti visuomenė; socialinės paslaugos; pagyvenusių asmenų globa namuose; parama neformaliems globėjams; formalios ir neformalios globos sąsajos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: jolita.juneviciene@lstc.lt

Edikas Kriaučiūnas

Edis KRIAUČIŪNAS

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Kaimo raida; kaimo gyvenviečių transformacijos; socio–demografinė kaimiškų regionų diferenciacija; apgyvendinimo paslaugų raida kaimiškuose regionuose; gyvenviečių geografija; regioninė geografija; rekreacinė geografija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: edis.geo@gmail.com

Sandra Krutuliene1

Sandra KRUTULIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyvenimo kokybė; lėtinėmis ligomis sergančių asmenų gyvenimo kokybė ir užimtumas; pažeidžiamų asmenų grupių integracija į darbo rinką.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: sandra.krutuliene@dsti.lt

Lilija Kublickienė

Lilija KUBLICKIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Demokratizacijos procesų tyrimai; pilietinė visuomenė; lygios galimybės ir jų atkūrimo socialinė praktika; socialinė įtrauktis; kultūros tyrimai; vietos plėtra; kaimo tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: lilija.kublickiene@gmail.com

Liutauras Labanauskas

Liutauras LABANAUSKAS

Mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Tarptautinė migracija; socialinė sanglauda; tautinis tapatumas; jaunimas; pažeidžiamos grupės; neapykantos nusikaltimai; socialinės inovacijos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: liutauras.labanauskas@gmail.com

Anna Lipnevič

Anna LIPNEVIČ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Nelygybė; socialinis mobilumas; profesijų prestižas; būsto politika; socialinis būstas; migracija; diasporos organizacijos; gyvenimo būdas; sveikatos/medicinos turizmas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: anna.lipnevic@gmail.com

Darius Liutikas

Darius LIUTIKAS

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Turizmas; turizmo sociologija; laisvalaikio sociologija; kultūrinis ir religinis turizmas; piligrimystė; turizmo geografija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: darius.liutikas@gmail.com

Andrius Marcinkevičius

Andrius MARCINKEVIČIUS

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Etninio identiteto tyrimai; etninė mažumų socialinė įtrauktis; etninių mažumų istorijos reprezentacija spaudoje; istorinių pasakojimų konstravimas viešajame diskurse.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: andrius@ces.lt

Aušra Maslauskaitė

Aušra MASLAUSKAITĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Šeimos demografiniai procesai (šeimos formavimas, skyrybos, pakartotinai sukurtos šeimos, vienos motinos šeimos); šeimos vaidmuo nelygybių kūrimo/perdavimo procese; šeima ir socialinis mobilumas; lyčių santykiai šeimoje ir darbo rinkoje; tėvystė/motinystė: tarpgeneraciniai santykiai; paramos šeimai politika, lyčių politika; lyginamieji tarptautiniai tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: amaslauskaite@lstc.lt

Arvydas Virgilijus Matulionis

Arvydas Virgilijus MATULIONIS

Mokslininkas emeritas

Mokslinių interesų sritys

Socialinė stratifikacija; kultūros; politikos ir švietimo sociologija; gyvenimo stilius.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: arvydas.matulionis@gmail.com

Rasa Miežienė

Rasa MIEŽIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Darbo rinkos politika; darbo sąlygos; gyvenimo lygis ir jo matavimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2434, el. p.: rasa.zabarauskaite@dsti.lt

Sarmitė Mikulionienė

Sarmitė MIKULIONIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų demografinis senėjimas; vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis / atskirtis; vienatvė; amžizmas; kartų solidarumas.

Profilis ResearchGate

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: mikulioniene@lstc.lt

Julija Moskvina

Julija MOSKVINA

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų užimtumas, užimtumo politika; aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; senėjančios visuomenės iššūkiai darbo rinkai; pažeidžiamos gyventojų grupės darbo rinkoje.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2235, el. p.: julija.moskvina@dsti.lt

Aurelija Novelskaitė

Aurelija NOVELSKAITĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Lyčių sociologija: lyčių lygybė, lytis organizacijose, lytis ir profesija; mokslinės veiklos etika: AMTI, akademinis sąžiningumas, organizacinės priemonės; socialinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: aurelija.novelskaite@lstc.lt

Živilė OERTELĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Savanoriška bevaikystė, šiuolaikinė tėvystė/motinystė, prokreaciniai lūkesčiai, paramos šeimai politika.

Kontaktai

Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Laima OKUNEVIČIŪTĖ NEVERAUSKIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Darbo rinka; darbo rinkos politika; regioninė diferenciacija; tikslinių grupių (pažeidžiamų grupių) integracija ir stebėsena; socialinė ekonomika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2235, el. p.: laima.okuneviciute@dsti.lt

Giedrė Plepytė Davidavičienė

Giedrė PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Emocijų sociologija; komunikacijos ir auditorijų tyrimai; sociologinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Vilana PILINKAITĖ SOTIROVIČ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Lyčių ir lygybės politikos kritinė analizė; socialinės ir politinės sąveikos tarp nelygybių; smurtas lyties pagrindu; migracijos tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: ces@ces.lt

Arūnas Pocius

Arūnas POCIUS

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Situacijos pokyčių vertinimas regioninėse darbo rinkose; darbo išteklių regioninė vidinė ir išorinė migracija; šešėlinė ekonomika ir nelegalus užimtumas; bendrosios užimtumo ir nedarbo raidos tendencijos; darbo išteklių raidos pokyčiai ir jų kaitos perspektyvos bei gyventojų senėjimo įtaka darbo rinkos raidai; laisvų darbo vietų pokyčio netolygumo vertinimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2503, el. p.: arunas.pocius@dsti.lt

Gintarė Pociūtė Sereikienė

Gintarė POCIŪTĖ SEREIKIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Teritorinė poliarizacija, periferijos ir periferizacija, miestų mažėjimas, uždaros gyvenvietės, miesto džentrifikacija ir segregacija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: gintarei.pociutei@gmail.com

Gražina Rapolienė

Gražina RAPOLIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Kultūriniai senėjimo aspektai: tapatumas, stigmatizavimas, amžizmas; socialinė atskirtis vyresniame amžiuje (ypač socialinis dalyvavimas, vienatvė, priežiūra); bevaikystė; vyresnio amžiaus žmonių ir bevaikystės reprezentavimas medijose; vartojimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: g.rapoliene@gmail.com

V.Rutkauskas

Virgilijus RUTKAUSKAS

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Elgsenos ekonomika, makroekonominė sąskaityba, mokesčių politika, būsto politika, pajamų ir turto nelygybė, saugumo studijos.

Kontaktai

Kristina Senkuvienė

Kristina SENKUVIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gausios šeimos; šeimos politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: kristina.senkuviene@gmail.com

Daumantas Stumbrys

Daumantas STUMBRYS

Mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Demografinių procesų diferenciaciją, sveikatos sociologija, mirtingumo diferenciacija, alkoholio kontrolės politika, narkotikų kontrolės politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: dstumbrys@gmail.com

Simona Ščerbinskaitė

Simona ŠČERBINSKAITĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Kaimiškų teritorijų raida ir transformacijos, socialiniai – demografiniai aspektai; kaimo bendruomeninės organizacijos, jų veikla; kaimo plėtros politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: simonascerbinskaite@gmail.com

Kristina Šliavaitė

Kristina ŠLIAVAITĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socio-kultūriniai identitetai; etniškumas ir socialinė įtrauktis bei lygios galimybės; švietimas ir lygios galimybės; švietimo antropologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: kristina@ces.lt

Vaida Tretjakova

Vaida TRETJAKOVA

Tyrėja

Mokslinių interesų sritys

Šeimos ir intymių gyvenimų sociologija; (paauglių kūdikių) gimstamumas; bevaikystė; reprodukcinė sveikata; kontraceptinės praktikos; jaunimo gerovė; lyčių vaidmenys, santykiai ir nelygybės; lytiškumo ugdymo, reprodukcinės sveikatos, gimstamumo politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: vaida.tretjakova@gmail.com

Rūta Ubarevičienė

Rūta UBAREVIČIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socioerdvinė kaita, depopuliacija, vidaus migracija, regioniniai skirtumai, socialinė segregacija, miestų regionai, posocialistinė raida, Big Data.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: ruta.ubareviciene@gmail.com

Dovydas-Vidzbelis-909x1024

Dovydas VIDZBELIS

Jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas

Mokslinių interesų sritys

Politinis laukas; rinkimai; rinkimų sistemos; elektoriniai teritoriniai vienetai; elektorato elgesys; vietos įtaka politinėms nuostatoms; politinės kampanijos dalyvių portretas; socialinė geografija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: d.vidzbelis@gmail.com

Sonata Vyšniauskienė

Sonata VYŠNIAUSKIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos politika; lyčių politika; lyčių (ne)lygybė; apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos problemos ir iššūkiai; socialinė politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: sonata.vysniauskiene@lstc.lt

Laimutė Žalimienė

Laimutė ŽALIMIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socialinių paslaugų sektoriaus darbo jėga ir profesinė gerovė; socialinės paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms; paslaugų integravimo modeliai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: laimazali@gmail.com

Alina Žvinklienė

Alina ŽVINKLIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Lygybės politika; lyčių studijos; žmogaus teisės; žmogaus teisių institucijos; konflikto sprendimo priėmimo procesas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: alinazvin@gmail.com