Socialinių mokslų srities sociologijos krypties (S 005) LSMC SI doktorantų apgintos disertacijos

Doktoranto vardas, pavardė
Disertacijos pavadinimas
Disertacijos vadovas
Metai
Anastasiya Jurkevits
Sąvokos „senatvė“ ir „aktyvus senėjimas“ Baltarusijos diskursuose
Dr. Sarmitė Mikulionienė
2021
Snieguolė Grigužauskaitė
Šeimos ir darbo derinimas: valstybės ir darbdavių politika bei dirbančių tėvų patirtys
Dr. Daiva Skučienė
2021
Viktorija Baranauskienė
Socioteritorinė atskirtis Lietuvos retai apgyventose teritorijose
Dr. Donatas Burneika
2021
Kristina Senkuvienė
Parama gausioms šeimoms Lietuvoje: problemos ir situacija Europos Sąjungos šalių kontekste
Dr. Jolanta Aidukaitė
2021
Jolita Junevičienė
Neformalios ir formalios pagyvenusių žmonių globos jų namuose sąsajos: socialinės politikos priemonės ir globėjų požiūriai
Dr. Laimutė Žalimienė
2020
Andrius Segalovičius
Vartotojiškumo raiškos tendencijos Lietuvoje: didžiųjų miestų gyventojų požiūris į būstą kaip vartojimo objektą
Dr. Rūta Brazienė (mokslinė konsultantė)
2020
Ingrida Gečienė-Janulionė
Migrantų indėlis kilmės šalims: Lietuvos migrantų Jungtinėje Karalystėje atvejis
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2019
Rūta Ubarevičienė
Baltijos šalių gyvenviečių sistemų teritorinės organizacijos kaitos sociodemografinė analizė
Dr. Donatas Burneika
2018
Vladas Bartochevis
Imigrantų integracijos iššūkiai: profesinio potencialo naudojimas Lietuvoje ir Portugalijoje
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2018
Giedrė Blažytė
Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese
Dr. Andrius Marcinkevičius
2017
Jurgita Subačiūtė
Skilęs Habitus judėjimo negalią turinčių paauglių socialiniame lauke
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2016
Daumantas Stumbrys
Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai
Dr. Aušra Maslauskaitė
2016
Natalija Valavičienė
Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų specialistų tarptautinė migracija
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2015
Anna Lipnevič
Lietuvos gydytojų mobilumas transnacionalinėje socialinėje erdvėje
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2015
Jūratė Butvilienė
Neformalus suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2014
Vita Petrušauskaitė
Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus m.: švietimo lauko analizė
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2014
Tatsiana Chulitskaya
Socialinio teisingumo naratyvai nedemokratinio režimo sąlygomis: Baltarusijos atvejo analizė
Prof. dr. (HP) Irmina Matonytė
2014
Artūras Gataūlinas
Lietuvos visuomenės subjektyvioji gerovė Europos sąjungos kontekste
Prof. dr. (HP) Romas Lazutka
2013
Karolis Žibas
Migrantų integracijos procesai Lietuvoje: kinų ir turkų migrantų organizaciniai modeliai ir jų raida
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2012
Liutauras Labanauskas
Socialinės sanglaudos kūrimasis Lietuvoje: intelektinio kapitalo vaidmuo
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2011
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
Tarpgeneracinių santykių Lietuvoje formos ir veiksniai
Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė
2011
Jolita Viluckienė
Judėjimo negalią turinčių asmenų fenomenologinė gyvenamojo pasaulio analizė
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2011
Aleksandras Česnavičius
Televizija kintančiame žiniasklaidos pasaulyje
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2010
Andrei Stsiapanau
Černobylio politika Baltarusijoje 1986-2008 m.: diskurso koalicijų formavimasis ir raiška
Prof. dr. (HP) Irmina Matonytė
2010
Laura Varžinskienė
Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje
Doc. dr. Laimutė Žalimienė
2009
Donata Petružytė
Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejo studija
Prof. dr. (HP) Romas Lazutka
2009
Monika Frėjutė-Rakauskienė
Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu
Doc. dr. Natalija Kasatkina (2004.10-2008.03), Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (2008.03-2009.10)
2009
Darius Liutikas
Tradicinė ir moderni piligrimystė kaip vertybių ir tapatumo išraiška Lietuvos visuomenėje
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2008
Elena Kocai
Socialinė benamių atskirtis ir jos formavimosi veiksniai
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2007
Viktorija Žilinskaitė
Jaunimo vertybinis požiūris į vizualinę kultūrą
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2007
Tadas Leončikas
Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas
Doc. dr. Natalija Kasatkina
2006
Vida Beresnevičiūtė
Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje
Doc. dr. (HP) Natalija Kasatkina
2005
Aiva Jasilionienė
Šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje: prioritetų problema
Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė
2005
Domantas Jasilionis
Lietuvos gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumų sociodemografiniai veiksniai
Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė
2003