Projekto trukmė: 2017 03 01 – 2019 12 31
Projekto vadovės: dr. Margarita Gedvilaitė- Kordušienė (2017 03 01 – 2018 01 04), dr. Lina Šumskaitė (2018 01 05 – 2019 12 31)

Projekte tiriamas socialinis reiškinys – savanoriškai, fiziologiškai ar gyvenimo kelio nulemta bevaikystė. Į bevaikystę projekte žiūrima ne tik kaip į potencialią demografinę grėsmę, bet ir kaip į visuomenės modernėjimo manifestaciją, socialinį procesą, kurio nuodugnesnis pažinimas reikšmingai papildytų šeimos sociologijos ir šeimos demografijos žinojimo lauką. Projekto tikslas – ištirti skirtingas bevaikystės formas, kaip keliuose socialinės realybės lygmenyse veikiančių dedamųjų sąlygojamą modernios visuomenės reiškinį, išanalizuoti subjektyvias šiam fenomenui priskiriamas reikšmes skirtingose kartose ir nustatyti bevaikystę Lietuvoje lemiančius individualius, šeiminius ir socio‐kultūrinius veiksnius. Projekto metu bus siekiama identifikuoti skirtingas bevaikystės formas sąlygojančius ir potencialiai galinčius sąlygoti mikro (individo), mezo (šeimos, darbo), ir makro (šalies) lygmens veiksnius. Numatoma statistinė antrinių duomenų analizė (Europos vertybių, Europos socialinio, Kartų ir lyčių tyrimų), kiekybinė ir kokybinė žiniasklaidos turinio analizė bei kokybinis tyrimas – interviu su dviejų kartų (27–49 m. ir 50‐69 m.) vaikų neturinčiomis moterimis, priklausančiomis skirtingoms socialinėms grupėms. Antrinių duomenų analizė mikro lygmeniu leis aprašyti bevaikystės formas detalizuojant tipiškus jų bruožus ir palyginti jas skirtingose Europos šalyse (dėmesio centre išlaikant Lietuvą). Kokybiniu tyrimu tikimasi reikšmingai prisidėti prie socialinio reiškinio pažinimo atrandant ir apibūdinant su bevaikyste susijusias dedamąsias: aktyvaus/suvaržyto pasirinkimo turėti/neturėti vaikų ir tokio pasirinkimo sąsajas su bendru socio‐kultūriniu fonu. Platesnį bevaikystės socio‐kultūrinių diskursų turinį numatoma atskleisti taikant žiniasklaidos turinio analizę.