LMT finansuojamas mokslininkų grupių projektas (Nr. S-MIP-21-57).
Projekto trukmė: 2021-09-01 – 2024-03-31.
Projekto vadovas: Edikas Kriaučiūnas.

Tyrimo tikslas: Migracijos procesų kontekste ištirti bei atskleisti bendruomenių ir jų lyderių reikšmę ir poveikį mažų periferinių regionų socioekonominei raidai (Lietuvos periferinių regionų pavyzdžiu).

Projekte numatytu tyrimu siekiama nustatyti periferinių kaimiškų regionų realų paplitimą, socialinių, demografinių ir ekonominių transformacijų skirtumus juose, bei vietos lyderių organizuojamų bendruomenių įtaką šioms transformacijoms visų pirma akcentuojant kintantį tokių vietų migracinį patrauklumą.

Daugumoje pokomunistinių Europos valstybių įsivyravusios metropolizacijos tendencijos koncentruoja gyventojus metropoliniuose miestuose. Periferinių regionų depopuliacija Lietuvoje, kaip ir kitose Europos valstybėse yra neišvengiama, tačiau jos pasekmės labai priklauso nuo to, kokia sociodemografinė struktūra susiformuoja besitraukiančiuose regionuose. Vienas svarbiausių veiksnių, galinčių daryti įtaką šiai struktūrai, kuris veikia labai skirtingai skirtingose vietose yra imigracija. Kitas labai svarbus veiksnys, formuojantis konkrečių vietų patrauklumą yra vietos bendruomenės ir jų lyderiai. Bendrųjų ekonominių bei socialinių veiksnių nulemta periferinių kaimiškų regionų depopuliacija paliečia gyvenviečių struktūrą, jų hierarchiją, ir žinoma jų gyventojus. Tikėtina, kad viena svarbiausių skirtingų teritorijų raidos skirtumų priežasčių yra susijusi su skirtinga vietos bendruomenių ir jų lyderių veikla. Nustatant ir paviešinant svarbiausias regioninių transformacijų erdves ir jas lemiančių veiksnių kompleksus, problemas ir jų sprendimo būdus siekiama praplėsti esamas žinias apie čia vykstančius socialinius procesus. Tyrimo metu gautų žinių ir suformuluotų išvadų socialinė nauda atsiskleis per galimą kaimo vystymo politikos efektyvinimą, parenkant efektyvesnes migracinių procesų ir kaimo plėtros priemones. Taip pat projekto rezultatai prisidės prie stipresnių šalies (periferinių) regionų kūrimo ir tvaresnio šalies vystymosi.