2021 m. rugsėjo 10 d., 10 val. Lietuvos socialinių mokslų centre vyks sociologijos mokslo krypties doktorantės Anastasiyos Jurkevits daktaro disertacijos “Sąvokos „senatvė“ ir „aktyvus senėjimas“ Baltarusijos diskursuose”  gynimas.

Mokslo daktaro disertacija rengta 2016–2020 m. Lietuvos socialinių tyrimų centre pagal doktorantūros teisę, suteiktą Vytauto Didžiojo universitetui, Lietuvos socialinių tyrimų centrui (dabar Lietuvos socialinių mokslų centras) ir Kauno technologijos universitetui (2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160, įstatymo pakeitimas – 2021 m. sausio 18 d., Nr. V-75).

Pagal Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto reorganizavimo į Lietuvos socialinių tyrimų centrą sujungimo būdu sąlygų aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260, Lietuvos socialinių tyrimų centras nuo 2021 m. sausio 1 d. perėmė Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto teises ir pareigas.

Mokslinis vadovas:
Vyriaus. m. d. dr. Sarmitė Mikulionienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, Sociologija S 005).

Mokslo daktaro disertacija ginama Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos socialinių mokslų centro ir Kauno technologijos universiteto sociologijos krypties taryboje.

Pirmininkas:
Prof. dr. Rūta Brazienė (Vilniaus Universitetas, Socialiniai mokslai, Sociologija, S 005).

Nariai:

  • Prof. dr. Auksė Balčytienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Socialiniai mokslai, Sociologija, S 005);
  • Vyresn. m. d. dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, Socialiniai mokslai, Sociologija, S 005);
  • Prof. dr. Lolita Vilka (Riga Stradins University, Latvia, Riga Stradins University, Latvija, Humanitariniai mokslai, Filosofija, H 001);
  • Vyriaus. m. d. dr. Laimutė Žalimienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, Socialiniai mokslai, Sociologija, S 005).

Disertacija bus ginama viešame sociologijos mokslo krypties tarybos posėdyje 2021 m. rugsėjo 10 d. 10 val.

Gynimas vyks nuotoliniu būdu anglų kalba, todėl norinčius dalyvauti daktaro disertacijos gynimo posėdyje prašome registruotis el.paštu: moksline.sekretore@lcss.lt. Užsiregistravusiems gynimo posėdžio nuoroda bus atsiųsta prieš renginį.

Anotacija

Šiuo tyrimu siekiama nustatyti “senatvės” ir “aktyvaus senėjimo” sąvokų nenuoseklumus ir prieštaravimus, kurie atsiskleidžia šiuolaikinių Baltarusijos diskursų socialinių veikėjų kuriamuose šių sąvokų apibrėžimuose bei atspindi esamas ir galimas socialines problemas, susijusias su vyresnio amžiaus žmonių socialinės politikos įgyvendinimu ir reformavimu Baltarusijoje. Diskursyvinio institucionalizmo teorinės perspektyvos bei konteksto tyrimo ir daugiapakopės diskursų analizės tyrimo metodų derinimas sudarė galimybę užčiuopti socialines problemas, susijusias su “senatvės” ir “aktyvaus senėjimo” sąvokų vartojimu konkrečiame Baltarusijos kontekste. Tyrimo rezultatai rodo, kad kiekviename analizuotame diskurse individualiame ir makro lygmenyje “senatvės” sąvoka atsiskleidžia kaip probleminė. Bandymai apibrėžti ir interpretuoti šias sąvokas yra grindžiami įvairiomis teorinėmis ir ideologinėmis paradigmomis bei skirtingomis žinių sistemomis, tačiau kiekvienas iš analizuotų diskursų atskleidžia amžistinį požiūrį į senatvę bei vyresnius žmones Baltarusijoje. Oficialiųjų medijų diskursas apie “aktyvų senėjimą” Baltarusijos ekonominių ir demografinių iššūkių kontekste tampa “švelniosios galios” įrankiu, įteisinančiu šalies pensijų reformą ir poreikį permąstyti nusistovėjusias normas ir stereotipus apie senatvę. Šis diskursas transliuoja ir įtvirtina “socialinės priklausomybės” ir “naštos” sąvokų taikymo legitimumą vyresnio amžiaus piliečių atžvilgiu bei slėpia vyresnio amžiaus žmonių marginalizaciją. Nepretenduodama į situacijos apibendrinimus ir ateities pokyčių spėjimus, atlikta sociologinė analizė patvirtina būtinybę vykdyti reprezentatyvius kiekybinius visuomenės nuomonės tyrimus ir tirti socialinės politikos priemones, siekiant pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę Baltarusijoje.