MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

 

MISIJA

Remiantis fundamentinių ir taikomųjų tyrimų vienove, analizuoti socialinius ekonominius, politinius ir demografinius procesus, siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų, glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, valdžios, mokslo ir studijų institucijomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo.

VEIKLOS PRIORITETAI

Lietuvos socialinių tyrimų centro veiklos prioritetai 2020-2022 metais:

 1. Žmogaus socialinės raidos tyrimai.
 2. Socialinės gerovės tyrimai.
 3. Sociodemografiniai tyrimai.
 4. Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai.
 5. Etnosocialiniai tyrimai.

ĮGYVENDINANT PRIORITETUS PARENGTOS IR VYKDOMOS ILGALAIKĖS PROGRAMOS:

1. Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, socialinės paslaugos 2017-2021 m. (LSTC vykdytos programos Demografinis nuosmukis ir jo poveikis socialinei pagalbai socialinių ir ekonominių pokyčių sąlygomis pagrindu).
2. Socialinių ir ekonominių pokyčių įtakos darbo rinkai ir atskirų gyventojų grupių užimtumui tyrimai 2017-2021 m. (LSTC vykdytos programos Gyventojų užimtumo ir jo įtakos gyvenimo lygiui tyrimai pagrindu).
3. Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos procesai ir integracijos prielaidos 2017-2021 m. (LSTC vykdytos programos Lietuvos gyventojų grupės besikeičiančių socialinių erdvių sąlygomis pagrindu).

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

2020-2022 metais siekiant didinti veiklos efektyvumą LSTC numato:

 • didinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nacionalinės, regioninės bei vietos valdžios institucijomis;
 • aktyviau bendradarbiauti (rengiant bendrus mokslo projektus, konferencijas, seminarus ir pan.) su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis;
 • efektyvinti mokslinio darbo organizavimą;
 • didinti bendradarbiavimą tarp padalinių;
 • efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius;
 • atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą;
 • gerinti LSTC informacinę komunikaciją Lietuvoje ir užsienyje.

Visas strateginio plano tekstas.