The most important publications published during the period 2009 - 2021

Aidukaitė J. (2021). Family support systems in the Baltic and Nordic countries: an explorative overview, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 11-33.

Aidukaitė J. (2021). Support to families with children in the Baltic States: pathways of expansion and retrenchment from 2004 to 2019, in: Handbook on austerity, populism and the welfare state, edited by Bent Greve. Edward Elgar Publishing, ISBN 9781789906738, p. 221-242.

Aidukaitė J., Blažienė I. (2021). Longer working lives – what do they mean in practice – a case of the Baltic countries // International Journal of Sociology and Social Policy. Bingley : Emerald publishing Limited. ISSN 0144-333X, 2021, p. 1-17.

Aidukaitė J., Hort S. E. O., Ainsaar M. (2021). Ageing and the welfare state: welfare policies and attitudes in the Baltic and Nordic countries, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 138-161.

Aidukaitė J., Hort S. E. O., Kuhnle S. (2021). Introduction: Baltic and Nordic countries from a comparative perspective – family policies and pensions in the era of ageing, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 1-11.

Aidukaitė J., Saxonberg S., Szelewa D., Szikra D. (2021). Social Policy in the Face of a Global Pandemic: Policy Responses to the Covid-19 Crisis in Central and Eastern Europe, Social Policy & Administration. 55: 358-373.

Aidukaitė J., Senkuvienė K. (2021). The sustainability of family support systems in the 21st century: comparing Sweden and Lithuania, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 95-120.

Dilytė A. (2021). Socialiai pažeidžiamų asmenų kelias link aukštojo mokslo: kai kurių struktūrinių veiksnių bandomoji apžvalga = The road to higher education for vulnerable persons: a pilot review of some structural factors // Socialinis ugdymas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Švietimo akademija. ISSN 1392-9569. eISSN 2351-6011. 2021, 55, 1, p. 60-70.

Meyermans E., Rutkauskas V., Simons W. (2021). The uneven impact of the COVID-19 pandemic across the euro area. Quarterly Report on the Euro Area, European Commission, Volume 20, No 2, p. 17-30. ISSN 2443-8014 / ISBN 978-92-76-29726-0.

Okunevičiūtė Neverauskienė L.; Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Kokio darbo pageidauja jaunimas ir ką siūlo pagyvenusių žmonių globos sektorius // Filosofija.Sociologija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2021, 32, 2, p. 118-125.

Rutkauskas V. (2021). Valstybė yra susitarimas. Verslo klasė (Verslo žinių priedas), 2021 kovas, p. 18-19. ISSN 1648-6374.

Skučienė D., Buividavičiūtė A. (2021). Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo Lietuvoje paramą teikiančių specialistų programos vertinimas = The evaluation of the fund for European aid to the most deprived in Lithuania based on the opinion of the support providers // Societal Studies/Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. eISSN 2029-2244. 2021, 12, 1, p. 142-154.

Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Informal family carers’ need for state-guaranteed support. What are the implications for social policy? // Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. Corvinus University, Budapest : Corvinus University, Budapest. ISSN 2062-087X. 2021, 12, 2, p. 47-65.

Aidukaite J., Telisauskaite-Cekanavice D. (2020). The Father’s Role in Child Care: Parental Leave Policies in Lithuania and Sweden. Social Inclusion Vol. 8, No 4, pp. 81-91. DOI: 10.17645/si.v8i4.2962. Available at: https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/2962.

Junevičienė J., Žalimienė L. (2020). Parama neformaliems pagyvenusių asmenų globėjams socialinės politikos kontekste. Lietuvos socialinė raida: socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje, Nr., 9, pp. 11-27. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Available at: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2021/02/Lietuvos_socialine_raida_2020_9.pdf.

Žalimienė L., Blažienė I., Junevičienė J. (2020). What type of familialism is relevant for Lithuania? The case of elderly care. Journal of Baltic Studies, DOI: 10.1080/01629778.2020.1746368.

Žalimienė L. (2020). From a Soviet Paternalistic to the Market Model in Personal Social Services in Lithuania. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 21, pp. 86-95. Available at: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.24.

Aidukaitė J. (2019). The welfare systems of the Baltic states following the recent financial crisis of 2008-2010: expansion or retrenchment? Journal of Baltic Studies, 50 (1), pp. 39-58. DOI: 10.1080/01629778.2019.1570957.

Aidukaitė J., Hort S. (2019). Editorial introduction: Baltic states after the crisis? The transformation of the welfare system and social problems. Journal of Baltic Studies, 50 (1), pp. 1-6. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01629778.2019.1571754.

Aidukaitė J., Moskvina, J., Skučienė D. (2019). The Lithuanian welfare system over the last 20 years of democratic transition: achievements, challenges and future prospects. Routledge handbook of European welfare systems. 2nd edition / edited by Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert. London: Routledge, p. 310-326. DOI: 10.4324/9780429290510.

Aidukaitė J., Senkuvienė K. (2019). The family support system in Lithuania: experts’ views and citizens’ evaluation. Problemy Polityki Społecznej, 47(4): 29?46. Available at: http://www.journalssystem.com/pps/The-family-support-system-in-Lithuania-nExperts-views-and-citizens-evaluation,122267,0,2.html.

Grigužauskaitė S., Skučienė. D. (2019). Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse. STEPP. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, pp. 8-22. (Legal Presumptions of Reconciling Family Life and Work in the Baltic Countries). Available at: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.1.

Rutkauskas R. (2019). Tax Morale and Public Sector Revenues in Baltic Countries. STEPP. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 19, pp. 26-43. Available at: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.9.

Skučienė D. (2019). Pajamų nelygybė Lietuvos apskrityse. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Nr. 8. Vilnius: LSTC, p. 104-112. (Income Inequality Among Counties Of Lithuania). Available at: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf.

Aidukaite J. (2018). “Nadawanie znaczenia opuszczonym budynkom: skloting kontrkulturowy w posowieckim Wilnie”, pp. 97-125. In: Polanska, D., Piotrowski, G. & Martinez, M. edited, Skłoting w Europie Środkowej i Rosji. Gdansk: European Solidarity Center. ISBN: 978-83-62853-85-4, e-ISBN: 978-83-62853-86-1. Available at: http://www.ecs.gda.pl/title,Skloting_w_Europie_Srodkowej_i_Rosji,pid,1713.html.
 

Aidukaitė J. (2018). “Baltic Welfare State” or “Welfare States”?: A Comparative Analysis of Social Security Systems in Estonia, Latvia and Lithuania’, in The Great Dispersion: The Many Fates of Post-Communist Society edited by Manabu Sengoku. Slavic-Eurasian Research Centre, Hokkaido University, pp. 3-23. Available at: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic_eurasia_papers/no11/Main_part.pdf#page=3.

Junevičienė J. (2018). Neformalios pagyvenusių asmenų globos namuose priežastys: žvilgsnis į globėjų patirtį. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, pp. 7-20. (The Causes Of Informal Elderly Care At Home: A Look At The Caregivers’ Experience). Available at: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11928.

Rutkauskas, V. (2018). Factors Affecting Willingness to Fight for One’s Own Country: The Case of Baltic States. Special Operations Journal, 4 (1), pp. 48-62. Available at: https://doi.org/10.1080/23296151.2018.1456286.

Rutkauskas, V., Gudauskaitė, L. (2018). Explaining The Changes Of Agriculture Land Prices In Lithuania. Ekonomika, 97 (1), pp. 63-75. Available at: DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2018.1.11779.

Senkuvienė K. (2018). Šeimos politikos problemos Lietuvoje: prieš tai buvusių tyrimų analizė. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, pp. 92-20. (Family Policy Issues In Lithuania: An Analysis Of Previous Studies). Available at: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11933.

Skučienė D., Gabnytė V. (2018). Skurdas kaimo vietovėse Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 7, pp. 48-64. (Poverty In Rural Areas In Lithuania). Available at: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2019/04/Lietuvos_socialine_raida_2018_visas.pdf.

Ūselytė-Kravčionok, M. (2018). Europeanizacijos sampratos kaita. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 7, pp. 93-103. (Diversity Of Europeanization Concept). Available at: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2019/04/Lietuvos_socialine_raida_2018_visas.pdf.

Ūselytė-Kravčionok, M. (2018). Europos Sąjungos finansuotų 2004-2006 ir 2007-2013 m. socialinės politikos projektų pasiskirstymas tarp Lietuvos savivaldybių. Filosofija. Sociologija, 29 (4), pp. 253-261. (The Distribution of EU-funded Projects Relating to Social Policy in Lithuanian Municipalities in 2004-2006 and 2007-2013). Available at: DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3852.

Žalimienė L., Junevičienė J. (2018). Formalios ir neformalios globos pagyvenusiems bei suaugusiems neįgaliems asmenims integravimas paslaugų kokybės standartizavimo kontekste. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 7, pp. 32-47. (Integration Of Formal And Informal Care For Elderly And Adult Disabled Persons In The Context Of The Quality Of Service Standardization). Available at: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2019/04/Lietuvos_socialine_raida_2018_visas.pdf.

Aidukaitė J. (2017). Explaining community mobilization in the city of Vilnius: a search for social capital. Journal of Baltic Studies. P. 1-22. Available at: https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1420670.

Rutkauskas V. (2017). Tax Payment Gap And Tax Morale In Euro Area Countries. Development In Economics: Theory And Practice. 13th International Prof. Vladas Gronskas Scientific Conference for Young Researchers. Reviewed Selected Papers.

Skučienė D., Kaminaitė G. (2017). Pajamų nelygybės reikšmės ir patirtys kasdieniame gyvenime. Socialinis darbas. 15 (2). P. 101-114. (The meanings and experiences of income inequality in everyday life). Available at: https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sd/paskutinis_numeris/.

Aidukaite J. (2016). The role of leaders in shaping urban movements: a study of community mobilisation in Lithuania. East European Politics 32(1). P. 105-122. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/21599165.2015.1127804.

Aidukaite J. (2016). Vilnius. Giving meaning to abandoned buildings. Baltic Worlds 1-2. P. 68-79. Available at: http://balticworlds.com/giving-meaning-to-abandoned-buildings//.

Aidukaite J., Moskvina J., Skuciene D. (2016). Lithuanian Welfare System in Times of Recent Crisis, In: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann (eds.) Challenges to European Welfare Systems. Springer. P. 419-441. Available at: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-07680-5_19.

Rutkauskas V. (2016). Stability after Crisis: Changes in Dept Holders. 12th International Prof. V. Gronskas Scientific Conference “Economy Development: Theory and Practice”. P. 70-82.

Rutkauskas V. (2016). Tax Morale and Tax Payments among Euro Area Households. Comparative European Research 2016. P. 79-82. Available at: http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2016_proceedings02.pdf.

Skučienė D., Moskvina J. (2016). Policy and desicion to retire in Central and Eastern European Countries. European policy analysis. Vol.2. No. 1. P. 67-98. Available at: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa/volume-2-number-1-spring-2016.

Žalimienė L., Junevičienė J. (2016). Work-life Balance (WLB) as a Factor of Job Satisfaction (JS) in Social Care Services in Lithuania. Tiltai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. Nr. 2. P. 1-19. Available at: http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/1363/pdf.

Aidukaite J., Jacobsson K. (2015). Europeanization and Urban Movements: Political Opportunities of Community Organizations in Lithuania. In: Jacobsson, K. (ed.), Grassroots in the City: Urban Movements in Central and Eastern Europe (Franham: Ashgate). P. 247-273.

Aidukaite J., Fröhlich Ch. (2015). Struggle over public space: grassroots movements in Moscow and Vilnius. International Journal of Sociology and Social Policy 35 (7/8). P. 565-580. Available at: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJSSP-01-2015-0002.

Gataūlinas A. (2015). Dirbančiųjų skurdas Lietuvoje ES kontekste: socialinės, ekonominės ir demografinės priežastys. Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai. Lietuvos socialinė raida. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 4. P. 75-87. (In-work Poverty in Lithuania in the Context of EU: Social, Economic and Demographic Factors).

Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2015). Socialinių išmokų ir mokesčių vaidmuo mažinant pajamų nelygybę Lietuvoje 2005-2011 metais. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Nr. 1 (36). P. 19-31. (The Impact of Transfers and Taxes on Income in Lithuania, in 2005-2011). Available at: http://www.su.lt/images/leidiniai/EVAP/2015_36/Ivaskaite.pdf.

Petrylaitė D. (2015). The institute of social partnership in “post-soviet” society: challenge for trade unions identifying the new tasks in nowadays labour market conditions. Institut derzhavi i prava imeni V.M. Koreckogo NAN Ukrajini. P. 430-439.

Ramanauskas T., Naruševičius L., Matkėnaitė S., Valinskytė N., Rutkauskas V. (2015). Kreditavimą lemiantys veiksniai ir jo sąryšiai su ekonominiais procesais. Pinigų studijos. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos bankas. P. 27-47. (Determinants of Credit and Its Relation with Other Economic Processes). Available at: http://www.lb.lt/pinigu_studijos_2015_m_nr_2.

Ramanauskas T., Naruševičius L., Matkėnaitė S., Valinskytė N., Rutkauskas V. (2015). Kreditavimą lemiantys veiksniai ir jo sąryšiai su ekonominiais procesais. Teminių straipsnių serija. Nr. 6. (Determinants of Credit and Its Relation with Other Economic Processes). Available at: http://www.lb.lt/kreditavima_lemiantys_veiksniai_ir_jo_sarysiai_su_ekonominiais_procesais.

Rutkauskas V. (2015). Financial stability, fiscal sustainability and changes in debt structure after economic downturn. Ekonomika Nr. 94(3). Vilnius: Vilniaus universitetas. P. 70-85. Available at: http://www.zurnalai.vu.lt/ekonomika/article/view/8788/6479.

Rutkauskas V., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2015). Vengimas mokėti mokesčius ir su tuo susiję veiksniai Baltijos valstybėse. Pinigų studijos. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos bankas. P. 74-87. (Tax Evasion and Its Evaluation in the Baltic States). Available at: http://www.lb.lt/pinigu_studijos_2015_m_nr_2.

Rutkauskas V., Kulikauskas D., Šumskis V. (2015). Lietuvos namų ūkių finansinė būklė ir finansų sektoriaus stabilumas. Pinigų studijos. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos bankas. P. 63-73. (Financial Soundness of Lithuanian Households and the Stability of the Financial Sector). Available at: http://www.lb.lt/pinigu_studijos_2015_m_nr_2.

Skučienė D., Bartkus A., Moskvina J., Uleckienė A. (2015). Senėjanti visuomenė: kaip mes pasirengę? Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. P. 332. (Ageing society: how prepared are we?).

Skučienė D. (2015). Pajamų nelygybė: senatvės pensijų vaidmuo. Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai. Lietuvos socialinė raida. Nr. 4. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. P. 88-103. (Income Inequality: the Role of Old-age Pensions).

Žalimienė L., Poviliūnas A., Lazutka R. (2015). Visuomenės grupių požiūris į socialinės pašalpos organizavimą kaip socialinės paramos politikos reformos veiksnys. Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai. Lietuvos socialinė raida. Nr. 4. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. P. 104-127. (Society Groups Attitude toward Organization of Social Benefit as Factor of Focial Assitance Policy Reform).

Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2014). Perskirstomasis pridėtinės vertės mokesčio vaidmuo Lietuvoje. Verslo sistemos ir ekonomika. Nr. 4(1). P. 30-42. (Redistributional Role of Value Added Tax in Lithuania).

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Lazutka R., Salanauskaitė L. (2014). EUROMOD Country Report – Lithuania (2009-2013). Colchester: ISER, University of Essex. P. 86. Available at: https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/Year5/CR_LT_2009-2013_final_14-04-2014.pdf.

Skučienė D. (2014). Factors of occupational well-being of social workers in child care homes. Mlode pakolenie wobec zagrozen wspolczesnego swiata. Warszawa: Studio Poligraficzne Edytorka. P. 249-261.

Žalimienė L. (2014). Organizational Support in Personal Social Services in Lithuania: Does Path Dependency Matter? Social Work Review. Bucharest. XIII, 4. P. 1-13.

De Bonfils L., Humbert A. L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Manca, A. R., Nobrega L., Reingardė J., Riobóo Lestón I. (2013). Gender Equality Index Report. P. 182.

De Bonfils L., Humbert A. L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Manca, A. R., Nobrega L., Reingardė J., Riobóo Lestón I. (2013). Gender Equality Index – Country Profiles. P. 160.

De Bonfils L., Humbert A. L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Manca, A. R., Nobrega L., Reingardė J., Riobóo Lestón I. (2013). Gender Equality Index – Main findings. P. 46.

Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Lazutka, R., Salanauskaite, L. (2013). EUROMOD Country Report – Lithuania (2007-2012), Colchester: ISER, University of Essex. Available at: https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/Year4/CR_LT_2009-2012_final.pdf.

Gataūlinas A. (2012). Subjektyvios gerovės sąvokos struktūros taikymo empiriniuose tyrimuose rezultatų nuoseklumas. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. T. 23, Nr. 4. P. 246-255. (Application consistency of the structure of subjective well-being concept in empirical research).

Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2012). Perskirstymas gerovės valstybės kilmės teorijose. STEPP Nr. 6. Vilnius: VU leidykla. (Redistribution in Theories of Welfare State Development).

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Salanauskaitė L. (2012). Lietuvos statistinių duomenų panaudojimas mokesčių-išmokų mikrosimuliaciniuose modeliuose. Socialinės technologijos. Nr. 2(1). P. 156-171. (Employment of Lithuanian Statistical Data into Tax-benefit Micro-simulation Models).

Lazutka R., Kazakevičiūtė J. (2012). Valstybinis pensinis draudimas ir jo papildymas privačiu komponentu Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida: Lietuvos socialinė raida ekonominio nuosmukio sąlygomis. Nr. 1. P. 76-101. (Public Pension System and Its Private Supplement in Lithuania).

Skučienė D. (2012). Individualaus pasirinkimo pensijų sistemoje ribotas racionalumas. Kultūra ir visuomenė. Nr. 3 (2). P. 95-116. (Bounded Rationality of an Individual choice in the Lithuanian Pension System).

Skučienė D. (2012). Lietuvos pensininkų subjektyvioji gerovė tarp Europos šalių. Gerontologija. Nr. 3. (Subjective Wellbeing of Lithuanian Retirees among European Countries).

Žalimienė L. (2012). Organisational factors of job satisfaction in social work services in Lithuania. Social work. Experience and Methods. Complementary Volume, P. 121-127.

Žalimienė L. (2012). Socialinė globa, socialinė parama, socialinė rūpyba. Visuotinė Lietuvos enciklopedija. XXII tomas. (Social care, social support, social wardship) .

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Kazakevičiūtė J., Lazutka R., Navickė J., Salanauskaitė L. (2011). EUROMOD-microsimulation tool for modelling the impact of policy measures. Country Report Lithuania (LT) 2005-2009. Available at: http://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/CR_LT2005-09_ final_17-5-11.pdf.

Skučienė D. (2011). Kaupiamųjų pensijų schemos dalyvių elgsenos tendencijos Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. T. 22, Nr. 2. (Behavioral Tendencies of the Funded Pension Scheme Participants in Lithuania).

Skučienė D., Gataūlinas A. (2011). Lietuvos socialinio draudimo kompensuojama gerovė lyginant su ES šalimis. Socialinis darbas. Nr. 10(2). (Compensatory Welfare of Lithuanian Social Insurance System among EU Members States).

Žalimienė L. (2011). “Socialiai remtini”, „”socialinės rizikos”, “globotiniai”… Kokią visuomenę konstruoja Lietuvos socialinės paramos politika? Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. VDU. Nr. 2(1). (What Kind of Society does the Lithuanian Social Support Policy Construct?).

Žalimienė L. (2011). Socialinio darbo profesijos ir socialinių paslaugų sistemos ištakos Lietuvoje: darbo ir socialinių tyrimų institute atliktų tyrimų 1997-2002 m. apžvalga. Aktualūs socialinės politikos klausimai: socialinė raida ir politika. Vilnius: UAB “Spaudmeta”. P. 173-198. (Origins of Social Work Profession and Social Services System in Lithuania: Review of Studies Carried out in Institute of Labour and Social Research during 1997-2002. Relevant Social Policy Issues: Social Development and Policy).

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Lazutka R., Salanauskaitė L. (2010). EUROMOD Country Report Lithuania (LT) 2005-2008. Available at: http://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports.

Lazutka R., Navickė J. (2010). Studijos ir socialinis teisingumas. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. T. 21, Nr. 24. P. 277-284.(Studies and Social Justice).

Skučienė D. (2010). Išsilavinimo pasiekimų nelygybė Lietuvoje: matavimo galimybės ir problemos. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. T. 2(18). P. 114-124. (Inequality in Educational Attainment in Lithuania: the Application of Gini Index).

Skučienė D. (2010). Population Welfare in Lithuania for the period 1996-2007. Tiltai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Nr. 2(51). P. 49-65.

Skučienė D., Genelytė I. (2010). Senatvės pensininkų gyvenimo lygio raida 1999-2008 metais. Gerontologija. T. 11, Nr. 3. P. 154-171. (Old Age Pensioners Living Standard Development in 1999-2008).

Skučienė D., Lazutka R. (2010). Genetiškai modifikuotų organizmų poveikio socialinei-ekonominei aplinkai Lietuvoje įvertinimas. Vilnius: UAB “Inforastras”. P. 64. (Evaluation of Genetically Modified Organisms Impact on the Socio-economic Environment in Lithuania).

Žalimienė L. (2010). Entrenchment of Market Relationship in Personal Social Services in Lithuania – perspective of market actors. Abstract. Social Work in Times of Crisis. What Can Social Work Deliver – And Who Benefits. 8th annual TISSA meeting. Tallin university. P. 144-145.

Žalimienė, L. (2009). Family policy in Lithuania. Promotion of social policies – an investment in the future: Canada, European Union, Baltic states, Nordic countries. European Commission Representation in Latvia: University of Latvia. P. 276-283.

Moskvina J., Skučienė D. (2009). Saugumas lanksčioje darbo rinkoje. Socialinis darbas.. Nr. 8(2). P. 25-34. (Security in Flexible Labour Market).

Lazutka R., Skučienė D. (2009). Socialinės garantijos Lietuvos mokslininkams. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. Nr. 2. P. 144-153. (Social Guarantees for Academics in Lithuania).

Žalimienė L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2009). Socialinės gerovės garantijų svarba mokslininko profesijos pasirinkimui: Lietuvos doktorantų atvejo analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. Nr. 4. P. 326-334. (The Significance of Social Welfare Guarantees for Choosing academic profession: the Case of Lithuanian PhD Students).

Skučienė D., Šumskaitė L., Lazutka R., Žalimienė L. (2009). Neįgaliųjų integracijos politikos reforma Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje. Vilnius. P. 51-82. (Reform of the Disabled Integration Policy in Lithuania. Lithuanian Social Development: Lithuania in the European Union).

Ivaškaitė-Tamošiūnė V, Lazutka R. (2009). Kartų, lyčių ir šeimų gerovės skirtumai. Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. Socialinių tyrimų institutas. Vilnius. P. 336-365. (Differences in Well-being of Generations, Gender, and Families. The Lithuanian Family: Beetween Tradition and New Realities).

Žalimienė L. (2009). Family Support in Lithuania: families with 3 and more children approach. Trapenciere I. Family on the Crossroads. Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia. P. 145-155.

Žalimienė L., Lazutka R. (2009). Socialinės globos paslaugos Lietuvoje: nuo valstybinio hierarchinio link mišrios ekonomikos modelio. Pinigų studijos. Nr. 2. P. 6-22. (Social Care Services in Lithuania: from the Hierarchic to the Mixed Economy of Care Pattern).