Naujausių sociologijos knygų mugė

 

SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE: FORMOS, GALIMYBĖS, VIZIJOS

Atsakinga redaktorė: Jurga Bučaitė-Vilkė.
Knygos autoriai: Jurga Bučaitė-Vilkė, Remigijus Civinskas, Aistė Lazauskienė, Vaida Leščauskaitė, Marta Lackowska, Adam Gendźwiłł, Joanna Krukowska, Arvydas Mikalauskas.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Knyga skirta Lietuvos savivaldos problematikai. Autorių kolektyvas diskutuoja apie Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo situaciją, akcentuojant viešųjų paslaugų teikimą ir viešojo intereso bei gyventojų dalyvavimo savivaldoje klausimą. Viena iš knygos aktualumo prielaidų yra nuolat mažėjantis gyventojų skaičius savivaldybėse, skatinantis platesnę diskusiją apie savivaldybių išteklių perskirstymą ir kokybiškesnį viešųjų paslaugų teikimą vietos gyventojams. Studijoje remiamasi Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo situacijos apklausa, kurioje buvo vertinama, kaip savivaldybių, verslo ir bendruomenių atstovai vertina viešųjų paslaugų teikimo galimybes ir aktyvesnį gyventojų įsitraukimą. Tikimės, kad knyga bus naudinga ne tik akademikams, bet ir visuomenininkams, politikams ir specialistams, dirbantiems savivaldybėse, asociacijose, įstaigose ar vietos bendruomenėse ir prisidedantiems prie savivaldos vizijos plėtojimo.

The book discusses the problems of Lithuanian self-governance. The authors analyze the phenomenon of inter-municipal cooperation in Lithuanian municipalities, emphasizing the provision of different public services. The other topics are related to the perception of public interest and citizen participation. Shrinking populations and changing socio-economic situation in municipalities encouraged a broader debate on the redistribution of municipal resources and the provision of better-quality public services to residents. The study is based on empirical data from a survey on inter-municipal initiatives and institutional engagements by municipalities in Lithuania looking at different perspectives of local authorities, business and communities on public service provision and more active involvement of citizens. We hope that the book is useful for academics, national and local politicians and practitioners working in municipalities, associations, municipal enterprises or local communities who contribute to the implementation of better self-governance in Lithuania.

 

LŪKESČIAI DĖL GLOBOS SENATVĖJE: SOCIALINĖS PASLAUGOS IR JŲ ORGANIZACINĖS FORMOS

Knygos autoriai: Laimutė Žalimienė, Jolita Junevičienė, Inga Blažienė, Rasa Miežienė.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Šioje mokslo studijoje analizuojami 50–65 metų amžiaus Lietuvos gyventojų lūkesčiai dėl globos paslaugų senatvėje ir šių lūkesčių implikacijos paslaugų organizacinių formų plėtrai. Gyventojų lūkesčių dėl globos paslaugų senatvėje vertinimui autoriai pasitelkė lūkesčių teoriją ir vartotojo teoriją. Remiantis 2015 m. pab. – 2016 m. pr. atlikto vyresnio amžiaus gyventojų reprezentatyvios anketinės
apklausos rezultatais, mokslo studijoje nagrinėjamas gyventojų informuotumas apie pagyvenusių asmenų globos galimybes ir pasitikėjimas įvairiais paslaugų teikėjais, gyventojų preferencijos globos paslaugų senatvėje formai, nuostatos dėl socialinės globos paslaugų finansavimo, neformalios globos plėtros galimybės, būsimų globos paslaugų gavėjų pageidaujamos paslaugų teikėjų demografinės ir socialinės charakteristikos bei gyventojų požiūris į šiuolaikinių technologijų taikymą globos paslaugų sektoriuje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad labiausia pageidaujama tarp vyresnio amžiaus gyventojų globos forma yra neformali, t. y. artimųjų teikiama globa namuose, arba formalios pagalbos namuose paslaugos. Atsižvelgiant į tai, mokslo studijoje pristatomi galimi pagalbos namuose paslaugų teikimo organizaciniai (užimtumo) modeliai.

The aim of the study is to reveal the possible development prospects for the social care sector in Lithuania based on the expectations of older people regarding the services of this sector when they get old. This study, unlike the previously mentioned studies, contains a very targeted and systematic analysis of the expectations of the population aged 50-65 with regard to social care services in old age, elaborating on the main parameters of these services (types of services, organisational peculiarities, financing, service providers, etc.). The findings of the study on the expectations of the Lithuanian population regarding care services in old age allow for a discussion on the compliance of eldercare development scenarios with actual needs. One more novelty and advantage of this research study is that the results of the study allow us to design how the expectations of the population for specific services can be fulfilled by the care-sector labour market and what should be the specific features of organising employment in this market. For example, looking at the different organisational forms of service provision in the light of their response to expectations or what changes should be made taking into account the expectations of the population for services? On the whole, it can be stated that the expectations of the absolute majority of the Lithuanian population aged 50-65 regarding their care in old age are focused on familial help or services at home. Only a very small percentage of respondents believe they may prefer institutional care in old age, i.e. placement in retirement (nursing) homes. I.e. the need for institutional care as a priority in picturing their eldercare needs is expressed only by one in ten Lithuanian residents aged 50-65. The results of the study suggest that the key role in the expectations about formal services in old age is given to home help services. It is also noteworthy that quite a big portion of respondents, after reaching retirement age and having creased their professional career, would take up another career (responsibilities) – paid (or unpaid) care-giving. Therefore, the diversity of organisational models of home help services can pave the way for the development of those services. This development would mean: the development of formal home help services which are currently very poorly developed in Lithuania; the development of various forms of non-standard employment that would facilitate the development of bilateral employment relationships between the service recipient and service provider; and the development of services for persons caring for their family members by improving the balance of work and family responsibilities.

Prieiga per internetą.

 

FAMILIES IN ECONOMICALLY HARD TIMES: EXPERIENCES AND COPING STRATEGIES IN EUROPE

Knygos redaktoriai: Vida Česnuitytė, Gerardo Meil.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Bingley: Emerald Publishing.

Redaguotame straipsnių rinkinyje „Šeimos ekonomiškai sunkiais laikais: patirtys ir įveikos strategijos Europoje“ ieškoma atsakymų į klausimą, kaip XXI amžiaus pradžios ekonominė krizė paveikė Europos šeimų patirtį ir elgseną. Daroma prielaida, kad naujoji realybė gana skiriasi nuo iki šiol kada nors egzistavusios, todėl skatina kurti naujas ir inovatyvias sunkumų įveikimo strategijas. Knyga suteikia skaitytojams unikalių sociologinių žinių apie šeimoms kylančias problemas, funkcinį solidarumą bei tokių gyvybiškai svarbių žmogaus poreikių, kaip sugyvenimas viename būste, dalijimasis finansais, šeimos aprūpinimas maistu, patenkinimą. Siekiant atsakyti į esminius klausimus, pasitelkiama kiekybinė ir kokybinė socialinių tyrimo metodologijos.

The edited collection of papers „Families in Economic Difficulties: Experiences and Coping Strategies in Europe“ seeks to answers the question of how the economic crisis at the beginning of the 21st century has affected the experiences and behaviour of European families. It is assumed that the new reality is quite different from what has ever existed before, and therefore encourages the development of new and innovative coping strategies. The book provides readers with a unique sociological knowledge on hardship, functional solidarity, and meeting vital human needs such as co-residence, sharing of money, food acquisition. Quantitative and qualitative research methodologies have been used in exploration of the substantial questions.

Prieiga per internetą.

 

NETOLYGAUS REGIONINIO VYSTYMOSI PROBLEMA LIETUVOJE: SOCIO-EKONOMINIAI GEROVĖS ASPEKTAI

Knygos autoriai: Vidmantas Daugirdas, Viktorija Baranauskienė, Donatas Burneika, Edis Kriaučiūnas, Jurgita Mačiulytė, Arūnas Pocius, Gintarė Pociūtė–Sereikienė, Gintaras Ribokas.
Moksliniai redaktoriai: Vidmantas Daugirdas, Donatas Burneika.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos institutas.

Šioje monografijoje Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkai nagrinėja pastaraisiais dešimtmečiais vykusių Lietuvos visuomenės transformacijos procesų regionines pasekmes ir jų poveikį šalies gyventojų gerovei. Pagrindinis knygos autorių tikslas yra prisidėti prie šalies regioninės raidos pažinimo akcentuojant tai, kad Lietuvos gyventojai, priklausomai nuo to, kur gyvena, turi skirtingas gyvenimo sąlygas ir galimybes, o tai prieštarauja pamatiniams demokratinės visuomenės principams. Neišvengiami procesai, pakeitę šalies ekonomikos struktūrą, negalėjo nepadaryti įtakos darbo rinkos teritorinei struktūrai, o šie pokyčiai negalėjo nesukelti migracijos reiškinių. Pastarieji labai stipriai pakeitė visą šalies demografinę erdvinę struktūrą, paskui kurią keitėsi ir viešosios infrastruktūros tinklai. Šie pokyčiai kuria skirtingas verslo ir darbo sąlygas skirtinguose regionuose, tuo pačiu ir skirtingas galimybes dirbti, užsidirbti, gauti išsilavinimą ir kitas viešas paslaugas skirtingų savivaldybių gyventojams. Kolektyvinės monografijos autoriai siekė nustatyti vykusių transformacijų mastą ir jų pasekmes savivaldybių lygmenyje, nes būtent tai yra vietos, kur vyksta kasdienis žmonių gyvenimas. Darbo vietų nykimas periferiniuose regionuose ir su tuo susijusi depopuliacija yra neišvengiami procesai, būdingi daugumai regionų visoje Europoje, todėl svarbiausia valstybės užduotis yra ne šio proceso stabdymas, bet neigiamų pasekmių mažinimas vietos gyventojams, visų pirma, garantuojant vienodas gyvenimo galimybes nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Ypatingas dėmesys knygoje skiriamas, kaimiškų vietovių raidai, kadangi būtent šios vietos labiausiai paveiktos neigiamų periferizacijos procesų, o negatyvūs socio-demografiniai procesai čia ypač ryškūs.

The researchers of the Lithuanian Social Research Center analyzed the regional consequences of the processes of socio-economic transformations that had taken place in recent decades and their impact on the well-being of the population across the country. The main aim of this book is to contribute to the knowledge of the country’s regional develop-ment, emphasizing that the inhabitants of Lithuania, depending on where they live, have different living conditions and opportunities, which contradicts the fundamental principles of democratic society. Ongoing processes that have changed the structure of the country’s economy have influen-ced the territorial structure of the labor market, and these changes have caused negative migration phenomena. Negative migration phenomena have strongly influenced the demographic spatial structure of the whole country, which has triggered changes in public service networks and all social and economic infrastructure. These changes create different business and working conditions in different regions, as well as different opportunities for access to employment, incomes, education and other public services for residents of different municipalities. The aim of this monograph is to determine the size of the transformations that have taken place and their consequences at the municipal level. Because municipality is a place where people actually live, where they can choose jobs without changing their place of residence, without losing contact with their community and place. Unfortunately, available statistical data doesn’t allow systematic assessment of all factors that determine the quality of life or the well-being of population at this territorial level. Therefore, authors of this book focused their attention on demographic and key labor market indicators, which determine namely socio-economic wellbeing of population. Also, special attention to rural places, which suffer from them most intensive changes have been paid.

Prieiga per internetą.

 

KLAIPĖDOS KRAŠTAS 1945–1960 M.: NAUJOS VISUOMENĖS KŪRIMASIS IR JO ATSPINDŽIAI ŠEIMŲ ISTORIJOSE.

Knygos autoriai: Sigita Kraniauskienė, Silva Pocytė, Ruth Leiserowitz, Irena Šutinienė.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Klaipėdos universiteto leidykla.

Knygoje nagrinėjamas naujos visuomenės kūrimasis buvusiame Klaipėdos krašte (vok. Memelland) po Antrojo pasaulinio karo 1945-1960 m. Ji paremta tarpdisciplininiu istoriniu-sociologiniu tyrimu, kaip karo bei okupacijos nulemti valstybinių sienų perbraižymai radikaliai transformavo teritorijos sociumą. Studija remiasi ne tik istorinių šaltinių analize bei ikonografine medžiaga, bet ir įvykių amžininkų pasakojimais. Atlikus interviu su 97 informantais – vietiniais senbuviais, iš įvairių Lietuvos kampelių atvykusiais lietuviais bei naujaisiais gyventojais iš buvusių sovietinių respublikų – surinktos asmens ir šeimų gyvenimo istorijos. Jose atsiskleidžia pokario Klaipėdos krašto paveikslas, kupinas dramatiškų netekčių, kasdienio džiaugsmo detalių, siužetų apie sugyvenimą ir atskirtį. Nors visas knygos dalis jungia migracijos proceso priežasčių bei pasekmių analizė, aptariamos ir kitos temos: ekonominis – socialinis pokario kontekstas, skirtingų etninių grupių sambūvis, kasdienybė, šeimos gyvenimas, santykis su gyvenamąja vieta, tapatybė ir jos transformacijos. 

The book is a historical-sociological study about social processes of post-war society in Klaipeda Region (German: Memelland) in 1945-1960. It displays how World War II, followed Soviet occupation, and new delimitations of the national border totally transformed local population and its societal structures. The main arguments and narrative of the study is supported with diverse data taken from archival materials, photographs, and oral histories. Authors of the book recorded 97 family history interviews with remaining indigenous inhabitants, settlers from Lithuania, and newcomers from various regions of the USSR. The image of Klaipeda Region in recollections of childhood, youth and adulthood is full dramatic losses, details of everyday joys, marginalization and coexistence. Causes and effects of post-war migration is the central subject of the study but the book also covers such topics as social and economic conditions in Eastern Europe after World War II, ethnic dynamics of cohabitation, everyday practices, family life, regional identity and its transformation.

Knygą galima įsigyti Klaipėdos universiteto leidykloje (https://www.ku.lt/leidykla); internetiniuose knygynuose; kreipiantis el. paštu sigita.kraniauskiene@ku.lt.

 

THREE FATЕ FOR THREE SOCIOLOGISTS

Knygos autoriai: Gevorg Poghosyan, Arvydas Matulionis, Boris Doktorov.
Knygos leidimo metai: 2020.
Leidėjas: Institute of Philosophy, Sociology and Law of Armenian National Academy of Sciences.

Knygoje yra vienos kartos (1941-1946-1950) – armėno Gevorko Pogosiano, lietuvio Arvydo Matulionio ir Rusijos žydo Boriso Doktorovo,  –  biografiniai interviu apie jų kelius į sociologiją, apie įvykius jų šalyse, apie sunkią Boriso adaptaciją JAV. 

In the book there are three biographical interviews of Armenian Gevork Poghosyan, Lithuanian Arvydas Matulionis and Russian jew Boris Doktorov about their pathways to sociology, about events in theirs countries, about hard Boris‘ adaptation in USA.

Prieiga per internetą.

 

 

 

BJAURŪS JAUSMAI 

Knygos autoriai: Artūras Tereškinas, Adomas Danusevičius.
Knygos leidimo metai: 2020.
Leidėjas: UAB „Idėjos ir komunikacija“.

Šioje mokslo populiarinimo knygoje analizuojama tai, kokį vaidmenį neigiamos emocijos – gėda, neviltis, liūdesys, melancholija, pyktis, nusivylimas, pagieža, neapykanta – vaidina viešojoje sferoje. Tai naujas žvilgsnis į emocinę viešojo gyvenimo ekonomiką Lietuvoje.   

The book analyzes the role of the negative emotions such as shame, despair, sadness, melancholy, anger, disappointment, resentment and hatred in an intimate public sphere. It presents a new take on the emotional economy of public life in Lithuania.   

Knygą galima įsigyti internetiniuose knygynuose www.knygos.lt ir www.patogupirkti.lt arba „Vagos“ ir „Pegaso“ knygynuose.

 

HOUSING ESTATES IN THE BALTIC COUNTRIES: THE LEGACY OF CENTRAL PLANNING IN ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA 

Knygos skyrius: Soviet Housing Estates in Vilnius, Lithuania: Socio-ethnic Structure and Future(-Less?) Perspectives.
Knygos skyriaus autoriai: Donatas Burneika, Rūta Ubarevičienė, Aušra Baranauskaitė, pp. 247-270. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23392-1_12.
Knygos sudarytojai:
Daniel Baldwin Hess and Tiit Tammaru.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Springer Open.

This study is focused on Soviet housing estates in Vilnius. The aim of the chapter is to gain more insight into the social and ethnic profile of the residents and to highlight the trajectories of change. The analysis is based on Lithuanian census data from 2001 to 2011. Results suggest that although Soviet housing estates are less segregated than other parts of Vilnius, considerable socio-economic differences exist among residents belonging to different ethnic groups. Soviet housing estates are definitely not the most attractive residential areas, and more affluent groups increasingly prioritise residing in other parts of the city. However, that has not turned them into the neighbourhoods with the highest concentration of the least affluent population. Thus, the Soviet housing estates maintain a rather neutral position in the current residential structure of Vilnius

Prieiga per internetą.

 

RESEARCHING RISK AND UNCERTAINTY: METHODOLOGIES, METHODS AND RESEARCH STRATEGIES

Knygos skyrius: International Comparative Surveys in Risk Perception Research: Data Sets, Construction of Questionnaires, and Analytical Dimensions.
Knygos skyriaus autorė: Aistė Balžekienė, pp. 233-263. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95852-1_10.
Knygos sudarytojai: Anna Olofsson and Jens O. Zinn.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Palgrave Macmillan.

This chapter focuses on the construction and measurement of risk perception items in international comparative surveys (e.g. International Social Survey Programme (ISSP), Gallup World Polls, Eurobarometer) and provides a comprehensive review of available open access data sets. The chapter reviews and discusses how risk perception is worded in different questionnaires, what measurement scales are used, and how this relates to more general methodological concerns about the construction of rating scales.

A number of examples of studies using international surveys to investigate risk perceptions are provided in this chapter to illustrate the variety of analytical dimensions that can be used to analyse risk perceptions comparatively, the challenges faced by methodological differences across international surveys are analysed, and a checklist is provided to support researchers interested in comparative analysis of risk perception.

Prieiga per internetą.

 

THREE DECADES OF TRANSFORMATION IN THE EAST-CENTRAL EUROPEAN COUNTRYSIDE

Knygos skyrius: Functional Transformations and Socio-demographic Differentiation of Lithuanian Rural Spaces.
Knygos skyriaus autoriai: Edis Kriaučiūnas ir Donatas Burneika, pp. 217-237.
DOI: 10.1007/978-3-030-21237-7.
Knygos sudarytojas: Jerzy Banski.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Springer.

The collapse of communist regime resulted in deep transformation of spatial structures, which were created according to economic and politic needs of soviet society in Lithuania and in other countries of similar historical pathway. One of the most evident spatial results – redistribution of population as new economic and social structures evolve. The paper seeks to identify specific features of functional change and its influence on the social and demographic processes in rural areas of Lithuania. The general transformation of rural areas is deeply influenced by the processes of peripherisation and decreasing economic importance of rural places, however actual situation differs a lot in different places. Many rural areas close to metropolitan centres were transformed into suburban ones. The rural settlements in recreational areas have been transformed into resort areas, which statistically often have no inhabitants. The biggest challenges face small peripheral rural settlements, which are losing population and social infrastructure at very high pace, while social exclusion of part of their residents is increasing. The empirical research is mostly based on statistical data analysis but other sources of information had also been employed.

Prieiga per internetą.

 

VIOLENCE AGAINST OLDER WOMEN, VOLUME I

Knygos skyrius: Perceptions of Domestic Violence Against Older Women: When Sexism Is Compounded by Ageism.
Knygos skyriaus autoriai: Sarmitė Mikulionienė, Ilona Tamutienė, pp. 15-39.
Knygos sudarytoja: Hannah Bows.
Knygos leidimo metai: 2019.
Leidėjas: Palgrave Macmillan.

Ši knyga jungia pasaulio mokslininkų ir aktyvistų tyrimus apie smurto formas, kurias patiria vyresnio amžiaus moterys, formuojant unikalų, išsamų dviejų tomų rinkinį. Šis pirmasis tomas apibendrina įvairių smurto prieš vyresnes moteris formų, priežasčių ir masto tyrimus. Jame atsižvelgiama į teorinius mūsų supratimo apribojimus ir atskleidžiamos empirinių ir teorinių tyrimų šioje srityje spragos ir kaip tai kliudė veiksmingai reaguoti į smurtą prieš vyresnes moteris. Šiame tome taip pat pabrėžiamos problemos, susijusios su vyresnių moterų smurto patirtimi, palyginti su jaunesnėmis moterimis. Tai pabrėžia esamų tyrimų spragas ir siūlo būsimą mokslinių tyrimų darbotvarkę ir išvadas praktikams. Knyga bus įdomi socialinės ir sveikatos priežiūros, gerontologijos, sociologijos ir socialinės politikos, feministinių tyrimų ir kriminologijos mokslininkams.

This book brings together international research from scholars and activists on the forms of violence that older women experience into a unique, comprehensive two-volume set. This first volume consolidates the research on the forms, causes and extent of different forms of violence against older women. It considers the theoretical limitations of our understandings and charts the gaps in empirical and theoretical research in this area and how this has hindered effective policy and practice responses to violence against older women. Taken together, this volume offers an important starting point from which future research can draw to address the gaps in knowledge and evidence. It also highlights issues that are particular to older women’s experiences of violence compared with younger women. It highlights gaps in existing research and suggests a future research agenda and implications for practitioners. It will be of interest to researchers in social and health care, gerontology, sociology and social policy, feminist research and criminology.

Prieiga per internetą.

 

GEOGRAFAS. RIČARDUI BAUBINUI ATMINTI

Knygos sudarytojas: Edis Kriaučiūnas.
Knygos leidimo metai: 2020.
Leidėjas: Leidykla Didakta“.

Knyga skirta vieno ryškiausių XX–XXI amžių sandūros Lietuvos geografų – Ričardui Baubinui (1960–  2009 m.) atminti. Leidinyje spausdinami moksliniai bei publicistiniai jo tekstai; taip pat – artimųjų, kolegų, studentų atsiminimai, pateikiama darbų bibliografinė rodyklė.

Knygos pradžioje pateikiami Ričardo Baubino rašyti moksliniai tekstai geopolitikos tema. Šiuose straipsniuose analizuojama Lietuvos ir viso Baltijos regiono geopolitinė padėtis, aptariami galimi valstybių raidos scenarijai. Daugiau nei prieš dvidešimt metų rašytuose tekstuose, randame tikslių ir dabartiniam laikui aktualių įžvalgų.

Knygos ištrauka (iš „Europos centras tarp Europos centrų“):

Geografijos mokslo požiūriu, Europos vidurys yra tik paprastas kartografinis faktas, žemės geometrija, kuri su jokiais europietiškumo laipsnio stereotipais ir geopolitinėmis aspiracijomis neturi nieko bendra. Visai nėra joks trūkumas ar tautos pažeminimas, jei kuri nors iš jų dar neturi Europos centro.

Tuo pat metu Europos centras nėra tik paprastas kartografinis faktas, nes kiekviename žmoguje, susimąstančiame apie Europos centrą ar, juolab, besiimančiame jį nustatyti, glūdi savita Europos prasmės ir ribų samprata, menamoji Europa. Todėl aprašytų ir pažymėtų Europos centrų – ne vienas… Nieko nepadarysi – kiekvienas nešiojamės kitokį pasaulio žemėlapį.

Kai matuoji Europos žemėlapį (nesvarbu, ar sprindžiais, ar sudėtingais prietaisais), be vargo įsitikini, kad Lietuva – Europos viduryje.

Kai iš aukštai žiūri į Lietuvos kontūrą Europos žemėlapyje – ima atrodyti, kad Lietuva yra Europos širdis.

Kas yra Europos vidurys ir Lietuva Europos viduryje? Žinoma, tai – geriausia vieta susitikti ir susipažinti kultūroms ir žmonėms.

Knygą galima įsigyti leidykloje (www.didakta.lt) ir internetiniuose knygynuose www.knygos.lt, www.patogupirkti.lt.

 

LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. REGIONINIAI SOCIALINĖS DIFERENCIACIJOS YPATUMAI

2019 m. Nr. 8 leidinio sudarytojai: Donatas Burneika, Viktorija Baranauskienė.
Knygos leidimo metai: 2019 m. Nr. 8.
Leidėjas: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Lietuvos socialinė raida – tai Lietuvos socialinių tyrimų centro recenzuojamas mokslo leidinys, skirtas
aktualiausių socialinių procesų Lietuvoje analizei ir vertinimui. Aštuntasis šio leidinio numeris tęsia 2004 m. Socialinių tyrimų institute pradėtą leidinių apie Lietuvos socialinę raidą Europos Sąjungoje ciklą. Leidinyje publikuojami originaliais mokslinių tyrimų rezultatais pagrįsti empiriniai ir teoriniai moksliniai straipsniai, nagrinėjantys įvairių reiškinių įtaką Lietuvos socialinei ir ekonominei raidai. Leidinys leidžiamas kartą per metus. Aštuntajame leidinio Lietuvos socialinė raida numeryje pateikti moksliniai straipsniai, skirti Lietuvos visuomenės raidos teritoriniams ypatumams atskleisti. Leidinyje pateikti devyni  straipsniai aptaria Lietuvoje vykstančių procesų teritorinės diferenciacijos reiškinius ir jos keliamas problemas.

The eighth number of peer-reviewed scientific journal “Social development of Lithuania” is devoted for the problems related to uneven regional development in Lithuania. Regional differentiation of social processes taking place in Lithuania at the beginning of 21st century is the main theme of this issue. This publication has been prepared within the framework of the long-term institutional research and development program „The social differentiation of Lithuanian society and preconditions for integration (2017-2021) “of the Lithuanian Social Research Centre. The purpose of the program is to investigate changes in the social structure of Lithuanian society, social behaviour and identities of population groups in order to reveal tendencies of social differentiation and integration processes in Lithuania in the con-text of European countries. In order to ensure the well-being of the country’s population, it is necessary, first of all, to know the demographic, social and economic processes, which are taking place inside it. These processes are characterized by particularly pronounced spatial differences, which lead to different living and working conditions for people in different regions of the country. This situation creates the conditions for the growth of socio-spatial inequalities, as people living in different places have different opportunities to realize their goals. Growing metropolitan cities, shrinking regional centres, and shrinking peripheries are visible processes, but the con-sequences of these processes for the people of those places and for the country’s development remain unknown. This publication aims to contribute to the understanding of ongoing processes, their causes and consequences.

Prieiga per internetą.

 

GEOGRAFIJOS METRAŠTIS

Vyriausiasis redaktorius: Donatas Burneika.
Knygos leidimo metai: 2019 m. Nr. 52.
Leidėjas: Lietuvos geografų draugija, Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Geografijos metraštis yra Lietuvos geografų draugijos ir Lietuvos socialinių tyrimų centro periodinis mokslo darbų leidinys, skirtas Lietuvos geografų bendruomenės aktualijų viešinimui, publikuojamas popierine ir elektronine versijomis. Leidinys yra daugiadisciplininio pobūdžio, visapusiškai atspindintis pasaulio geografinio pažinimo įvairovę. Jame spausdinami geografijos ir gretimų mokslo krypčių straipsniai, pristatantys Lietuvos, Centrinės Europos ir Baltijos jūros regione atliktų tyrimų rezultatus. Taip pat skelbiami mokslo istorijos, teorijos, metodologijos straipsniai. Originalūs, kitur nepublikuoti mokslo straipsniai spausdinami lietuvių arba anglų kalbomis.

Annales Geographicae, The Geographical Yearbook is the periodic scientific journal, published by Lithuanian Geography Association and Lithuanian Social Research Centre. The journal is published in paper and electronic versions. The journal is multidisciplinary and fully reflecting the geographic knowledge of the world’s diversity. It publishes geographic and adjacent fields’ of science articles which are presenting the studies performed in Lithuania, Central Europe or the Baltic Sea region. Papers published in Geografijos metraštis present the results of significant original research. The scientific articles are published in Lithuanian and English languages. Articles submitted to Geografijos metraštis should meet the Editorial board’s criteria and must not be under consideration for publication elsewhere.

Prieiga per internetą.