Jolanta Aidukaitė

Jolanta AIDUKAITĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gerovės valstybė; lyginamoji socialinė politika; šeimos politika; būsto politika; pilietiniai judėjimai mieste.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: jolanta.aidukaite@lstc.lt

Viktorija Baranauskienė

Viktorija BARANAUSKIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų geografija; Lietuvos retai apgyventos teritorijos; teritorinė atskirtis; viešųjų paslaugų infrastruktūros tinklo kaita; regioninė politika; regioniniai skirtumai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: baranauskiene.viktorija@gmail.com

Inga Blažienė

Inga BLAŽIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Užimtumo ir darbo rinkos politika; kolektyviniai darbo santykiai/socialinis dialogas; darbo sąlygos.

Kontaktai

Tel.: (8 614) 93722, el. p.: inga.blaziene@dsti.lt

Giedrė Blažytė

Giedrė BLAŽYTĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Šiuolaikinės migracijos procesai; lyties aspektas migrantų integracijos procese; tarptautinės apsaugos gavėjų integracija; visuomenės nuostatos migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų atžvilgiu.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: blazytegiedre@gmail.com

Rūta Brazienė

Rūta BRAZIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Darbo rinkos ir užimtumo politika; užimtumo kokybė; lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje ir socialinė politika; jaunimo politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2503, el. p.: ruta.braziene@dsti.lt

Donatas Burneika

Donatas BURNEIKA

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Regionų ir miestų tyrimai; regioninė plėtra ir politika; migracijos; socialinė ir ekonominė geografija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: donatas.geo@gmail.com

Karolis Dambrauskas

Karolis DAMBRAUSKAS

Jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas

Mokslinių interesų sritys

Nacionalizmas; etniniai konfliktai; tautinių mažumų valdymas;  valstybės antropologija; valdysenos studijos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: dambrauskas@ces.lt

Monika Frejutė Rakauskienė

Monika FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Etninio identiteto tyrimai; etninių mažumų pilietinis dalyvavimas; etninių mažumų nevyriausybinės organizacijos; etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos viešajame diskurse; etninių mažumų ir kitų socialinių grupių reprezentacija spaudoje.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: monika@ces.lt

Vladimiras Gaidys

Vladimiras GAIDYS

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Visuomenės nuomonės tyrimai; politikos sociologija; pasitikėjimas institucijomis.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: vladas@vilmorus.lt

Inga Gaižauskaitė

Inga GAIŽAUSKAITĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Socialinių tyrimų metodologija; demokratizacija; socialinis ir politinis pasitikėjimas; gyvenimo kelio sociologija; akademinis sąžiningumas; tyrimų etika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: inga.gaizauskaite@lstc.lt

Margarita Gedvilaitė Kordušienė

Margarita GEDVILAITĖ-KORDUŠIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų senėjimas; kartų santykiai; šeima ir migracija; bevaikystė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: mgedvilaite@yahoo.com

Boguslavas GRUŽEVSKIS

Boguslavas GRUŽEVSKIS

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Darbo rinkos pokyčiai; užimtumas; darbo rinkos politika; nelygybė ir skurdas; socialinės investicijos; socialinis dialogas; asmens gerovė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2113, el. p.: boguslavas.gruzevskis@dsti.lt

Guobaite

Ramunė GUOBAITĖ-KIRSLIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Darbo teisė ir industriniai santykiai.

Kontaktai

Tel.: (8 684) 68901, el. p.: rguobaite@gmail.com

Diana Janušauskienė

Diana JANUŠAUSKIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Demokratizacija; saugumas; tautinės mažumos; diskriminacija; migracija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: diana.janusauskiene@lstc.lt

Jolita Junevičienė-min

Jolita JUNEVIČIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Senėjanti visuomenė; socialinės paslaugos; pagyvenusių asmenų globa namuose; parama neformaliems globėjams.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: jolita.juneviciene@lstc.lt

Elena Kocai

Elena KOCAI

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Benamystė; deviacijų sociologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: elena.kocai@yahoo.com

Vita Kontvainė

Vita KONTVAINĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Švietimo sociologija; vaikų sociologija; romų tyrimai; socialinis aspektas; sociologijos, socialinės antropologijos teorijos; socialinio būsto problematika; architektūros ir socialinių mokslų sąsajos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: vita@ces.lt

Edikas Kriaučiūnas

Edis KRIAUČIŪNAS

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Kaimo raida; kaimo gyvenviečių transformacijos; socio–demografinė kaimiškų regionų diferenciacija; apgyvendinimo paslaugų raida kaimiškuose regionuose; gyvenviečių geografija; regioninė geografija; rekreacinė geografija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: edis.geo@gmail.com

Sandra Krutulienė

Sandra KRUTULIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyvenimo kokybė; socialinė politika; užimtumo politika; pažeidžiamos asmenų grupės (integracija į darbo rinką, gyvenimo kokybė).

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: sandra.krutuliene@dsti.lt

Lilija Kublickienė

Lilija KUBLICKIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Demokratizacijos procesų tyrimai; pilietinė visuomenė; vertybių kaita; kultūros tyrimai; vietos plėtra; socialinė įtrauktis; lygios galimybės; lyčių lygybė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: lilija.kublickiene@gmail.com

Liutauras Labanauskas

Liutauras LABANAUSKAS

Mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Tarptautinė migracija; socialinė sanglauda; tautinis tapatumas; jaunimas; pažeidžiamos grupės; neapykantos kurstymas ir neapykantos nusikaltimai; socialinės inovacijos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: liutauras.labanauskas@gmail.com

Anna Lipnevič

Anna LIPNEVIČ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Nelygybė; socialinis mobilumas; profesijų prestižas; būsto politika; socialinis būstas; migracija; diasporos organizacijos; gyvenimo būdas; sveikatos/medicinos turizmas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: anna.lipnevic@gmail.com

Darius Liutikas

Darius LIUTIKAS

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Turizmas; turizmo sociologija; laisvalaikio sociologija; kultūrinis ir religinis turizmas; piligrimystė; turizmo geografija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: darius.liutikas@gmail.com

Andrius Marcinkevičius

Andrius MARCINKEVIČIUS

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Etninio identiteto tyrimai; etninė mažumų socialinė įtrauktis; etninių mažumų istorijos reprezentacija spaudoje; istorinių pasakojimų konstravimas viešajame diskurse.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: andrius@ces.lt

Aušra Maslauskaitė

Aušra MASLAUSKAITĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Šeimos demografiniai procesai; šeima ir nelygybės; lyčių santykiai; tarpgeneraciniai santykiai; paramos šeimai politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: amaslauskaite@lstc.lt

Arvydas Virgilijus Matulionis

Arvydas Virgilijus MATULIONIS

Mokslininkas emeritas

Mokslinių interesų sritys

Socialinė stratifikacija; kultūros; politikos ir švietimo sociologija; gyvenimo stilius.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: arvydas.matulionis@gmail.com

Rasa Miežienė

Rasa MIEŽIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyvenimo lygis; skurdas ir ekonominė nelygybė; darbo sąlygos; užimtumo ir darbo rinkos politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2434, el. p.: rasa.zabarauskaite@dsti.lt

Sarmitė Mikulionienė

Sarmitė MIKULIONIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų demografinis senėjimas; vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis / atskirtis; vienatvė; amžizmas; kartų solidarumas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: mikulioniene@lstc.lt

Julija Moskvina

Julija MOSKVINA

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Darbo rinka; nedarbas; užimtumo politika; aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; aktyvus senėjimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2235, el. p.: julija.moskvina@dsti.lt

Aurelija Novelskaitė

Aurelija NOVELSKAITĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Lyčių sociologija: lyčių lygybė, lytis organizacijose, lytis ir profesija; mokslinės veiklos etika: AMTI, akademinis sąžiningumas, organizacinės priemonės; socialinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: aurelija.novelskaite@lstc.lt

Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Laima OKUNEVIČIŪTĖ NEVERAUSKIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socialinė ekonomika; elgsenos ekonomika; regionų ekonomika; šešėlinė ekonomika; darbo rinka; migracija; užimtumo ir darbo rinkos politika; jaunimas; tikslinių grupių integracija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2235, el. p.: laima.okuneviciute@dsti.lt

Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Vilana PILINKAITĖ SOTIROVIČ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Lyčių ir lygybės politikos kritinė analizė; socialinės ir politinės sąveikos tarp nelygybių; smurtas lyties pagrindu.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: ces@ces.lt

Arūnas Pocius

Arūnas POCIUS

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Situacijos darbo rinkoje analizė; vidinė ir išorinė migracija; profesinis mobilumas; šešėlinė ekonomika; nelegalus užimtumas; darbo išteklių raidos pokyčiai (ilgalaikės prognozės); nevisiškas užimtumas; paslėptas ir struktūrinis nedarbas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 2503, el. p.: arunas.pocius@dsti.lt

Gintarė Pociūtė Sereikienė

Gintarė POCIŪTĖ SEREIKIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Teritorinė poliarizacija; periferijos ir periferizacija; miestų mažėjimas; uždaros gyvenvietės; miesto džentrifikacija ir segregacija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: gintarei.pociutei@gmail.com

Gražina Rapolienė

Gražina RAPOLIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Senėjimo tapatumas; amžizmas; reprezentavimas medijose; socialinė atskirtis; bevaikystė ir vartojimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: g.rapoliene@gmail.com

Gintaras Ribokas

Gintaras RIBOKAS

Mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Kaimo raida, regioninė geografija, žemės naudojimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: gintaras.geo@gmail.com

Daiva Skučienė

Daiva SKUČIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socialinė politika ir gerovės valstybė; asmeninė gerovė; pajamų nelygybė ir skurdas; senėjanti visuomenė; socialinis draudimas; pensijos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: daiva.skuciene@lstc.lt

Daumantas Stumbrys

Daumantas STUMBRYS

Mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Demografinių procesų diferenciacija; sveikatos sociologija; mirtingumo diferenciacija; alkoholio kontrolės politika; narkotikų kontrolės politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: dstumbrys@gmail.com

Sviklas1a

Eduardas Kęstutis SVIKLAS

Specialistas

Mokslinių interesų sritys

Socialinių procesų valdymas, socialinė struktūra, demokratizacijos procesai, kultūros sociologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: eduardas.sviklas@lstc.lt

Simona Ščerbinskaitė

Simona ŠČERBINSKAITĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Kaimiškų teritorijų raida ir transformacijos; kaimo gyvenviečių sistema; kaimo bendruomenė, kaimo politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: simonascerbinskaite@gmail.com

Kristina Šliavaitė

Kristina ŠLIAVAITĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socio-kultūriniai identitetai; etniškumas ir socialinė įtrauktis bei lygios galimybės; švietimas ir lygios galimybės; švietimo antropologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: kristina@ces.lt

Irena Šutinienė

Irena ŠUTINIENĖ

Specialistė

Mokslinių interesų sritys

Socialinė atmintis (Lietuvos atminimo kultūra, autobiografinė socializmo atmintis, kartų atmintis); atmintis ir etninis/tautinis identitetas; biografiniai tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: irena.sutiniene@gmail.com

Meilutė Taljūnaitė

Meilutė TALJŪNAITĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socialinė stratifikacija; vidurinė klasė; Europos socialinė integracija; pilietybė; tautinis tapatumas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: taljunaite@gmail.com

Vaida Tretjakova

Vaida TRETJAKOVA

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Šeimos ir intymių gyvenimų sociologija; (paauglių kūdikių) gimstamumas; bevaikystė; reprodukcinė sveikata; kontraceptinės praktikos; jaunimo gerovė; lyčių vaidmenys, santykiai ir nelygybės; lytiškumo ugdymo, reprodukcinės sveikatos, gimstamumo politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: vaida.tretjakova@gmail.com

Rūta Ubarevičienė

Rūta UBAREVIČIENĖ

Mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socioerdvinė kaita, depopuliacija, vidaus migracija, regioniniai skirtumai, socialinė segregacija, miestų regionai, posocialistinė raida, Big Data.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: ruta.ubareviciene@gmail.com

Sonata Vyšniauskienė

Sonata VYŠNIAUSKIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos politika; lyčių politika; lyčių (ne)lygybė; socialinė politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: sbrazyte@gmail.com

Laimutė Žalimienė

Laimutė ŽALIMIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Socialinių  paslaugų sektoriaus darbo jėga ir profesinė gerovė; socialinės paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms; paslaugų integravimo modeliai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 249 1601, el. p.: laimazali@gmail.com

Karolis Žibas

Karolis ŽIBAS

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Šiuolaikiniai migracijos procesai; migrantų grupių socialinė integracija; migracijos ir integracijos politika; visuomenės etninė struktūra; etniniai santykiai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063, el. p.: karolis@ces.lt

Alina Žvinklienė

Alina ŽVINKLIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Lygybės politika; lyčių studijos; žmogaus teisės; žmogaus teisių institucijos; konflikto sprendimo priėmimo procesas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: alinazvin@gmail.com

Inga Blažienė

Inga BLAŽIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Kontaktai

Tel.: (8 5) 275 3568

El. p.: inga.blaziene@dsti.lt

Mokslinių interesų sritys

Užimtumo ir darbo rinkos politika, kolektyviniai darbo santykiai/socialinis dialogas, darbo sąlygos.

LSTC

Giedrė BLAŽYTĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Kontaktai

Tel.: (8 5) 272 2063

El. p.: blazytegiedre@gmail.com

Mokslinių interesų sritys

Šiuolaikinės migracijos procesai; lyties aspektas migrantų integracijos procese; tarptautinės apsaugos gavėjų integracija; visuomenės nuostatos migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų atžvilgiu.